Toivomusponsi, lentämistä koskevat ohjeistukset ja käytännöt sekä niiden vaikutus lentäen tapahtuvan työmatkustamisen määrään

HEL 2019-002695
Asialla on uudempia käsittelyjä
19. / 112 §

Valtuutettu Petra Malinin toivomusponsi seurata lentämistä koskeviin ohjeistuksiin ja käytäntöihin tehtävien muutosten vaikutuksia lentäen tehtävän työmatkustamisen määrään

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 27.2.2019 hyväksymän toivomusponnen (Petra Malin) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimitti selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Käsitellessään 27.2.2019 valtuutettu Petra Malinin aloitetta lentomatkustamisesta aiheutuvien päästöjen vähentämisestä kaupunginvaltuusto hyväksyi valtuutettu Petra Malinin ehdottaman seuraavan toivomusponnen:

”Selvitetään mahdollisuudet sille, että seurataan lentämistä koskeviin ohjeistuksiin ja käytäntöihin tehtävien muutosten vaikutuksia lentäen tehtävän työmatkustamisen määrään, ja että vaikutuksista tuodaan selvitys tiedoksi kaupunginhallitukselle Hiilineutraali Helsinki -toimintaohjelman raportoinnin yhteydessä.”

Hallintosäännön 30 luvun 14 §:n mukaan kaupunginhallituksen on toimitettava ponnen ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä viimeistään vuoden kuluttua ponnen hyväksymisestyä. Selvitys on toimitettava erikseen myös muille valtuutetuille.

Helsingin kaupungin matkustusohje päivitettiin 24.5.2019. Ohjeen mukaan matka tulee tehdä ympäristöä mahdollisimman vähän kuormittavalla tavalla. Virka- tai virantoimitusmatkaa suunniteltaessa on otettava huomioon matkan tarpeellisuuden ja kustannusten lisäksi hiilineutraalius- ja vähäpäästöisyysnäkökohdat. Kotimaan työmatkat tulee pääsääntöisesti tehdä muulla tavoin kuin lentäen. Työtehtävien hoitamiseen liittyvän matkustamisen vaihtoehtona voi tapaamisiin käyttää mahdollisuuksien mukaan etäyhteyksiä. Virka- ja virantoimitusmatkojen kokonaiskustannuksia arvioitaessa otetaan huomioon paitsi matkakustannusten korvaus, päiväraha ja työajan käyttö myös ympäristövaikutukset.

Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelman keskeisin seurantakanava on ympäristöraportti. Kaupunkiympäristön toimialalla ympäristöpalveluissa valmistellaan ympäristöraportti keväällä 2020. Raportissa tarkastellaan lentäen tehtävän työmatkustamisen määrän kehitystä ja vaikutuksia ympäristöön.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 25.02.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Sanna Tonteri, neuvottelupäällikkö, puhelin: 09 310 36274

sanna.tonteri@hel.fi