Virkojen perustaminen, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

HEL 2019-002897
Asialla on uudempia käsittelyjä
19. / 279 §

Virkojen perustaminen kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus perusti kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle 1.8.2019 lukien:

- 125 luokanopettajan virkaa
- 20 erityisluokanopettajan virkaa
- 22 erityisopettajan virkaa
- 10 apulaisrehtorin virkaa.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Kuntalain 11 luvun 87 §:n mukaan virka perustetaan sellaisia tehtäviä varten, joissa käytetään julkista valtaa.

Peruskoulun henkilöstöstä säädetään perusopetuslain (628/1998) 37 §:ssä. Säännöksen mukaan opetuksen järjestäjällä tulee olla opetuksen järjestämismuoto huomioon ottaen riittävä määrä opettajan virkoja tai työsopimussuhteisia opettajia. Opettaja ja apulaisrehtori käyttävät julkista valtaa oppilaita koskevissa asioissa ja suurimmissa kouluissa esimiehenä toimiva apulaisrehtori myös henkilöstöä koskevissa asioissa.

Opettajan virkoja tarvitaan lisää, koska perusopetuksen oppilasmäärä kasvaa suomenkielisessä perusopetuksessa noin 1 100 oppilaalla ja ruotsinkielisessä opetuksessa noin 140 oppilaalla vuosittain vuoteen 2022 asti. Lisäksi tuntiopettajuuksia korvataan viroilla opettajatilanteen vakiinnuttamiseksi ja opettajien saatavuuden edistämiseksi.

Perustettaviksi esitettävillä apulaisrehtorin viroilla lisätään johtamisresurssia peruskouluihin ja lukioihin, joissa on vähintään noin 600-700 oppilasta tai opiskelijaa. Oppilas- ja opiskelijamäärältään pienemmissä kouluissa apulaisrehtorin tehtäviä hoitaa pääsääntöisesti opettaja, jolle on määrätty opetustehtävän lisäksi apulaisrehtorin tehtävät.

Apulaisrehtorin virkoja lisätään myös suurimpiin suomenkielisiin yhtenäisiin peruskouluihin johtamis- ja organisaatiorakenteen muuttuessa 1.8.2019 lukien (Kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtajan päätös 35/10.4.2019). Kouluissa on noin 900 oppilasta ja rehtorin suorassa alaisuudessa noin 75-110 työntekijää. Uudistuksessa koulun henkilöstö jakautuu kahteen alayksikköön ja apulaisrehtorit johtavat alayksiköitä.

Organisaatiomuutos on käsitelty kasvatuksen ja koulutuksen toimialan ja palvelukokonaisuuden henkilöstötoimikunnassa sekä henkilöstön kanssa kaupungin yhteistoimintamenettelyn mukaisesti. Asianomaisia viranhaltijoita on kuultu asiassa.

Perustettaviksi esitetään kaikkiaan 177 virkaa.

Nimike Virat 3/2019 Esitys Yhteensä
Suomenkieliset peruskoulut
luokanopettaja 1 344 120 1 464
erityisluokanopettaja 353 20 373
erityisopettaja 211 20 231
apulaisrehtori 17 6 23
 
Ruotsinkieliset peruskoulut
luokanopettaja 129 5 134
erityisopettaja 17 2 19
apulaisrehtori 1 2 3
 
Suomenkieliset lukiot
apulaisrehtori 5 2 7
       
Yhteensä   177

 

Lisäksi suomenkielisessä perusopetuksessa on luokanopetuksessa ja erityisopetuksessa yhteensä 236 ja ruotsinkielisessä perusopetuksessa yhteensä 61 päätoimista tuntiopettajaa.

Koulujen johtamistyötä kehitetään kaupunkistrategian mukaisesti. Kasvatuksen ja koulutuksen vuoden 2019 talousarvioon sisältyy määräraha viroille.

Opetushenkilöstön tehtäväkohtainen palkka määräytyy voimassa olevan kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen mukaan.

Kaupunginhallitus päättää viran perustamisesta ja lakkauttamisesta hallintosäännön 8 luvun 1 §:n 1 momentin 13 kohdan mukaan.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 15.05.2019

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Kirsti Tanttu, henkilöstösuunnittelupäällikkö, puhelin: 09 310 86281

kirsti.tanttu@hel.fi

Inkeri Rehtilä, työmarkkina-asiantuntija, puhelin: 09 310 70262

inkeri.rehtila@hel.fi