Avustusten myöntäminen, liikuntapalvelukokonaisuus, muiden liikuntaa edistävien yhdistysten avustukset vuodelle 2019

HEL 2019-002741
Asialla on uudempia käsittelyjä
11. / 101 §

Parkour Oppimiskeskus ry:n oikaisuvaatimus liikuntajaoston päätökseen 2.4.2019, § 7

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti hyväksyä Parkour Oppimiskeskus ry:n oikaisuvaatimuksen koskien liikuntajaoston päätöstä 2.4.2019, § 7: Muiden liikuntaa edistävien yhdistysten avustukset vuodelle 2019.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta myöntää Parkour Oppimiskeskus ry:lle toiminta-avustusta 15 695 euroa ja tilankäyttöavustusta 23 122 euroa. Avustuksista vähennetään 2.4.2019, § 7 myönnetty 19 000 euron suuruinen muiden liikuntaa edistävien yhdistysten avustus.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Parkour Oppimiskeskus ry hakee oikaisuvaatimusta liikuntajaoston 2.4.2019, § 7 päätökseen, jossa seuralle myönnettiin muiden liikuntaa edistävien yhdistysten avustusta 19 000 euroa. Oikaisuvaatimus on saapunut 25.4.2019. Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Asianosaiselle on lähetetty 12.4.2019 pöytäkirjanote kirjeitse oikaisuvaatimusohjeineen. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluessa lähettämisestä. Oikaisuvaatimus on tehty määräajassa kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalle. Oikaisuvaatimus kokonaisuudessaan on liitteenä.

Oikaisuvaatimuksessa todetaan, että Parkourin lajiliitto Suomen Parkour ry on Olympiakomitea ry:n varsinainen jäsen ja Parkour Oppimiskeskus ry on edelleen Suomen Parkour ry:n varsinainen jäsen.

Oikaisuvaatimuksen käsittelyssä todetaan, että Suomen Parkour ry hyväksyttiin Olympiakomitean varsinaiseksi jäseneksi 19.6.2018. Parkour lajina täyttää siis toiminta- ja tilankäyttöavustusten myöntämisen ehdot myös siltä osin, että lajijärjestö kuuluu varsinaisena jäsenenä liikunnan ja urheilun valtakunnalliseen keskusjärjestöön ja/tai kuuluu opetus- ja kulttuuriministeriön valtakunnallisten liikuntajärjestöjen valtionavustusten piiriin.

Toiminta- ja tilankäyttöavustuksesta vähennetään seuralle 2.4.2019 myönnetty 19 000 euron suuruinen muiden liikuntaa edistävien yhdistysten avustus.

Kunnan tulee tukea kansalaistoimintaa mukaan lukien seuratoiminta (liikuntalaki 390/2015, § 5).

Helsingin kaupungin hallintosäännön (kaupunginvaltuusto 11.4.2018, § 77) 17 luvun 1 §:n mukaan kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päättää toimialan avustusmäärärahojen jakamisen periaatteet ja valvoo periaatteiden toteutumista toimialatasoisesti. Helsingin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti 13.2.2018, § 28 toimialan avustusmäärärahojen jakamisen periaatteet, joiden mukaan Helsingin avustusjärjestelmä on väline Helsingin kaupunkistrategian toteuttamiseksi. Avustuksilla lisätään kaupungin vetovoimaa, asukkaiden elämänlaatua, toimintakykyä ja oman elämän hallintaa. Avustuksin tuetaan toimintaa, joka monipuolistaa kaupungin omaa palvelutarjontaa.

Liikuntajaosto päätti yksityiskohtaisista avustusten myöntämisen perusteista 23.10.2018, § 19. Muiden liikuntaa edistävien yhdistysten avustusta myönnetään helsinkiläisille liikuntaseuroille, jotka järjestävät säännöllistä ohjattua liikuntatoimintaa. Niiden ohjattuun toimintaan osallistuu vähintään 50 helsinkiläistä aktiiviharrastajaa tai vaihtoehtoisesti vähintään 20 alle 20-vuotiasta helsinkiläistä aktiiviharrastajaa.

Toiminta- ja tilankäyttöavustusta myönnetään liikuntaseuroille, joissa edellä mainittujen kriteerien lisäksi harrastetaan pääasiallisesti liikuntamuotoa, joka on edustettuna varsinaisena jäsenenä liikunnan ja urheilun valtakunnallisessa keskusjärjestössä ja/tai kuuluu opetus- ja kulttuuriministeriön valtakunnallisten liikuntajärjestöjen valtionavustusten piiriin. Liikuntaseurojen toiminta- ja tilankäyttöavustuksia sekä muiden liikuntaa edistävien yhdistysten avustuksia tuli hakea 15.2.2019 mennessä.

Muiden liikuntaa edistävien yhdistysten avustus on harkinnanvarainen avustus, jonka myöntämisessä painotetaan lasten ja nuorten liikuntaa sekä toiminnan laajuutta. Toiminta- ja tilankäyttöavustukset ovat harkinnanvaraisia avustuksia, jotka määräytyvät laskennallisin perustein. Toiminta-avustuksessa painotetaan harrastajamääriä sekä erityisesti lasten ja nuorten liikuntaa. Tilankäyttöavustus perustuu erityisesti edellisen vuoden säännöllisen harjoitustoiminnan maksettuihin vuokriin muissa kuin liikuntapalvelun tiloissa (liikuntajaosto 23.10.2018, § 19).

Sulje

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaosto 02.04.2019 § 7

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 28.05.2019

VALITUSOSOITUS

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

Päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksella vain se, joka on tehnyt alkuperäistä päätöstä koskevan oikaisuvaatimuksen.

Mikäli alkuperäinen päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa tähän päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksella myös

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
 • kunnan jäsen.
Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 • päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
 • päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa
 • päätös on muuten lainvastainen.
Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:    
helsinki.hao@oikeus.fi
Postiosoite:
Radanrakentajantie 5
 
00520 HELSINKI
Faksinumero:
029 56 42079
Käyntiosoite:
Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero:
029 56 42000

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

 • päätös, johon haetaan muutosta
 • miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
 • perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä

 • päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
 • todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
 • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeus perii muutoksenhakuasian käsittelystä 260 euron oikeudenkäyntimaksun. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Sulje

Esittelijä

vs. liikuntajohtaja
Petteri Huurre

Lisätietojen antaja

Taina Korell, yksikön päällikkö, puhelin: 09 310 38038

taina.korell@hel.fi

Liitteet (pdf)

1. Parkour Oppimiskeskus ry:n oikaisuvaatimus 25.4.2019, saate
2. Parkour Oppimiskeskus ry:n okaisuvaatimus 25.4.2019

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.