Katusuunnitelma, Käpylä, Vipusentie, 30957/1, 30957/2

HEL 2019-002640
Asialla on uudempia käsittelyjä
13. / 274 §

Käpylän Vipusentiellä olevien Ilmattarentien ja Louhentien sekä Sariolantien ja Vaakalinnuntien risteysalueiden katusuunnitelmien hyväksyminen

Kaupunkiympäristölautakunta

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti hyväksyä seuraavat katusuunnitelmat:

  • Vipusentie Ilmattarentien ja Louhentien risteyksessä nro 30957/1
  • Vipusentie Sariolantien ja Vaakalinnuntien risteyksessä nro 30957/2

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Lähtökohdat ja tavoitteet

Vipusentie on nykyinen asuinalueen tonttikatu, jonka kahden risteysalueen liikennejärjestelyjä selkeytetään katualuetta uudelleen jäsentelemällä. Molemmat risteysalueet sijaitsevat Vipusentien pohjoisella osuudella. Pohjoisessa Vipusentie rajautuu Louhenpuistoon ja etelässä se yhdistyy Koskelantiehen. Katusuunnitelmat perustuvat voimassa olevaan asemakaavaan nro 12350 (tullut lainvoimaiseksi 6.4.2018) sekä liikennesuunnitelmiin 6749 ja 6750 (hyväksytty 18.8.2017).

Katusuunnitelmilla mahdollistetaan laajojen ja liikenteellisesti epämääräisten risteysalueiden uudelleen jäsentely ja tätä kautta liikenneturvallisuuden sekä katuympäristön viihtyisyyden paraneminen.

Suunnitelma

Vipusentie Ilmattarentien ja Louhentien risteyksessä, suunnitelmapiirustus nro 30957/1 (liite 2)

Vipusentien nykyistä laajaa, noin 30 metriä leveää Ilmattarentien ja Louhentien risteysaluetta jäsennellään rakenteellisesti reunakivijärjestelyin ja pintamateriaalein. Katualueelle sijoitetaan 7 pysäköintipaikkaa sekä jalankulkualuetta, istutetaan kaksi lehtipuuta, parannetaan reuna-alueita istuttamalla niille pensaita ja nurmetusta sekä uusitaan nykyisiä jalkakäytäviä.

Vipusentie Sariolantien ja Vaakalinnuntien risteyksessä, suunnitelmapiirustus nro 30957/2 (liite 4)

Vipusentien nykyistä laajaa, yli 30 metriä leveää Sariolantien ja Vaakalinnuntien risteysaluetta jäsennellään rakenteellisesti reunakivijärjestelyin ja pintamateriaalein. Katualueelle sijoitetaan 8 pysäköintipaikkaa sekä jalankulkualuetta, istutetaan kolme lehtipuuta sekä uusitaan nykyisiä jalkakäytäviä. Ajonopeuksia hillitään Sariolantien ajohidasteella ja Vaakalinnuntien korotetulla suojatiellä.

Suunnitelmien tarkempi kuvaus ilmenee suunnitelmaselostuksista nrot 30957/1-2 (liitteet 1 ja 3).

Vuorovaikutus

Katusuunnitelmat on laadittu yhteistyössä Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän (HSY), Helen Sähköverkko Oy:n, Elisa Oyj:n ja Telia Finland Oyj:n kanssa.

Katusuunnitelmaluonnokset ovat olleet esillä Helsingin kaupungin info- ja näyttelytila Laiturissa, Käpylän kirjastossa ja Helsingin kaupungin internetsivuilla 31.10.−13.11.2018 välisen ajan. Suunnitelmaluonnosten esittelytilaisuus asukkaille pidettiin 5.11.2018 Käpylän peruskoulussa.

Katusuunnitelmat ovat olleet nähtävillä 2.–15.10.2019 välisen ajan. Suunnitelmien nähtävillä olosta on ilmoitettu kirjallisesti suunnittelualueen kiinteistöjen omistajille ja haltijoille.

Suunnitelmista on tehty yksi muistutus.

Muistutuksen käsittely

Muistutus

Muistutuksessa todetaan, että Sariolantien ja Vaakalinnuntien katusuunnitelmassa suurin osa aukiosta peitetään kiveyksellä ja useamman puun istutuksella. Parkkipaikkoja on varattu aukion itäreunaan ainoastaan kahdeksan kappaletta, jotka hädin tuskin riittävät aukion ympärillä asuville asukkaille.

Risteysalueen reunalla sijaitsee Käpylän työväentaloksi kutsuttu juhlatila, jota käytetään hyvin paljon erilaisten isojen juhlien, kuten häiden ym. tarpeisiin. Tämän johdosta aukio on tupaten täynnä ajoneuvoja. Käytännössä aukion sulkeminen johtaa siihen, että asukkaiden harmiksi ajoneuvo pysäköinti levittyisi lähialueen kaduille. Aukiosuunnitelma edellyttäisi pysäköintitilojen suunnittelun juhlatilan käyttäjille.

Muistutuksessa esitetään, että Sariolantien ja Vaakalinnuntien risteysalueelle rakennettaisiin pienimuotoisempi kivetty alue, vain yksi katupuu tai muuta pienimuotoisempaa istutusta.

Esittelijän vastaus muistutukseen

Katusuunnitelma on laadittu laajan ja jäsentymättömän katuaukion pysäköinnin selkeyttämiseksi, pientaloalueen liikenteen rauhoittamiseksi sekä liikenneturvallisuuden ja katuympäristön viihtyisyyden parantamiseksi. Osittain kivetylle jalankulkualueelle sijoitetaan kolme katupuuta.

Katusuunnitelmassa esitetyt uudet pysäköintipaikat on tarkoitettu vieras- ja asiointipysäköintiin. Kadunvarsipysäköinti ja aukion uudet pysäköintipaikat ovat kaikkien vapaassa käytössä, myös juhlatilaa käyttävien. Asemakaavassa on määräys, että työväentalon tontille tulee sijoittaa viisi autopaikkaa. Asuintonteilla on asukkaille kaavassa yksi autopaikka, tai yksi autopaikka per 125 m2. Alueella on myös hyvät julkisen liikenteen sekä jalankulun ja pyöräliikenteen yhteydet.

Muistutus ei aiheuta muutoksia laadittuihin katusuunnitelmiin.

Kustannukset ja aikataulu

Katusuunnitelmien rakennuskustannukset ovat yhteensä noin 128 000 euroa (alv. 0 %). Kustannukset jakautuvat kaduittain seuraavasti:

  yht. euroa (alv. 0 %) euroa/m² (alv. 0 %)
Vipusentie Ilmattarentien ja Louhentien risteyksessä 65 000 107
Vipusentie Sariolantien ja Vaakalinnuntien liittymässä 63 000 105

Katujen vuotuiset ylläpitokustannukset ovat noin 14 500 euroa (alv. 0 %). Ylläpitokustannukset ovat saman suuruiset kuin nykyisin.

Katujen rakentamiseen on varauduttu kaupunkiympäristölautakunnan talousarvioehdotuksessa vuodesta 2020 alkaen.

Hanke rahoitetaan talousarvion kohdasta 8 03 01 02 Perusparantaminen ja liikennejärjestelyt.

Sovelletut säännökset

Maankäyttö- ja rakennuslaki 85 §, 62 §, maankäyttö- ja rakennusasetus 41-43 §

Hallintosääntö 16 luku 1 § 2 mom. kohta 11

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 22.05.2020

VALITUSOSOITUS

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

Valitusoikeus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.hao@oikeus.fi
Postiosoite:
Radanrakentajantie 5
 
00520 HELSINKI
Faksinumero:
029 56 42079
Käyntiosoite:
Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero:
029 56 42000

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

  • päätös, johon haetaan muutosta
  • miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutosta siihen vaaditaan tehtäväksi
  • perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä

  • päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
  • todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisesta
  • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeus perii muutoksenhakuasian käsittelystä 260 euron oikeudenkäyntimaksun. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11–13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Sulje

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätietojen antaja

Silja Hurskainen, projektipäällikkö, puhelin: 09 310 38939

silja.hurskainen@hel.fi