Terassilupahakemus, Kauppatori, 3. kaupunginosa Kaartinkaupunki, Grillikeisarit Oy

HEL 2019-002481
Asialla on uudempia käsittelyjä
22. / 312 §

Oikaisuvaatimus kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat -palvelukokonaisuuden alueidenkäytön tiimipäällikön yleisen alueen käyttöä terassialueena koskevasta päätöksestä 28.3.2019, 57 § (Kaartinkaupunki)

Kaupunkiympäristölautakunta

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti jättää tutkimatta myöhässä tulleena oikaisuvaatimuksen, joka koskee kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat -palvelukokonaisuuden alueidenkäytön tiimipäällikön päätöstä 28.3.2019, 57 § yleisen alueen käytöstä terassialueena 3. kaupunginosassa, Kaartinkaupunki, osoitteessa Kauppatori.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Oikaisuvaatimuksen kohteena oleva päätös

Kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat -palvelukokonaisuuden alueidenkäytön tiimipäällikkö on päätöksellään 28.3.2019, 57 § päättänyt oikeuttaa Grillikeisarit Oy:n (y-tunnus 2610599-4) grillikioskin käyttämään terassialueena kaupungin yleistä aluetta alkaen 1.4.2019 ja päättyen 31.12.2019.

Oikaisuvaatimus

Päätöksestä on tehty oikaisuvaatimus, joka on saapunut Helsingin kaupungin kirjaamoon 9.5.2019. Oikaisuvaatimuksen ovat tehneet Kauppatorin Perinteiset Torikauppiaat ry (2867617-6), Torin Kahvipaikka Oy (2379294-4), T:mi M. Antvuori (1343952-2), Emmarket Oy (2860083-3), Sun Market Finland Oy (2525399-5), Helsingin Toripojat (2034247-0), TM Vihannes (1837885-3), Soppakanuuna Terho Oy (1440588-5), Fernando Burgos Goycochea (1661634-4) sekä Suomen Meriruokakeittiö Oy (1772308-8).

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä kuntalain 137 § mukaan se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Kunnan jäsenenä pidetään kuntalain 3 § mukaan henkilöä, jonka kotikuntalaissa tarkoitettu kotikunta kyseinen kunta on, yhteisöä tai säätiötä, jonka kotipaikka on kunnassa tai sitä, joka omistaa tai hallitsee kiinteää omaisuutta kunnassa.

Kuntalain asianosaisasema perustuu hallintolakiin ja hallintokäyttölakiin. Hallintolakia koskevan hallituksen esityksen (HE 72/2002) mukaan asianosaisasema määräytyy asian oikeudellisten vaikutusten perusteella tapauskohtaisesti harkiten. Varsinaisia asianosaisia ovat hakijat omassa asiassaan ja muut henkilöt, joihin päätös on kohdistettu. Asianosaisiksi voivat tulla myös ne, joiden oikeuteen, etuun tai velvollisuuteen päätös välittömästi vaikuttaa, vaikka päätöstä ei ole heihin nimenomaisesti kohdistettu. Pelkästään asiaan liittyvät tosiasialliset intressit eivät riitä tuomaan laissa tarkoitettua asianosaisasemaa, vaan vaikutusten tulee olla oikeudellisia.

Oikaisuvaatimuksen tekijät katsovat päätöksen koskevan heitä, sillä päätöksessä on päätetty Kauppatorilla sijaitsevan alueen vuokrauksesta ja oikaisuvaatimuksen tekijät toimivat torikauppiaina Kauppatorilla. Oikaisuvaatimuksen mukaan vuokrattu alue on varattu torikauppaa varten, ja se on viimeksi ollut vuokrattuna kukkien myyntiä varten. Oikaisuvaatimuksen tekijät katsovat päätöksen vaikuttavan heidän oikeuksiinsa ja etuihinsa myös siten, että nyt vuokrattu alue on vuokrattu edullisemmin kuin heidän vuokraamansa myyntipaikat. Vuokrauspäätöksessä ei ole edellytetty toritelttojen päivittäistä kasaus- ja purkutyötä kuten oikaisuvaatimuksen tehneiltä torikauppiailta on, joten päätöksellä on vaikutusta oikaisuvaatimuksen tekijöiden työn kustannuksiin ja toimeentuloon.

Pelkästään se, että alue on torikäytössä, ei tuo alueella toimiville toriyrittäjille tai heitä edustavalle yhdistykselle asianosaisasemaa kaikessa aluetta koskevassa päätöksenteossa. Asianosaisaseman tulee perustua kunkin päätöksen vaikutuksiin. Oikaisuvaatimuksessa ei ole esitetty sellaista selvitystä, jonka perusteella tehdyllä päätöksellä olisi rajoitettu oikaisuvaatimuksen tekijöiden oikeuksia tai etuuksia, tai että oikaisuvaatimuksen tekijät olisivat hakeneet oikeuksia tai etuuksia kohdistuen nyt vuokrattuun alueeseen. Päätöksellä ei myöskään ole asetettu oikaisuvaatimuksen tekijöille velvollisuuksia.

Tehdyllä päätöksellä ei ole muutettu oikaisuvaatimuksen tekijöiden oikeudellista asemaa. Oikaisuvaatimuksen tekijöiden esittämät, heidän taloudellisiin etuihinsa liittyvät näkökohdat eivät ole päätöksen välittömiä oikeusvaikutuksia, vaan kyse on oikaisuvaatimuksen tekijöille jo aiemmin asetetuista velvoitteista. Oikaisuvaatimuksen tekijöillä ei ole asianosaisasemaa käsiteltävänä olevassa asiassa, koska päätöstä ei ole kohdistettu oikaisuvaatimuksen tekijöihin eikä päätöksellä edellä esitetyin perustein ole oikeudellisia vaikutuksia oikaisuvaatimuksen tekijöiden oikeuksiin, etuihin tai velvollisuuksiin.

Kauppatorin Perinteiset Torikauppiaat ry:n, Torin Kahvipaikka Oy:n, T:mi M. Antvuoren, Emmarket Oy:n, Sun Market Finland Oy:n sekä Helsingin Toripoikien kotipaikka on Helsinki, joten ne ovat kuntalain tarkoittamia kunnan jäseniä, joilla on oikeus tehdä tässä asiassa oikaisuvaatimus.

TM Vihanneksen, Soppakanuuna Terho Oy:n sekä Fernando Burgos Goycochean kotipaikka on Vantaa ja Suomen Meriruokakeittiö Oy:n kotipaikka on Espoo. Kyseiset yhteisöt eivät ole Helsingissä kunnan jäseniä kotipaikkansa perusteella.

Osa oikaisuvaatimuksen tekijöistä on kunnan jäseniä kotipaikkansa perusteella. Ottaen huomioon jäljempänä esitetyt seikat liittyen määräajan noudattamiseen, ei asiassa ole tarpeen selvittää enemmälti TM Vihanneksen, Soppakanuuna Terho Oy:n, Fernando Burgos Goycochean tai Suomen Meriruokakeittiö Oy:n jäsenyyttä kunnassa kiinteän omaisuuden omistuksen tai hallinnan perusteella. Oikaisuvaatimus käsitellään kunnan jäsenen tekemänä.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on kuntalain 138 § mukaan tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kuntalain 140 § 3 momentin mukaan kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluessa siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Hallintolain 49 c § 2 momentin mukaan oikaisuvaatimus jätetään tutkimatta, jos sitä ei ole tehty määräajassa.

Oikaisuvaatimuksen tekijät toteavat, ettei heille ei ole annettu erikseen tiedoksi tehtyä päätöksestä. Oikaisuvaatimuksen tekijät katsovat saaneensa päätöksen tiedoksi 29.4.2019, jolloin päätös on toimitettu heille pyynnöstä.

Edellä esitetyn perusteella oikaisuvaatimuksen tekijöillä ei ole asianosaisasemaa tässä asiassa. Oikaisuvaatimus on katsottu kunnan jäsenen tekemäksi. Päätöstä ei anneta tiedoksi kunnan jäsenelle erikseen, vaan tiedoksianto tapahtuu pitämällä pöytäkirjaa yleisesti nähtävänä.

Oikaisuvaatimuksen kohteena oleva päätös on tehty 28.3.2019, ja sen pöytäkirja on ollut nähtävänä yleisessä tietoverkossa samana päivänä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon 4.4.2019. Koska oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa tiedoksisaannista, on oikaisuvaatimus tullut tehdä viimeistään 18.4.2019. Oikaisuvaatimus on saapunut Helsingin kaupungin kirjaamoon 9.5.2019. Oikaisuvaatimus on siten tehty myöhässä, eikä sitä voida hallintolain 49 c §:n 2 momentin perusteella tutkia.

Toimivalta

Kuntalain 134 §:n mukaan lautakunnan alaisen viranomaisen päätökseen tyytymätön saa hakea siihen oikaisua. Oikaisuvaatimus tehdään lautakunnan alaisen viranomaisen päätöksestä asianomaiselle lautakunnalle.

Sovellettu lainsäädäntö

Kuntalaki (410/2015) 3 §, 134 §, 137 §, 138 §, 140 §.

Hallintolaki (434/2003) 11 §, 49 c §.

Sulje

Kaupunkiympäristön toimiala Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus Kaupunkiympäristön asukas- ja yrityspalvelut Alueiden käyttö Tiimipäällikkö 28.03.2019 § 57

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 12.06.2019

VALITUSOSOITUS

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

Päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksella vain se, joka on tehnyt alkuperäistä päätöstä koskevan oikaisuvaatimuksen.

Mikäli alkuperäinen päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa tähän päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksella myös

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
 • kunnan jäsen.
Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 • päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
 • päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa
 • päätös on muuten lainvastainen.
Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:    
helsinki.hao@oikeus.fi
Postiosoite:
Radanrakentajantie 5
 
00520 HELSINKI
Faksinumero:
029 56 42079
Käyntiosoite:
Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero:
029 56 42000

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

 • päätös, johon haetaan muutosta
 • miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
 • perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä

 • päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
 • todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
 • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeus perii muutoksenhakuasian käsittelystä 260 euron oikeudenkäyntimaksun. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Sulje

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätietojen antaja

Inkeri Lehmusoksa, lakimies, puhelin: 09 310 22794

inkeri.lehmusoksa@hel.fi