Osallistuminen Helsinki-Tampere -ratayhteyttä kehittävään hankeyhtiöön

HEL 2019-002824
Asialla on uudempia käsittelyjä
14. / 229 §

Kaupunginvaltuuston 25.3.2020 tekemän Suomi-Rata Oy:n omistamiseen ja rahoittamiseen osallistumista koskevan päätöksen täytäntöönpano

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus päätti

  • hyväksyä kaupungin osalta Suomi-Rata Oy:n perustamisen ja siihen liittyvän kanta-Hämeen kaupunkeja/kuntia koskevan erillissopimuksen solmimisen liitteenä olevien asiakirjaluonnosten mukaisesti,
  • myöntää kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosaston käytettäväksi vuoden 2020 talousarviomäärärahoja enintään 400 000 euroa osakkeiden merkintähintojen tai muun pääomasuorituksen maksamiseen talousarvion tililtä 8 06 02, Arvopaperit, Muut kohteet, kaupunginhallituksen käytettäväksi,
  • kehottaa kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosastoa huolehtimaan osakkeiden merkitsemiseen tai muuhun pääomittamiseen liittyvistä käytännön toimenpiteistä,
  • kehottaa kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosastoa huolehtimaan kaupungin osalta yhtiön perustamiseen liittyvistä toimenpiteistä mukaan lukien Kanta-Hämeen kuntien exit-toteutusta koskevan sopimuksen allekirjoittaminen sekä tekemään tarvittaessa teknisluonteisia tai muuten vähäisiä muutoksia hankeyhtiöasiakirjoihin.

Täytäntöönpanon edellytyksenä on, että kaupunginhallituksen konsernijaosto hyväksyy Suomi-Rata Oy:n osakassopimuksen.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Kaupunginvaltuusto päätti 25.3.2020 osallistumisesta Suomi-Rata Oy:n omistamiseen ja rahoittamiseen.

Esittelijä toteaa, että päätösehdotus vastaa kaupunginvaltuustolle tehdyn esityksen perusteluissa kuvattua täytäntöönpanopäätöstä tarkennettuna nimenomaisella viittauksella osana yhtiön perustamista solmittavaan kuntien väliseen sopimukseen, ja että kaupunginhallituksen tulisi nyt päättää esitettyjen toimenpiteiden täytäntöönpanosta.

Sulje

Kaupunginhallitus 16.03.2020 § 187

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä, että

  • kaupunki lähtee osakkeenomistajaksi Helsingin ja Tampereen välisen Helsinki-Vantaan lentoaseman kautta kulkevan raideyhteyden suunnittelua toteuttavaan hankeyhtiöön (Suomi-Rata Oy), ja että
  • kaupunki merkitsee perustettavan hankeyhtiön osakkeita tai muuten pääomittaa yhtiötä yhteensä enintään 24 miljoonalla eurolla.

09.03.2020 Pöydälle

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot

Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 07.04.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 09 310 25472

atte.malmstrom@hel.fi