Toimiohjeiden antaminen Vuosaaren Urheilutalo Oy:n hallitukselle vuonna 2019

HEL 2019-002304
Asialla on uudempia käsittelyjä
4. / 23 §

Osakeannin valmistelua koskevan kehotuksen antaminen Vuosaaren Urheilutalo Oy:lle

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti kehottaa Vuosaaren Urheilutalo Oy:n hallitusta valmistelemaan yhtiökokouksen päätettäväksi osakeannin yhtiön taloudellisen aseman vahvistamiseksi.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Vuosaaren Urheilutalo Oy

Vuosaaren Urheilutalo Oy:n toimialana on liikuntatilojen ja niihin liittyvien aputilojen omistus ja hallinta sekä kyseisissä tiloissa liikuntapalvelujen ja niitä koskevien palvelujen tuottaminen ja järjestäminen yleishyödyllisiin tarkoituksiin.

Yhtiö voi toimintaansa varten omistaa ja hallita kiinteistöjä sekä käydä niillä kauppaa ja vuokrata niitä. Yhtiö toimii yleishyödyllisenä yhteisönä. Yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa eikä se jaa omistajilleen osinkoa, vaan mahdollinen voitto on käytettävä yhtiön oman toiminnan tukemiseen ja kehittämiseen.

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 89,22 prosenttia. Loppuosa yhtiön omistuksesta on jakautunut pieniin osuuksiin yksityishenkilöille ja heidän kuolinpesilleen, vuosaarelaisille asunto-osakeyhtiöille sekä poliittisille ja muille järjestöille/yhdistyksille.

Kaupunki tuli Vuosaaren Urheilutalo Oy:n omistajaksi vuonna 1985 toteutetulla kaupalla, jossa kaupunki osti 52,3 prosenttia yhtiön osakkeista Vuosaari-säätiöltä. Vuonna 2011 kaupunki osti konkurssiin menneen Asuntosäästäjien rakennussäätiön omistamat 36,5 prosenttia yhtiön osakkeista Sampo Pankki Oyj:ltä 25 000 eurolla eli 22,73 euron osakekohtaisella kauppahinnalla.

Osakeannin järjestäminen

Vuosaaren Urheilutalo Oy:n toiminnan pääasiallisena tarkoituksena on osana kaupunkikonsernia tuottaa kunnallista peruspalvelua (uimahalli- ja liikuntapalveluja). Toiminnan luonne on yleishyödyllistä ja voittoa tavoittelematonta. Kaupunki subventoi toimintaa talousarviovaroista annettavalla laitosavustuksella, jotta uintitaksat kyetään pitämään mahdollisimman kohtuullisina.

Yhtiön rahoituksellisen aseman vahvistamiseksi on tarpeen kerätä yhtiöön lisää pääomaa järjestämällä osakeanti, jossa osakkeenomistajien merkittäväksi annetaan yhtiön uusia osakkeita saman verran kuin yhtiössä on tällä hetkellä osakkeita. Osakeanti on perusteltua toteuttaa osakkeenomistajien etuoikeuden mukaisesti siten, että kutakin vanhaa osaketta kohden olisi mahdollisuus merkitä yksi uusi osake. Osakkeiden merkintähintana olisi perusteltua käyttää osakkeiden arvioitua käypää arvoa. Vuonna 2011 kaupunki ja Sampo Pankki Oyj arvioivat käyväksi arvoksi 22,73 euroa per osake.

Osakkeiden merkintähinnasta riippuen kaupungille osakkeiden merkitsemisestä aiheutuva kustannus on arviolta yhteensä noin 100 000 euroa.

Samalla osakeannin avulla on mahdollisuus selkiyttää yhtiön omistajarakennetta. Yhtiöllä on kiinteistössä suoritetun laajennuksen ja peruskorjauksen johdosta huomattava määrä vierasta pääomaa, jonka takaisinmaksaminen ei olisi mahdollista ilman kaupungin taloudellista tukea. Myöskään kiinteistön tulevien korjaus- ja kunnostustöiden rahoittaminen ei ole mahdollista yksin toiminnasta saatavilla tuotoilla vaan edellyttää kaupungin osallistumista. Osakeannin myötä on todennäköistä, että kaupungin omistusosuus yhtiössä kasvaa nykyisestä.

Vuonna 2019 kaupunki avustaa Vuosaaren Urheilutalo Oy:tä yhteensä noin 2,3 miljoonalla eurolla.

Lopuksi

Konserniohjeen mukaan keskeinen osa kaupungin välitöntä omistajaohjausta on toimiohjeiden antaminen henkilöille, jotka edustavat kaupunkia eri tytäryhteisöjen hallintoelimissä. Hallintosäännön 8 luvun 3 §:n mukaan kaupunginhallituksen konsernijaoston tehtävänä on muun muassa antaa toimiohjeita kaupunkia eri yhteisöissä edustavalle kaupungin kannan ottamiseksi käsiteltäviin asioihin silloin, kun kyseessä on taloudellisesti merkittävä tai periaatteellisesti laajakantoinen asia. Edelleen konserniohjeen mukaan kaupungin konsernijohto ja kaupunginkanslia antavat tytäryhteisöille tarvittaessa toimiohjeita, jotka koskevat esimerkiksi rahoitusjärjestelyjä. Tytäryhteisöjen ja niiden hallinnossa toimivien on noudatettava konsernijohdon ja kaupunginkanslian antamia toimiohjeita.

Vuosaaren Urheilutalo Oy:n hallitukselle annettava toimiohje osakeannin järjestämiseen on periaatteellisesti merkityksellinen ottaen huomioon, että sen seurauksena kaupungin omistusosuus saattaa nousta yli 90 prosenttiin. Osakeyhtiölain (624/2006) 18 luvun 1 §:n mukaan se, jolla on enemmän kuin yhdeksän kymmenesosaa yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä, on oikeutettu käyvästä hinnasta lunastamaan muiden osakkeenomistajien osakkeet. Osakkeenomistajalla, jonka osakkeet voidaan lunastaa, on vastaavasti oikeus vaatia osakkeidensa lunastamista.

Vuosaaren Urheilutalo Oy:n rahoitus- ja toimintamallin sekä yhtiön tarkoituksenmukaisen hallinnoinnin kannalta olisi perusteltua, että kaupunki omistaisi yhtiön koko osakekannan. Kaupunki on aiempina vuosina lähestynyt yhtiön yksittäisiä omistajia mahdollisuudella lahjoittaa osakkeensa kaupungille, koska osakkeilla ei ole käytännössä taloudellista arvoa yksittäiselle pienomistajalle. Kaupungille on lahjoitettu näiden prosessien myötä yksittäisiä osakkeita, mutta ei merkittävässä määrin.

Jos kaupungin omistusosuus nousee järjestettävän osakeannin myötä yli 90 prosenttiin yhtiöstä, tullaan nykyisten pienosakkaiden osakkeet lunastamaan kaupungille osakeyhtiölain säännösten mukaisesti. Osakkeiden lunastushintana käytetään osakkeiden käypää arvoa. Osakkeiden käyvästä arvosta ja järjestettävässä osakeannissa merkittävien osakkeiden määrästä riippuen osakkeiden lunastushinta on arviolta yhteensä noin 15 000–25 000 euroa lisättynä mahdollisilla lunastusmenettelystä aiheutuvilla hallinnollisilla kuluilla, jotka tarkentuvat myöhemmin.

Osakeannin järjestämisestä päätetään Vuosaaren Urheilutalo Oy:n yhtiökokouksessa yhtiön hallituksen valmisteleman esityksen pohjalta. Kaupungin yhtiökokousedustajalle annettavista toimiohjeista päätetään konsernijaostossa myöhemmin erikseen sen jälkeen, kun hallituksen osakeantiesityksen sisältö on tiedossa.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 29.03.2019

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 09 310 25472

atte.malmstrom@hel.fi