Toivomusponsi, kaupungin ohjeistus työmatkojen pidentämismahdollisuudesta lento- ja muun liikenteen päästöjen vähentämiseksi

HEL 2019-002698
Asialla on uudempia käsittelyjä
19. / 91 §

Valtuutettu Mari Holopaisen toivomusponsi mahdollisuudesta välttämättömien työmatkojen pidentämiseen päästöjen vähentämiseksi

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 27.2.2019 hyväksymän toivomusponnen (Mari Holopainen) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimitti selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Käsitellessään 27.2.2019 valtuutettu Petra Malinin aloitetta lentomatkustamisesta aiheutuvien päästöjen vähentämisestä kaupunginvaltuusto hyväksyi valtuutettu Mari Holopaisen ehdottaman seuraavan toivomusponnen:

”Selvitetään, miten kaupungin matkustusohjeiden uudistamisen yhteydessä kaupungin välttämättömien työmatkojen yhteydessä sallitaan paremmin matkan pidentäminen omiin henkilökohtaisiin tarkoituksiin niin lentoliikenteen kuin muun liikenteen päästöjen vähentämiseksi.”

Hallintosäännön 30 luvun 14 §:n mukaan kaupunginhallituksen on toimitettava ponnen ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä viimeistään vuoden kuluttua ponnen hyväksymisestyä. Selvitys on toimitettava erikseen myös muille valtuutetuille.

Kaupungin matkustusohje on uusittu 24.5.2019. Matkustusohjeessa on ohjeistettu, että matka tulee tehdä ympäristöä mahdollisimman vähän kuormittavalla tavalla. Kokonaiskustannuksia arvioitaessa otetaan huomioon myös ympäristövaikutukset.

Ohjeen mukaan kaupungin työntekijän on mahdollista liittää työmatkojen yhteyteen vuosilomaa tai muita vapaapäiviään esimerkiksi lauantai- ja sunnuntaivapaat. Vapaan voi liittää joko ennen tai jälkeen varsinaisten työtehtävien hoitamista. Työmatkaa suunniteltaessa tulee arvioida työmatkan kokonaisuutta ja huomioida ennakoidusti mahdolliset työmatkaan liitettävät vapaapäivät.

Helsingin kaupungin Helmi-intraan on lisätty esimerkkejä siitä, miten matkan pidentäminen henkilökohtaisiin tarkoituksiin voidaan liittää työmatkojen yhteyteen. Loman pitämisestä virkamatkan yhteydessä sovitaan kuten muutoinkin lomasta päätettäessä.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 12.02.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Sari Kuutamo, työmarkkina-asiantuntija, puhelin: 09 310 70838

sari.kuutamo@hel.fi