Vuosikertomus vuodelta 2018, Liikenneliikelaitos

HEL 2019-002409
Asialla on uudempia käsittelyjä
3. / 41 §

Liikenneliikelaitoksen vuosikertomus 2018

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti omasta puolestaan hyväksyä liikenneliikelaitoksen vuosikertomuksen vuodelta 2018 ja lähettää sen kaupunginhallitukselle.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Vuonna 2018 matkustajamäärät niin metro-, raitio- kuin lauttaliikenteessä kuin kaupunkipyöräpalvelussa kasvoivat ja länsimetron liikennöinti vakiintui. Liikevaihto kasvoi 11 prosenttia.

Syyskuussa HKL jätti HSL:lle tarjoutumisen kantakaupungin raitioliikenteen ja Raide-Jokerin liikenteen hoidosta. Operatiivisen toiminnan tehostamisen myötä HKL pystyi tarjoamaan raitioliikenteen operointia 11 prosenttia nykyisen sopimuksen hintatasoa edullisemmin.

Länsimetron radan ja asemien ylläpidon toimintatapoja kehitettiin ja resursointia tarkennettiin. Kantametron asetinlaitteen uusiminen eteni niin, että uusi asetinlaite otettiin onnistuneesti käyttöön tammikuussa 2019. Kaupunginhallitus hyväksyi raitiotievarikoiden kehittämissuunnitelman, jonka avulla varaudutaan raitioliikenteen laajenemiseen. Raide-Jokerin suunnittelu eteni ja kustannusarvio tarkentui. Helsingin kaupungin liityntäpysäköintipaikat siirtyivät HKL:n vastuulle.

Keskeisimpinä kehittämisen aiheina olivat operatiivinen tehokkuus, omaisuuden hallinta ja turvallisuus. Vuositasolla toimintaa on tehostettu jo 5 miljoonalla eurolla ja toteutuksessa on toimenpiteitä 3 miljoonan euron mittaluokassa. Omaisuudenhallintaa, hankearviointia, kustannusohjausta ja laadunhallintaa kehitettiin. Turvallisuuden kehitysohjelman puitteissa kehitettiin turvallisuusjohtamista ja riskienhallintaa.

Liikenteen luotettavuustavoitteet eivät toteutuneet, mutta loppuvuotta kohden ongelmia saatiin ratkottua ja pitkällä aikavälillä tavoitetaso vaikuttaa realistiselta.

Asiakaskokemus ei ollut toivotulla tasolla mm. raitioliikenteen palvelumuutoksista ja länsimetron liikenteen aloituksen haasteista johtuen. Länsimetron haltuunotto ja niin HKL:lle kuin Länsimetro Oy:lle uusien toimintamallien käyttöönotto aiheuttivat notkahduksen myös kumppaniemme tyytyväisyydessä. Toimintaa kehitetään tulosten perusteella.

HKL on muuttanut toimintamalleja viime vuosina ja asemaamme joukkoliikenteen toteuttajana ravistellaan. Kunta10-henkilöstötutkimuksen laskeneet tulokset ovat luonnollinen reaktio tähän epävarmuuteen. 2018 panostettiin mm. esimiestyön ja osaamisen kehittämiseen, kuljettajien työhyvinvointiin ja ajoergonomiaan sekä työturvallisuuteen.

Ympäristötavoitteet toteutuivat melko hyvin. Liikennöinnin suoritteeseen suhteutettu energiankulutus väheni, mutta kiinteistöjen kulutus kasvoi huomattavasti uusien metroasemien käyttöönotosta johtuen. Käyttöön otettiin metron ajonopastusjärjestelmä DAS, jolla tavoitellaan energiansäästöä. Metrovarikon aurinkovoimalan asentaminen aloitettiin ja raitioliikenteen melua vähennettiin syväuraisia vaihteita asentamalla.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 15.03.2019

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

toimitusjohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätietojen antaja

Elina Norrena, palvelukehitys- ja viestintäpäällikkö, puhelin: 09 310 35104

elina.norrena@hel.fi