Vahingonkorvaus, kiinteistövahinko, 17.-19.8.2018, hautausmaan muuri, Hietaniemi, Helsingin juutalainen seurakunta ja Helsingin seurakuntayhtymä

HEL 2019-002336
Asialla on uudempia käsittelyjä
15. / 276 §

Oikaisuvaatimus kaupunkiympäristön toimialan hallintojohtajan vahingonkorvauspäätöksestä 18.06.2019 § 14 (kiinteistövahinko)

Kaupunkiympäristölautakunta

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti hylätä toimialan hallintojohtajan vahingonkorvauspäätöksestä 18.06.2019 (14 §) tehdyt oikaisuvaatimukset.

Muutoksenhaun kohteena oleva päätös

Toimialan hallintojohtaja on 18.06.2019 (14 §) päätöksellään hylännyt Weekend festivaalien 17.-19.8.2018 aikana tapahtuneeseen kiinteistövahinkoon liittyvän, hakijoiden yhteisen vahingonkorvausvaatimuksen. Päätös on nähtävillä kokonaisuudessaan päätöshistoriassa.

Esitetyt vaatimukset ja niiden perusteet

Hakijat ovat toistaneet oikaisuvaatimuksissaan vaatimuksensa vahingonkorvauksesta Weekend festivaalien 17.-19.8.2018 aikana tapahtuneeseen kiinteistövahinkoon liittyen. Oikaisuvaatimukset ovat kokonaisuudessaan päätöksen liitteenä ja nähtävillä lautakunnan kokouksessa.

Perustelut

Lautakunta yhtyy hallintojohtajan asiassa antamaan päätökseen ja sen perusteluihin.

Asiassa ei ole tullut esille mitään sellaista uutta selvitystä, joka antaisi aihetta aikaisemman päätöksen muuttamiseen.

Lopputulos

Helsingin kaupunki ei ole vahingonkorvauslain nojalla vastuussa aiheutuneesta vahingosta.

Kaupunkiympäristölautakunta katsoo, että hallintojohtajan päätöstä ei ole syytä muuttaa.

Sovellettu lainsäädäntö

Vahingonkorvauslaki (31.5.1974/412) 2:1 §.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Oikaisuvaatimuksen käsittelyn edellytykset

Kuntalain (410/2015) 137 §:n mukaan kunnan viranomaisen päätökseen tyytymätön saa hakea siihen oikaisua. Oikaisuvaatimuksen ja kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Tässä tapauksessa oikaisuvaatimukset on tehnyt asianosainen.

Kuntalain 134 §:n mukaisesti oikaisuvaatimus tehdään toimielimen alaisen viranomaisen päätöksestä asianomaiselle toimielimelle. Kuntalain 138 §:n mukaisesti oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Päätös on lähetetty hakijalle (1) tiedoksi kirjeitse 24.6.2019. Oikaisuvaatimus kaupunkiympäristölautakunnalle on saapunut 5.7.2019 eli säädetyssä määräajassa. Päätös on lähetetty hakijalle (2) tiedoksi kirjeitse 24.6.2019. Oikaisuvaatimus kaupunkiympäristölautakunnalle on saapunut 10.7.2019 eli säädetyssä määräajassa.

Sulje

Kaupunkiympäristön toimiala Hallinto Hallintojohtaja 18.06.2019 § 14

Päätös

Kaupunkiympäristön toimialan hallintojohtaja päätti hylätä hakijan vahingonkorvausvaatimuksen.

Päätöksen perustelut

Vahingonkorvausvaatimuksen mukaan Hietaniemen hautausmaalla sijaitseva kivimuuri vahingoittui turvatoimien pettäessä Helsingin Hietaniemen rannalla järjestettyjen Weekend festivaalien 17.-19.8.2018 välisenä aikana. Hakemuksen mukaan Helsingin kaupunki piti tiedotustilaisuuden Weekend festivaalista 23.5.2019, johon oli kutsuttu Weekend festivaalin vaikutusalueella olevia toimijoita. Tiedotustilaisuudessa oli myös läsnä muun muassa Weekend festivaalin organisaation vastuuhenkilöitä ja eri viranomaisia, kuten poliisi. Seurakunnan edustajat ovat tässä tilaisuudessa esittäneet huolensa siitä, että festivaalikävijät käyttäisivät hautausmaata kauttakulkunaan festivaalialueelle. Tilaisuudessa vakuutettiin turvatoimien olevan mittavat ja huolien olevan turhia. Turvatoimet kuitenkin pettivät ja hautausmaille pääsi asiattomia henkilöitä. Tämän seurauksena muuri koki mittavat vauriot. Hakijat vaativat Helsingin kaupunkia korjaamaan vahingot.

Weekend festivaalin järjestäjänä toimii WKND Festival Oy (2615142-1), jolle Helsingin kaupunki on vuokrannut tapahtuma-alueen. Uimarannan osalta vuokraajana on toiminut Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-ajan toimiala (KUVA) ja vuokrapäätös on annettu liikuntajohtajan 4.7.2018 päivätyllä päätöksellä. Kaupunki ympäristön toimialan (KYMP) alueidenkäyttö on vuokrannut festivaalille lisäalueita alueidenkäytön tiimipäällikön 12.7.2018 päivätyllä päätöksellä sekä antanut tilapäisiä liikennejärjestelyitä koskevan 15.8.2018 päivätyn päätöksen.

Helsingin kaupunki ei näin ollen ole ollut järjestäjänä kyseisessä tapahtumassa vaan se on vuokrannut maa-alueitaan WKND Festivaali Oy:lle. Kaupunki ei vuokratessaan maa-alueitaan ota vastatakseen tapahtumien turva- tai muista järjestelyistä, vaan kaupunki sopii näistä tapahtuman järjestäjän kanssa vuokrausehtojen muodossa. Tapahtuman järjestäjä on vastuussa itse tapahtumasta sekä siihen liittyvistä muista järjestelyistä. Esimerkiksi kuluttajaturvallisuuslaissa (920/2011) tarkoitetun turvallisuusasiakirjan ja pelastuslaissa (379/2011) tarkoitetun yleisötilaisuuden pelastussuunnitelman laatimisesta vastaa järjestäjä.

KUVA:n tekemässä vuokrasopimuksessa on edellytetty, että tapahtuman järjestäjällä on koko tapahtuman ajan voimassa oleva vastuuvakuutus. Tämän lisäksi sopimuksessa on edellytetty, että tapahtuman järjestäjä esittää suunnitelman lähiympäristössä toimiville seurakunnille sekä toimia heidän esittämien rajoitusten mukaan. Ehdoissa on myös mainittu, että järjestäjä vastaa kaikista tilaisuuden järjestämiseen vaadittavaista viranomais- ja muista luvista sekä tilaisuuden järjestelyitä ja turvallisuudesta.

KYMP alueidenkäytön tekemän yleisen alueen vuokrapäätöksen ehdoista on vastaavasti edellytetty, että tapahtuman järjestäjä on velvollinen hankkimaan kaikki toimintaansa liittyvät ja tarvittavat viranomais- ja muut luvat sekä sopimukset omalla kustannuksellaan. Sopimuksessa on ehtokohta, jonka mukaan järjestäjä vastaa siitä kaikesta haitasta ja vahingosta, mitä rakenteiden ja vastaavien paikalla pitäminen ja tapahtuman toiminta saattavat aiheuttaa kaupungille tai kolmannelle osapuolelle. Vuokrauspäätöksen liitteenä olevissa yleisissä ehdoissa on täsmennetty, ettei kaupungin valvonta alueella poista järjestäjien vastuuta. Vahinkoriskin ollessa vähäistä suurempi on tapahtuman järjestäjä velvollinen hankkimaan vakuutussuojan.

WKND Festival Oy on ollut hakijana niin ikään tilapäisiä liikennejärjestelyitä koskevassa päätöksessä. Päätös koskee Helsingin kaupunki ympäristön alueidenkäytön hallinnoimaa aluetta. Tämä alue käsittää festivaalialueelle jääviä sekä sen välittömässä läheisyydessä olevia katualueita. Liikennejärjestelypäätöksen mukaan järjestelyn hakijan on tiedotettava lähistön asukkaita ja toimijoita. Järjestely ei myöskään saa missään vaiheessa estää pääsyä festivaalialueen läheisyydessä sijaitseviin tiloihin, joista esimerkkinä on mainittu myös hautausmaa. Päätöksen ehtojen mukaan päätöksenhakija eli tässä tapauksessa WKND Festival Oy vastaa kaupungille ja kolmannelle osapuolelle aiheutuneista vahingoista.

Vahingonkorvausvastuu edellyttää laiminlyöntiä tai tuottamusta. Lisäksi toiminnan tai laiminlyönnin ja seurauksen välillä on oltava syy-yhteys. Vahingonkorvausvelvollisuus perustuu siis siihen, että korvausvelvollinen on omalla toiminnallaan tai laiminlyönnillään aiheuttanut vahingon.

Hakijoiden ilmoittama vahinko on tapahtunut festivaalialueen ulkopuolella hautausmaa-alueella. Kyseinen alue ei kuulu Helsingin kaupungin tekemien vuokrapäätöksissä tarkoitettuun vuokra-alueeseen eikä se myöskään sijaitse liikennejärjestelypäätöksessä tarkoitetulla alueella. Hakijoiden vaatimuksen perusteella vahingon on aiheuttanut asiattomien henkilöiden liikkuminen hautausmaalla. Vahingon ovat aiheuttaneet siis yksittäiset henkilöt, jotka ovat kiivenneet festivaalin aikana festivaalialueen ulkopuolella sijaitsevan hautausmaan muurille ja rikkoneet ilkivaltaisesti muuria. Tällainen toiminta ei ole kaupungin toimin estettävissä. Helsingin kaupunki on vuokrannut maa-alueitaan WKND Festivaali Oy:lle, eikä siis ole toiminut tapahtuman järjestäjänä. WKND Festivaali Oy:n kanssa tehtyjen sopimusten perusteella tapahtuman järjestäjä on vastuussa kolmannelle osapuolelle aiheutuneesta vahingosta. Kaupungin myöntämä liikennejärjestelypäätös on koskenut ajoneuvo- ja muuta liikennettä katualueilla, eikä sillä ole ohjattu liikennettä hautausmaa-alueelle.

Edellä esitetyin perustein vahinko ei ole aiheutunut kaupungin toimesta tai laiminlyönnistä. Näin ollen kaupunki ei katso olevansa asiassa korvausvelvollinen.

Sovelletut lainkohdat

Vahingonkorvauslaki (412/1974) 2 luku 1 §

Kaupunkiympäristön toimialajohtajan päätös 21.6.2017 § 57

Lisätiedot

Katriina Pönkä, lakimiesharjoittelija, puhelin: 09 310 22765

kymp.korvausasiat@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 22.05.2020

VALITUSOSOITUS

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

Päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksella vain se, joka on tehnyt alkuperäistä päätöstä koskevan oikaisuvaatimuksen.

Mikäli alkuperäinen päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa tähän päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksella myös

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
 • kunnan jäsen.
Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 • päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
 • päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa
 • päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:    
helsinki.hao@oikeus.fi
Postiosoite:
Radanrakentajantie 5
 
00520 HELSINKI
Faksinumero:
029 56 42079
Käyntiosoite:
Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero:
029 56 42000

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

 1. päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
 2. miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);
 3. vaatimusten perustelut;
 4. mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Oikaisuvaatimuksen tekijä saa valittaessaan oikaisuvaatimuspäätöksestä esittää vaatimuksilleen uusia perusteluja. Hän saa esittää uuden vaatimuksen vain, jos se perustuu olosuhteiden muutokseen tai oikaisuvaatimuksen tekemisen määräajan päättymisen jälkeen valittajan tietoon tulleeseen seikkaan.

Valitukseen on liitettävä:

 1. valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
 2. selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
 3. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireillepanijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Sulje

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätietojen antaja

Liisa Mäkelä, lakimies, puhelin: 09 310 22093

liisa.makela@hel.fi

Liitteet (pdf)

1. Oikaisuvaatimus 1.7.2019
2. Oikaisuvaatimus 10.7.2019

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.