Ajankohtaiskatsaukset vuonna 2019, Helsingin Satama Oy

HEL 2019-002540
Asialla on uudempia käsittelyjä
3. / 117 §

Helsingin Satama Oy:n ajankohtaiskatsaus

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti merkitä tiedoksi Helsingin Satama Oy:n ajankohtaiskatsauksen.

Käsittely

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti käsitellä esityslistan kolmannen esityksen kokouksen toiseksi viimeisenä asiana.

Esteelliset: Tuula Saxholm
Esteellisyyden syy: yhteisöjääviys (hallintolaki 28.1 § 5 kohta)

Asian aikana kuultavina olivat Helsingin Satama Oy:n toimitusjohtaja Ville Haapasaari ja hallituksen jäsen Tuula Saxholm. Asiantuntijat poistuivat kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Helsingin Satama Oy:n toimialana on ylläpitää ja kehittää satamaa ja sataman toimintaa sekä tarjota satamapalveluita ja harjoittaa muita alaan liittyviä toimintoja. Helsingin Satama Oy:n hallinnoimia sataman-osia ovat Eteläsatama, Katajanokka, Länsisatama sekä Vuosaaren satama. Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 100 %.

Yhtiön tavoitteena on tulla maailman toimivimmaksi satamaksi ja vastata asiakkaiden tarpeisiin entistä paremmin. Osana sataman investointiohjelmaa ensimmäisenä uudistetaan Katajanokan matkustajaterminaali. Terminaalissa päivitetään palvelut kokonaisuudessaan, yleisilme ja odotustilat saneerataan sekä kehitetään opastusta. Remontin toteutus alkoi syyskuun alussa ja se valmistuu osissa vuoden 2020 aikana.

Helsingin Satama Oy ottaa tammikuussa 2021 Länsisatamassa käyttöön toisen automatisoidun laivankiinnitysjärjestelmän. Hankittu automooring-järjestelmä nopeuttaa alusten kiinnitystä ja irrotusta. Järjestelmän etuna on melun ja päästöjen pieneneminen paikallisesti.

Yhtiölle asetettiin Helsingin kaupungin talousarviossa 2019 seuraavat tavoitteet:

Kaupunginvaltuustolle raportoitavat tavoitteet:

  • Hiilineutraali Satama 2035 - ohjelman laatiminen.

Konsernijaostolle raportoitavat tavoitteet:

  • Suunnitelmakaudella yhtiö jakaa tuloksestaan (voitto ennen tilinpäätössiirtoja - maksettu tulovero) noin 50 % osinkona, vähintään 2,5 miljoonaa euroa
  • Sijoitetun pääoman tuoton kolmen tilikauden keskiarvo vähintään 4,0 %.

Helsingin Satama Oy:n toimitusjohtaja Ville Haapasaari antaa konsernijaoston kokouksessa yhtiötä koskevan suullisen ajankohtaiskatsauksen. Kokouksessa on läsnä myös yhtiön hallituksen puheenjohtaja Matti Parpala ja hallituksen jäsen Tuula Saxholm.

Sulje

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 18.03.2019 § 21

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto merkitsi tiedoksi Helsingin Satama Oy:n ajankohtaiskatsauksen.

Käsittely

Asian aikana kuultavina olivat Helsingin Satama Oy:n toimitusjohtaja Ville Haapasaari, yhtiön hallituksen puheenjohtaja Matti Parpala ja hallituksen jäsen Tuula Saxholm. Asiantuntijat poistuivat kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot

Pia Halinen, controller, puhelin: 310 25718

pia.halinen@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 03.12.2019

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Pia Halinen, controller, puhelin: 09 310 25718

pia.halinen@hel.fi