Maankäyttösopimus ja esisopimus, KOy Design House, KOy Helsingin Värjäämö ja KOy Insinöörinkatu

HEL 2019-002887
Asialla on uudempia käsittelyjä
25. / 356 §

Maankäyttösopimusten ja kiinteistönkaupan esisopimusten tekeminen liittyen asemakaavan muutosehdotukseen 12481 (Herttoniemi, Herttoniemen teollisuusalue)

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus hyväksyi:

A)

Helsingin Osuuskauppa Elannon (1837954-9) kanssa tehtävän liitteen 1 mukaisen maankäyttösopimuksen.

B)

Kiinteistö Oy Työnjohtajankatu 1 (7061035-4) kanssa tehtävän liitteen 2 mukaisen maankäyttösopimuksen ja kiinteistönkaupan esisopimuksen.

C)

Kiinteistö Oy Design Housen (2696273-4), Kiinteistö Oy Helsingin Värjäämön (2696265-4) ja Kiinteistö Oy Insinöörinkadun (0533536-0) kanssa tehtävän liitteen 3 mukaisen maankäyttösopimuksen ja kiinteistönkaupan esisopimuksen.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Herttoniemen yritysalueen eteläosassa, jossa on poistuvaa teollisuutta ja rakentamattomia tontteja, on vireillä asemakaavan muutos, jossa suunnitellaan asuntoja sekä liike- ja muita toimitiloja Herttoniemen keskustan laajentamiseksi. Kaavamuutoksesta seuraa kaava-alueen yksityisille maanomistajille merkittävää hyötyä, joten maanomistajien kanssa on neuvoteltu maankäyttö- ja kiinteistönkaupan esisopimuksista.

Sulje

Voimassa oleva asemakaava

Alueella on voimassa asemakaava nro 8238, joka on vahvistettu 4.9.1981. Helsingin Osuuskauppa Elannon omistama tontti 91-43-53-1 kuuluu teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueeseen (TTV). Tontin rakennusoikeus on 16 000 k-m². Kiinteistö Oy Työnjohtajankatu 1:n omistama tontti 91-43-54-1 kuuluu teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueeseen (TTV). Tontin rakennusoikeus on 72 010 k-m² ja sille on rakennettu 36 159 k-m².

Kiinteistö Oy Insinöörinkadun omistama tontti 91-43-52-6 kuuluu teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueeseen (TTV). Tontin rakennusoikeus on 4 720 k-m². Tontti 91-43-52-5 muodostuu määräaloista 91-43-52-5-M601 ja 91-43-52-5-M602. Tontilla on voimassa asemakaava nro 10797, joka on vahvistettu 7.6.2000. Tontti kuuluu toimistorakennusten ja ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomien teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueeseen (KTY). Tontin rakennusoikeus on 12 000 k-m². Kiinteistö Oy Design House omistaa määräalan 91-43-52-5-M601 ja määräalan 91-43-52-5-M602 omistaa Kiinteistö Oy Helsingin Värjäämö. Sponda Oyj omistaa kaikki edellä mainitut kolme yhtiötä.

Vireillä oleva asemakaavan muutosehdotus

Kaupunkiympäristölautakunta on 29.5.2018, 264 § esittänyt kaupunginhallitukselle asemakaavan muutosehdotuksen nro 12481 hyväksymistä.

Asemakaavan muutosehdotuksessa tontti 91-43-53-1 on merkitty kuulumaan keskustatoimintojen korttelialueeseen, jonne saa sijoitta asumista (C2). Uutta asuinrakennusoikeutta tulee 20 628 k-m².

Tontti 91-43-54-1 on merkitty kuulumaan asuinkerrostalojen korttelialueeseen, toimistorakennusten korttelialueeseen ja katualueeksi. Uutta asuinrakennusoikeutta tulee 68 051 k-m².

Tontti 91-43-52-6 sekä määräalat 91-43-52-5-M601 ja 91-43-52-5-M602 on merkitty kuulumaan keskustatoimintojen korttelialueeseen, jonne saa sijoittaa asumista ja katualueeseen. Uutta asuinrakennusoikeutta tulee 16 339 k-m².

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys on liitteenä 4. Asemakaavan muutosehdotus on liitteenä 5.

Maankäyttösopimukset

Asemakaavan muutos korottaa kaikkien päätöksen mukaisten tonttien arvoa merkittävästi, joten maanomistajien kanssa on käyty kaupunginhallituksen 9.6.2014, 685 § tekemän päätöksen mukaiset maapoliittiset neuvottelut.

Neuvottelujen tuloksena on laadittu liitteenä olevat sopimukset.

Maankäyttökorvaukset

Helsingin Osuuskauppa Elannon kanssa tehtävän sopimuksen mukaan maanomistaja suorittaa kaupungille korvauksena osallistumisena yhdyskuntarakentamisen kustannuksiin 2 940 000 euroa.

Kiinteistö Oy Työnjohtajankatu 1:n kanssa tehtävän sopimuksen mukaan maanomistaja suorittaa kaupungille korvauksena osallistumisena yhdyskuntarakentamisen kustannuksiin 7 000 000 euroa.

Kiinteistö Oy Design Housen, Kiinteistö Oy Helsingin Värjäämön ja Kiinteistö Oy Insinöörinkadun kanssa tehtävän sopimuksen mukaan maanomistaja suorittaa kaupungille korvauksena osallistumisena yhdyskuntarakentamisen kustannuksiin 2 055 000 euroa.

Korvauksia korotetaan niiden nykyarvon säilyttämiseksi sopimuksen allekirjoittamispäivästä maksupäivään kaksi prosenttia vuodessa. Korotus pyöristetään lähimpään 1 000 euroon.

Esisopimukset

Kiinteistö Oy Työnjohtajankatu 1:n kanssa tehtävän sopimuksen mukaan kaupunki luovuttaa maanomistajalle tai sen määräämälle yleisestä alueesta 91-43-9906-100 eräitä tontin osia. Maanomistaja luovuttaa kaupungille korvauksetta 91-43-54-1 katualueeseen yhteensä 2 220 m². Lisäksi maanomistaja maksaa kaupungille välirahaa 128 700 euroa, jota korotetaan sen nykyarvon säilyttämiseksi sopimuksen allekirjoittamispäivästä maksupäivään kaksi prosenttia vuodessa. Korotus pyöristetään lähimpään 1 000 euroon.

Kiinteistö Oy Design Housen, Kiinteistö Oy Helsingin Värjäämön ja Kiinteistö Oy Insinöörinkadun kanssa tehtävän sopimuksen mukaan Kiinteistö Oy Design House luovuttaa kaupungille korvauksetta katualueeseen noin 633 m2 ja Kiinteistö Oy Helsingin Värjäämö luovuttaa kaupungille korvauksetta katualueeseen noin 428 m2.

Kaupunki luovuttaa maanomistajalle tai sen määräämälle katualueesta tonttiin 43052/10 noin 33 m2 suuruisen määräalan 63 400 euron kauppahinnalla. Kaupungin luovuttaman määräalan kauppahintaa korotetaan sen nykyarvon säilyttämiseksi sopimuksen allekirjoittamispäivästä maksupäivään kaksi prosenttia vuodessa. Korotus pyöristetään lähimpään 1 000 euroon.

Sopimukset ovat kaupunginhallituksen päätöksen sekä noudatetun käytännön mukaiset.

Toimivalta

Hallintosäännön 16 luvun 1 § 2 momentin 9 kohdan sekä kaupunginhallituksen
päätöksen 18.9.2017, 865 § perusteella kaupunginhallitus päättää kokonaisarvoltaan 2 miljoonaa euroa suuremmista maankäyttösopimuksista. Kokonaisarvo kattaa sekä maankäyttökorvauksen että aluejärjestelyt. Päätöksen mukaiset sopimukset allekirjoitetaan ennen kaupunginhallituksen päätöksentekoon saattamista. Sopimukset tulevat voimaan, kun kaupunginhallituksen päätös on tullut lainvoimaiseksi

Sulje

Kaupunkiympäristölautakunta 12.03.2019 § 132

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus tekee K Oy Design Housen, K Oy Helsingin Värjäämön ja K Oy Insinöörinkadun kanssa liitteen 3 nro mukaisen sopimuksen ja esisopimuksen.

(MA143-9)

Esittelijä
kaupunkiympäristön vs. toimialajohtaja
Silja Hyvärinen
Lisätiedot

Tapio Laalo, tonttiasiamies, puhelin: 09 310 36442

tapio.laalo@hel.fi

Ilkka Aaltonen, johtava tonttiasiamies, puhelin: 09 310 36441

ilkka.aaltonen@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 27.05.2019

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Maria Nelskylä, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 25251

maria.nelskyla@hel.fi

Liitteet (pdf)

1. Maankäyttösopimus (A)
2. Maankäyttösopimus ja kiinteistönkaupan esisopimus (B)
3. Maankäyttösopimus ja kiinteistönkaupan esisopimus (C)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.