Ehdokkaan nimeäminen Asunto Oy Oulunkyläntori 2:n tilintarkastajaksi

HEL 2019-002468
Asialla on uudempia käsittelyjä
5. / 21 §

Ehdokkaan nimeäminen Asunto Oy Oulunkyläntori 2:n tilintarkastajaksi

Tarkastuslautakunta

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti nimetä ehdolle Asunto Oy Oulunkyläntori 2:n tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö Tilintarkastusrengas Oy:n (päävastuullinen tilintarkastaja HT Matti Koskelainen). Tilintarkastajaehdokas nimetään yhtiölle toistaiseksi.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Kaupunginhallitus päätti 12.11.2018, § 722 ostaa Asunto Oy Oulunkyläntori 2 -nimisen yhtiön osakekannan. Osakkeiden omistusoikeus on siirtynyt kaupungille 18.12.2018. Kaupungin omistusosuus asunto-osakeyhtiöstä on 100 %.

Yhtiö hallitsee vuokralaisena kaupungin vuokratonttia osoitteessa Oulunkylän tori 2 ja se omistaa tontilla sijaitsevan kolmikerroksisen asuinkerrostalon. Yhtiön maanvuokrasopimus päättyy 31.12.2025.

Kevään 2019 yhtiökokouksessa yhtiölle on tarkoitus valita yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja. Jos tilintarkastajaksi valitaan hyväksytty tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei valita.

Tilintarkastajaksi ehdotetaan tilintarkastusyhteisö Tilintarkastusrengas Oy:tä (päävastuullinen tilintarkastaja HT Matti Koskelainen). Tilintarkastaja on antanut suostumuksensa tehtävään.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 11.03.2019

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin tarkastuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

tarkastusjohtaja
Timo Terävä

Lisätietojen antaja

Arto Ahlqvist, tarkastuspäällikkö, puhelin: +358931036580

arto.ahlqvist@hel.fi