Yhtiökokoukset vuonna 2019, Forum Virium Helsinki Oy

HEL 2019-002868
Asialla on uudempia käsittelyjä
7. / 26 §

Forum Virium Helsinki Oy:n vuoden 2019 varsinainen yhtiökokous

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti kehottaa Forum Virium Helsinki Oy:n hallitusta ottamaan vuoden 2019 varsinaisen yhtiökokouksen esityslistalle Helsingin kaupungin esityksen yhtiöjärjestyksen 3 §:n muuttamisesta.

Samalla konsernijaosto päätti kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa toimimaan Forum Virium Helsinki Oy:n kevään 2019 varsinaisessa yhtiökokouksessa siten, että

  • yhtiön yhtiöjärjestyksen 3 § muutetaan kuulumaan seuraavasti:

"Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään yhdeksän (9) jäsentä.

Yhtiön toimitusjohtaja ei ole hallituksen jäsen.

Hallituksen puheenjohtajan valitsee yhtiökokous.

Hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi (2) vuotta siten, että toimikausi päättyy vaalia tai valintaa seuraavan toisen varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä."

  • yhtiön hallitukseen nimetään uusiksi jäseniksi yhtiöjärjestyksen mukaiseksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi hallintojohtaja Silja Hyvärinen, toimialajohtaja Liisa Pohjolainen, digitalisaatiojohtaja Mikko Rusama, terveys- ja päihdepalvelujen johtaja Leena Turpeinen sekä yksikön päällikkö Santtu von Bruun, joista Mikko Rusama puheenjohtajaksi.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Forum Virium Helsinki Oy

Forum Virium Helsinki Oy:n toimialana on kehittää uusia digitaalisia palveluja yhdessä yritysten, Helsingin kaupungin, muiden julkisten toimijoiden sekä kaupunkilaisten kanssa.

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 100 %.

Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Yhtiöjärjestyksen mukaan Forum Virium Helsinki Oy:n hallitukseen kuuluu kolmesta viiteen jäsentä.

Jotta Forum Virium Helsinki Oy:n hallituksen kollektiivista osaamista voidaan vahvistaa ja sen monipuolisuutta lisätä, on perusteltua muuttaa yhtiön hallituksen jäsenmäärää siten, että jatkossa yhtiön hallitukseen nimetään vähintään kolme ja enintään yhdeksän jäsentä. Hallituksen kokoonpanon kasvattaminen mahdollistaa kaupungin toimialojen vahvemman edustuksen yhtiön hallituksessa niin, että hyväksi havaittu käytäntö kahden kaupunkikonsernin ulkopuolisen jäsenen nimeämisestä hallitukseen voidaan edelleen säilyttää.

Voimassa olevan konserniohjeen mukaan kaupungin tytäryhteisöjen hallituksiin nimetään vähintään kolme ja enintään viisi jäsentä, ellei jäsenten määrästä poikkeamiseen ole yksittäistapauksessa erityinen syy. Forum Virium Helsingin osalta erityinen syy on edellä mainitulla tavalla olemassa.

Hallituksen jäsenten nimeäminen

Forum Virium Helsinki Oy:n hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi vuotta ja se päättyy keväällä 2020.

Yhtiön hallituksesta ovat ilmoittaneet eroavansa puheenjohtaja Marja-Leena Rinkineva sekä jäsen Markku Raitio. Heidän eronsa tulevat voimaan yhtiön kevään 2019 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Uusina jäseninä hallitukseen on tarkoituksenmukaista nimetä jäljellä olevaksi toimikaudeksi hallintojohtaja Silja Hyvärinen, toimialajohtaja Liisa Pohjolainen, digitalisaatiojohtaja Mikko Rusama, terveys- ja päihdepalvelujen johtaja Leena Turpeinen sekä yksikön päällikkö Santtu von Bruun, joista Mikko Rusama puheenjohtajaksi.

Lopuksi

Hallintosäännön 8 luvun 3 §:n mukaan kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää jäsenien ja jäsenehdokkaiden nimeämisestä yhteisöjen ja säätiöiden toimielimiin.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 29.03.2019

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 09 310 25472

atte.malmstrom@hel.fi