Toivomusponsi 2, yhteistyösopimusmallin soveltaminen Tapahtumien Tiekartta -työssä kaupunkikulttuuritapahtumien turvaamiseksi

HEL 2019-002705
Asialla on uudempia käsittelyjä
10. / 100 §

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Petrus Pennasen toivomusponnesta koskien suosittujen, osallistavien ja yhteisöllistentapahtumien järjestämisestä kaupungin rahoituksella

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta toteaa, että kaupungin rooli tapahtumien järjestämisessä on terävöitymässä. Helsinki valmistelee paraikaa tapahtumien tiekarttaa, jonka tavoitteena on selkeyttää ja vahvistaa kaupungin roolia ja profiilia tapahtumakaupunkina ja helpottaa kaikkien tapahtumajärjestäjien työtä. Valmistelussa lähdetään siitä, että Helsinki haluaa olla toimiva tapahtumakaupunki, jonka tapahtumakannassa painottuu tapahtumien omaperäisyys ja monimuotoisuus.

Samaan aikaan kaupungin vuoden 2019 alusta käynnistynyt uusi tapahtumasäätiö on kokoamassa yhteen hajallaan eri toimialoilta tuotannollista tai tuotannon koordinointivastuuta kaupungin itse tuottamista tapahtumista ja tapahtumakokonaisuuksista. Tavoitteena on vahvistaa näiden tapahtumien strategista ohjausta ja saavuttaa tuotantoihin, markkinointiin ja viestintään ja kumppanuuksiin liittyviä synergiaetuja.

Tämän lisäksi kaupungin avustusjärjestelmän kautta tuetaan merkittävästi moninaisten tapahtumien järjestämistä. Avustusjärjestelmän ideana on tukea toimintaa, joka monipuolistaa kaupungin tapahtuma- ja kulttuuritarjontaa. Avustettava toimijakenttä muuttuu jatkuvasti ja on riippuvainen yleisöstä ja muista rahoittajista. Tapahtuman järjestäjä on kokoontumislain mukaan vastuussa tapahtuman järjestämisestä.

Toivomusponnessa esitetään, että Tapahtumien Tiekartta -työn yhteydessä sovellettaisiin yhteistyösopimusmallia valikoitujen suosittujen, osallistavien ja yhteisöllisten tapahtumien järjestämiseen tiekarttatyön yhteydessä.

Tiekartta vahvistetaan vasta loppukevään 2019 aikana. Tuleva tiekartta ei tule olemaan rahoitusta sääntelevä asiakirja, vaan se tulee ensisijaisesti linjaamaan kaupungin tavoitteet, toimintaperiaatteet ja toimenpiteet tapahtumallisuuden kehittämisessä. Tässä mielessä tulevassa tiekartassa ei ole tavoitteena listata kaupungin vastuulla olevia tapahtumia tai listata kumppanuuksien periaatteita tai rahoitusmalleja.

Kaupungin on kuitenkin tarkoituksenmukaista selkiyttää ja yhtenäistää kaupungin ja toimijatason välisiä kumppanuuksiin liittyviin vastikkeisiin ja käytänteisiin liittyviä toimintatapoja. Tätä työtä tehdään myös toimialan sisäisesti. Valmistelussa tulee ottaa huomioon kilpailutukseen liittyvät näkökohdat, ja kaupungin mahdollisten päällekkäisten tukien poistaminen. Näistä jälkimmäinen edellyttää kaupunkitason yhteistyötä.

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Kaupunginkanslia on pyytänyt 15.6.2019 mennessä kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalta lausuntoa kaupunginhallitukselle valtuutetun Petrus Pennasen toivomusponnesta, jossa esitetään, että selvitetään mahdollisuuksia Tapahtumien Tiekartta -työn yhteydessä soveltaa yhteistyösopimusmallia suosittujen, yhteisöllisten kaupunkikulttuuritapahtumien jatkuvuuden turvaamiseen.

Toivomusponnesta on pyydetty kommentteja myös elinkeino-osastolta ja Helsinki Marketingilta.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 28.05.2019

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kulttuurijohtaja
Tuula Haavisto

Lisätietojen antaja

Veikko Kunnas, vt. kulttuuripalvelupäällikkö, puhelin: 09 310 37002

veikko.kunnas@hel.fi