Katusuunnitelma, Mäkelänkadun alue

HEL 2019-002410
Asialla on uudempia käsittelyjä
4. / 294 §

Mäkelänkadun, Lautatarhankadun, Vääksyntien, Elimäenkadun ja Hämeentien katusuunnitelmat

Kaupunkiympäristölautakunta

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti hyväksyä seuraavat katusuunnitelmat:

 • Mäkelänkatu välillä Kumpulantie−Hämeentie nrot 30901/1-3
 • Lautatarhankatu välillä Hämeentie−Junatie nro 30902/1
 • Vääksyntie nro 30903/1
 • Elimäenkatu välillä Raussilanpolku−Mäkelänkatu nro 30904/1
 • Hämeentie välillä Junatie−Allotriankuja nro 31065/1.

Käsittely

Asian aikana kuultavina olivat projektipäällikkö Mika Kaalikoski ja puuasiantuntija Juha Raisio. Asiantuntijat poistuivat kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Mäkelänkadulle tehtävän peruskorjauksen yhteydessä rakennetaan kantakaupungin pyöräliikenteen tavoiteverkon mukaiset yksisuuntaiset pyörätiet ja nopeutetaan raitioliikennettä pidentämällä pysäkkivälejä Mäkelänkadulla. Liikenneturvallisuus ja esteettömyys paranevat, kun risteysjärjestelyt uusitaan ja kaikki Mäkelänkadun ylittävät suojatiet ohjataan liikennevaloilla. Autoliikenteen pääsuuntien sujuvuus turvataan ja jakeluliikenteen edellytyksiä parannetaan. Mäkelänkadun lehmuskujanteen huonokuntoisia puita uusitaan.

Sulje

Lähtökohdat ja tavoitteet

Katusuunnitelmat perustuvat voimassa oleviin asemakaavoihin nro 449 (hyväksytty 30.3.1901), nro 1865 (hyväksytty 30.1.1940), nro 2084 (hyväksytty 27.6.1941), nro 6688 (hyväksytty 15.11.1972), nro 8099 (hyväksytty 2.5.1980), nro 8529 (hyväksytty 23.1.1984), nro 8687 (hyväksytty 20.6.1983), nro 8724 (hyväksytty 8.1.1985), nro 8831 (hyväksytty 25.5.1984), nro 9054 (hyväksytty 24.6.1986), nro 9441 (hyväksytty 25.10.1988) ja nro 9606 (hyväksytty 17.1.1990) ja nro 12490 (hyväksytty 12.9.2018)

Katusuunnitelmiin merkittyjä asemakaavojen numeroita on tarkistettu suunnitelmien nähtävillä olon jälkeen.

Katusuunnitelmien lähtökohtana on kaupunkiympäristölautakunnan 12.6.2018, § 343 hyväksymä liikennesuunnitelma nro 6844.

Mäkelänkadulle ollaan toteuttamassa peruskorjausta, jonka yhteydessä uusitaan myös suunnittelualueen katujen liikennejärjestelyjä. Katusuunnitelmilla mahdollistetaan kaupunkisuunnittelulautakunnan 22.5.2012 hyväksymän kantakaupungin pyöräliikenteen tavoiteverkon mukaisten yksisuuntaisten pyöräteiden rakentaminen. Samalla parannetaan suunnittelualueen muita pyöräliikenteen yhteyksiä.

Suunnittelun tavoitteena on parantaa suunnittelualueen katujen liikenneturvallisuutta, saavutettavuutta eri kulkumuodoilla sekä Mäkelänkadun joukkoliikenteen sujuvuutta ja palvelutasoa. Raitioliikennettä nopeutetaan kasvattamalla pysäkkivälejä kaupunginhallituksen 19.3.2018 hyväksymän raitioliikenteen kehittämisohjelman mukaisesti. Autoliikenteen pääsuuntien sujuvuus turvataan. Mäkelänkadun viihtyisyyttä parannetaan liikenteen haittoja vähentämällä ja uusimalla jaksoittain kaupunkikuvallisesti arvokkaan lehmuskujanteen huonokuntoisia puita.

Suunnitelma

Mäkelänkatu välillä Kumpulantie−Hämeentie suunnitelmapiirustukset nrot 30901/1-3 (liitteet 2-4)

Mäkelänkatu on nykyinen pääkatu, jolla on kaksi ajokaistaa suuntaansa. Toinen kaistoista on pääosin bussikaista. Ajoratojen ja jalkakäytävien väliin rakennetaan yksisuuntaiset pyörätiet. Ajoratojen reunaan kadun molemmin puolin rakennetaan pysäköintipaikkoja ja lastauspaikkoja. Kadun varrelle sijoitetaan pyörätelineitä ja kaksi kaupunkipyöräasemaa. Yksi kaupunkipyöräasema rakennetaan Sturenkadulle.

Mäkelänrinteen, Hattulantien ja Vallilantien risteysten eteläpuolella sijaitsevat raitiovaunupysäkit uusitaan ja niille istutetaan uudet puut. Rautalammintien ja Lautatarhankadun raitiovaunupysäkit poistetaan. Samalla poistuu Rautalammintien pysäkin kohdalla oleva liikennevalo-ohjattu suojatie. Rautalammintien, Suvannontien ja Vääksyntien risteyksiin suojateineen lisätään liikennevalo-ohjaus.

Keskellä katua kulkevan raitiotien molemmin puolin on kaksirivinen vanhojen puiden muodostama lehmuskujanne. Suunnittelualueella on nykyisin 251 puuta, joista poistetaan yhteensä 107 puuta. Suunnittelualueelle istutetaan yhteensä 78 uutta puuta. Suunnittelualueella säilyy 144 nykyistä puuta.

Lautatarhankatu välillä Hämeentie−Junatie suunnitelmapiirustus nro 30902/1 (liite 6)

Lautatarhankatu on nykyinen pääkatu, joka on autoliikenteelle yksisuuntainen Hämeentien suuntaan. Kadun molemmilla reunoilla on jalkakäytävät. Ajoradan eteläpuolelle rakennetaan yksisuuntainen pyörätie ja ajoradan pohjoispuolella oleva nykyinen pyörätie muutetaan yksisuuntaiseksi. Junatien risteyksen länsipuolella olevan nykyisen valo-ohjaamattoman suojatien kohdalla ajorata kavennetaan yhden ajokaistan levyiseksi.

Vääksyntie suunnitelmapiirustus nro 30903/1 (liite 8)

Vääksyntie on nykyinen pääkatu, jolla on kaksi ajokaistaa suuntaansa. Ajoratojen ja jalkakäytävien väliin rakennetaan kaksisuuntaiset pyörätiet. Kulkumuotojen erottelua parannetaan nykyisestä.

Elimäenkatu välillä Raussilanpolku−Mäkelänkatu suunnitelmapiirustus nro 30904/1 (liite 10)

Elimäenkatu on nykyinen paikallinen kokoojakatu, jonka pohjoisosaan toteutetaan yksisuuntaiset pyöräliikenteen järjestelyt. Ajoradan länsireunaan rakennetaan pyöräkaista, jonka päättymisen jälkeen pyöräliikenne siirtyy ajokaistalle. Ajoradan itäpuolelle rakennetaan yksisuuntainen pyörätie, joka jatkuu pyöräkaistana Mäkelänkadun risteykseen. Ajoradan molemmille puolille rakennetaan pysäköintipaikkoja ja ajoradan itäpuolelle rakennetaan lastauspaikka.

Hämeentie välillä Junatie−Allotriankuja suunnitelmapiirustus nro 31065/1 (liite 12)

Hämeentie on nykyinen alueellinen kokoojakatu. Ajoratojen ja jalkakäytävien väliin rakennetaan yksisuuntaiset pyörätiet. Mäkelänkadun risteyksen pohjoispuolella sijaitseva Lautatarhankadun raitiovaunupysäkkipari säilyy nykyisellään.

Suunnitelmien tarkempi kuvaus ilmenee liitteenä olevista suunnitelmaselostuksista nrot 30901/1-3 (liite 1), nro 30902/1 (liite 5), nro 30903/1 (liite 7), nro 30904/1 (liite 9) ja nro 31065/1 (liite 11).

Kadut sopeutuvat asemakaavojen mukaiseen ympäristöönsä ja täyttävät toimivuuden, turvallisuuden ja viihtyisyyden vaatimukset.

Vuorovaikutus

Katusuunnittelu on toteutettu ”Yhteinen kunnallistekninen työmaa” sopimuksen (7.3.2017) mukaisesti yhteistyössä sopimuksen osapuolten kanssa. Sopimuksen osapuolia ovat Helsingin kaupunki, Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä (HSY), Helen Oy, Helen Sähköverkko Oy, Elisa Oyj, DNA Oyj, Telia Finland Oyj, Auris Kaasunjakelu Oy, Cinia Cloud Oy. Sopimuksen mukaisesti kukin sopimuksen allekirjoittanut osapuoli sitoutuu suunnittelun aikana määrittelemään omat johtotarpeensa kohteessa ja tekemään omaa suunnittelua samanaikaisesti hankkeen etenemisen kanssa. Suunnittelun tavoitteena on aikaansaada rakennushankekohtaiset yhteiset ristiriidattomat suunnitelma-asiakirjat ja selostukset.

Katusuunnitelmaluonnokset ovat olleet esillä kaupunkiympäristön Sörnäistenkadun asiakaspalvelupiste Tellingissä, Vallilan kirjastossa ja Helsingin kaupungin internetsivuilla 28.11.−16.12.2018 välisen ajan. Suunnitelmaluonnosten esittelytilaisuus asukkaille pidettiin 29.11.2018 Mäkelänrinteen lukiossa.

Katusuunnitelmat ovat olleet nähtävillä 6.−20.3.2019 välisen ajan. Suunnitelmien nähtävillä olosta on ilmoitettu yleistiedotteella.

Vuorovaikutusmuistio on liitteenä 13.

Suunnitelmista on tehty kaksi muistutusta.

Muistutusten käsittely

Muistutukset on käsitelty erillisessä liitteessä (liite 14). Muistutukset eivät aiheuta muutoksia laadittuihin katusuunnitelmiin.

Kustannukset ja aikataulu

Katusuunnitelmien rakennuskustannukset ovat yhteensä noin 13 550 000 euroa (alv. 0 %). Kustannukset jakautuvat kaduittain seuraavasti:

  yhteensä euroa (alv. 0 %) euroa/m² (alv. 0 %)
Mäkelänkatu 11 860 000 211
Lautatarhankatu 300 000 140
Vääksyntie 340 000 130
Elimäenkatu 310 000 125
Hämeentie 740 000 185

Katujen vuotuiset ylläpitokustannukset ovat noin 345 000 euroa (alv. 0 %). Ylläpitokustannukset ovat noin 80 000 euroa kalliimmat kuin nykyisin.

Katujen rakentamiseen on varauduttu kaupunkiympäristölautakunnan talousarvioehdotuksessa vuodesta 2024 alkaen.

Hanke rahoitetaan talousarvion kohdasta 8 03 01 02 Perusparantaminen ja liikennejärjestelyt.

Sovelletut säännökset

Maankäyttö- ja rakennuslaki 85 §, 62 §, maankäyttö- ja rakennusasetus 41-43 §.

Hallintosääntö 16 luku 1 § 2 mom. kohta 11.

Tiedoksianto

Päätös toimitetaan yleistiedoksiantona, koska vastaanottajia on yli 30. Asiakirjan nähtäville asettamisesta ilmoitetaan Virallisessa lehdessä ja viranomaisen ilmoitustaululla.

Sulje

Kaupunkiympäristölautakunta 28.05.2019 § 280

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 12.06.2019

VALITUSOSOITUS

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

Valitusoikeus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.hao@oikeus.fi
Postiosoite:
Radanrakentajantie 5
 
00520 HELSINKI
Faksinumero:
029 56 42079
Käyntiosoite:
Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero:
029 56 42000

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

 • päätös, johon haetaan muutosta
 • miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutosta siihen vaaditaan tehtäväksi
 • perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä

 • päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
 • todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisesta
 • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeus perii muutoksenhakuasian käsittelystä 260 euron oikeudenkäyntimaksun. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11–13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Sulje

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätietojen antaja

Mika Kaalikoski, projektipäällikkö, puhelin: 09 310 39495

mika.kaalikoski@hel.fi