Hankesuunnitelma, Sörnäisten metroaseman muutokset ja vesieristeen korjaaminen, liikenneliikelaitos

HEL 2019-003092
Asialla on uudempia käsittelyjä
3. / 46 §

Sörnäisten metroaseman sisäänkäyntien muutostöitä ja kannen vesieristeen korjaamista koskeva hankesuunnitelma

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti hyväksyä Sörnäisten metroaseman kulkutiemuutosten ja kannen vesieristeen korjaaminen hankesuunnitelman 26.2.2019 esityksen mukaan niin, että hankkeen kokonaishinta yhteensä sisältäen suunnittelun, rakennustyöt ja hankintoihin sisältyvät sekä hankintojen aikaiset lisä- ja muutostyöt on 4,1 milj. euroa (alv 0 %).

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Hämeentien kehittämisellä tuetaan kaupungin strategista tavoitetta kestävän liikkumisen edistämiseksi lisäämällä kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen osuutta liikenteestä. Osana Hämeentien muutosten kokonaisuutta Sörnäisten metroaseman sisäänkäynteihin tehdään muutoksia ja metroaseman kannen vesieriste korjataan.

Hankkeen lähtökohdat ja tavoitteet

Sörnäisten metroasema on yksi pääkaupunkiseudun metrojärjestelmän ensimmäisessä vaiheessa rakennetuista asemista. Asema otettiin käyttöön vuonna 1984. Aseman kautta kulkee päivittäin noin 56.000 matkustajaa.

Hämeentie on olemassa oleva vilkasliikenteinen katu, jonka molemmilla puolilla sijaitsee nykyisiä asuinkerrostaloja ja liikerakennusten korttelialueita. Tämän lisäksi Hämeentie on yksi Helsingin merkittävimmistä keskustaan johtavista joukkoliikenteen väylistä.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 27.4.2016 (110 §, HEL 2014-002244) Hämeentien, Haapaniemenkadun ja Viidennen linjan liikennesuunnitelman, jossa Hämeentielle on suunniteltu kantakaupungin tavoiteverkon mukaiset yksisuuntaiset pyörätiet sekä bussi- ja raitioliikennettä sujuvoittavat järjestelyt. Käsittelyssä kaupunginvaltuusto liitti päätökseen neljä pontta ohjaamaan katusuunnittelua.

Kaupunkiympäristölautakunta käsitteli ja hyväksyi 12.12.2017 (271 §, HEL 2017-009374) Hämeentien, Hakaniemen torikadun, Helsinginkadun, Viidennen linjan ja Haapaniemenkadun katusuunnitelmat. Katusuunnitelmien hyväksymisen yhteydessä kaupunkiympäristölautakunta oikeutti kaupunkiympäristön toimialan myös tekemään katusuunnitelmiin liittyvät kaupunkiympäristön toimialan vastuulle kuuluvat urakkahankinnat.

Hämeentiellä ja Helsinginkadulla Kurvin alueella tehtävät bussi- ja raitiotiepysäkkien uudelleenjärjestelyt sekä pyöräkaistojen rakentaminen katusuunnitelmien mukaisesti edellyttävät muutoksia Sörnäisten metroaseman sisäänkäynteihin ja savunpoistoratkaisuihin. Liikennesuunnitelman valmistelussa on käyty läpi vaihtoehtoja sisäänkäyntien säilyttämiseen entisellään, mutta eri liikennemuotojen sijoittaminen ahtaaseen katutilaan toiminnallisesti ja turvallisuuden kannalta riittävillä tiloilla ei tätä mahdollista.

Sörnäisten metroaseman lippuhalli sijaitsee osittain Hämeentien ja Helsinginkadun alla ja osittain läheisen Vaasanpuistikon alla. Lippuhallin katto on kansi, jonka päälle em. katujen ja aukion osia sijoittuu. Kannen vesieristeet ovat yhä alkuperäisiä ja alkavat yli 35 vuoden ikäisinä olla elinkaarensa lopussa.

Hämeentielle on suunniteltu tehtäväksi koko katualueen peruskorjaus. Muun muassa sähkö-, kaasu- ja vesihuoltojärjestelmät ovat laajamittaisesti saneerauksen tarpeessa samoin kuin suunnittelualueen raitiotiekiskot. Hämeentie saneerataan koko kadun leveydeltä lähes koko suunnittelualueella, mikä on tarkoituksenmukaista, jotta katua ei jouduttaisi avaamaan useita kertoja eri vuosina.

Hämeentien huomattavien muutostöiden ja saneerauksen yhteydessä on edelleen samoin perustein tarkoituksenmukaista, että Sörnäisten aseman kannen vesieristeen uusiminen toteutetaan samalla kertaa, kun katu on avattuna. Vesieristeen uusimisen myötä saavutetaan n. 15.000 euron vuosittaiset säästöt korjauskustannuksissa. Vesieristeen uusiminen on myös edellytys suunnittelussa olevalle Vaasanpuistikon kehityshankkeelle.

Osana Hämeentien kehittämistä Hämeentien raitiovaunupysäkit järjestellään uudelleen ja rakennetaan uusille paikoille. Hämeentie 56–58 edessä oleva raitiovaunupysäkki jaetaan kahtia ja toinen osa siirretään Hämeentie 46–52 eteen ja toinen osa Helsinginkadulle Vaasanpuistikon kohdalle. Helsinginkadun keskellä ajoratojen välissä on korotettu raitiotien kiskoalue, jolle sijoitetaan uusi raitiotiepysäkki lännen suuntaan. Hämeentien ja Helsinginkadun risteykseen uusitaan raitioradan kaksi vaihdetta.

Katusuunnitelmissa huomioidaan lisäksi kunnallistekniikan saneerauksesta ja raitioliikennejärjestelyiden uusimisesta johtuvat kadun muutostarpeet. Katusuunnitelmien lähtökohtana on todettu tarkoituksenmukaisiksi sisällyttää muutokset samaan suunnitelmaan ja ohjelmoida ja toteuttaa ne yhteisenä kunnallisteknisenä (YKT) hankkeena. HKL on yksi YKT-hankkeen osapuolista.

Laajojen liikennehankkeiden päätöksentekoa ohjaavat katu-, liikenneväylä-, rata- ja puistohankkeiden käsittelyohjeet on hyväksytty kaupunginhallituksessa 21.5.2018, joten tätä virtaviivaistettua käsittelymallia ei ole voitu soveltaa tämän hankkeen kohdalla. Tämän vuoksi HKL:n osuutta koskeva hankesuunnitelma tuodaan päätöksentekoon nyt suunnitelmakokonaisuuden laajuuden ja suunniteltujen töiden ohjelmoinnin varmistuttua.

Hämeentien raitioradan rakentamisen ja siihen liittyvien ratasähkötöiden hankesuunnitelmat kustannusarvioineen tuodaan hankesuunnitelmien käsittelyrajojen puitteissa erikseen kaupunginhallituksen päätettäväksi.

Nyt päätettävänä oleva kokonaisuus ei sisällä toimia Sörnäisten metroaseman perusparannukseksi, tason nostamiseksi tai muuta kiinteistökehittämistä. Metroaseman lippuhallin mahdollinen kaupallinen kehittäminen toteutetaan omana erillisenä hankkeenaan, joka tuodaan päätöksentekoon aikanaan.

Hankkeen toteuttaminen

Katusuunnitelman mukaisesti Hämeentie muuttuu Siltasaarenkadun ja Helsinginkadun välillä jalankululle, pyöräilylle ja joukkoliikenteelle tarkoitetuksi kaduksi, jolla kiinteistöjen tontille ajo, huolto- ja pelastusajo sekä yritystoiminnan edellyttämä jakeluliikenne ovat sallittuja.

Hämeentien ja Helsinginkadun risteyksen alueella katusuunnitelman mukaisesti pysäkkien uudelleen järjestelyn yhteydessä kaksi nykyisistä Sörnäisten metroaseman sisäänkäynneistä suljetaan. Metroaseman suljettavat D- ja F-sisäänkäynnit sijaitsevat Hämeentie 29/27 rajalla ja nykyisellä raitiotiepysäkkisaarekkeella Hämeentien keskellä Kurvissa.

Kahden sisäänkäynnin poistaminen Sörnäisten metroasemalta edellyttää myös muutoksia Sörnäisten metroaseman savunpoisto- ja paineentasausratkaisuihin, kuten savunpoistoluukun ja savunpoistopiipun siirrot sekä vaadittavien VS1-suojaseinien rakentaminen.

Sörnäisten metroaseman lippuhallitasolla tehtävät työt rajoittuvat sisäänkäyntien poistojen sekä em. paloturvallisuuden vaatimien muutosten toteuttamiseen.

Kaupunkiympäristön toimiala (KYMP) toimii tämän YKT-hankkeen vetäjänä ja toimialan rakennukset ja yleiset alueet –palvelukokonaisuuden tekninen johtaja päätti 31.12.2018 (202 §, HEL 2018-011847) urakoitsijan valitsemisesta hankkeen toteuttamiseksi järjestetyn kilpailutuksen perusteella.

Hämeentien raitioradan rakentamisen työnaikaiset vaikutukset raitioliikenteeseen ovat merkittäviä. Raitioliikenne on katkaistava urakka-alueelta kokonaan aikavälillä maaliskuu 2019 – helmikuu 2020. Liikennekatkon aikaväli tarkentuu urakan aikataulun tarkentumisen myötä. Liikenne voidaan avata Hämeentieltä Helsinginkadulle kulkevalle osuudelle helmikuussa 2020. Hämeentien osuudella Helsinginkatu - Siltasaarenkatu liikennekatko jatkuu elokuuhun 2020 saakka.

Hankkeen kustannusten muodostuminen

Sörnäisten metroaseman sisäänkäyntien muutostöihin ja vesieristeen korjaamisen suunnitteluun on käytetty vuoden 2018 loppuun mennessä 142.802 euroa. Hankkeeseen on HKL:n vuoden 2019 budjetissa varauduttu käyttämään 3,9 milj. euroa.

Hankkeen kustannukset sisältyvät KYMP:n kilpailuttaman YKT-urakan kustannuksiin, lukuun ottamatta vuoden 2018 loppuun mennessä kertyneitä suunnittelukustannuksia.

Hankkeen vaikutus Helsingin kaupungin käyttötalouteen

Hanke aiheuttaa 30 vuoden poistoajalla tasapoistoina 0,14 milj. euron vuotuisen lisäyksen HKL:n poistokustannuksiin.

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) perussopimuksen perusteella 50 % investoinnin poistoista (0,07 milj. euroa/vuosi) ja 50 % laskennallisista korkomenoista (30 vuoden aikana yhteensä noin 1,6 milj. euroa, laskentakorko 5 %) voidaan laskuttaa HSL:ltä. HKL palauttaa HSL:ltä laskuttamansa 50 % laskennallisen korkomenon ns. infran korkotulona kaupungille.

Loppuosa poistoista (noin 0,07 milj. euroa vuodessa) ja investoinnin rahoittamisesta aiheutuvat todelliset noin 1,8 milj. euron korkokulut laina-aikana (korkokanta 3 % ja laina-aika 25 vuotta) jäävät kaupungin osuudeksi, jonka kaupunki maksaa kaupungin tukena HKL:lle.

Sörnäisten aseman vaikutus HKL:lle maksettavaan kaupungin tukeen on keskimäärin 0,07 milj. euroa vuodessa.

Lisäksi osa HSL:ltä laskutettavasta 50 % poisto-osuudesta ja 50 % laskennallisesta korosta tulee vuosittain HSL-kunnille hyvitettyjen käyttöosuuksien suhteessa kaupungin maksettavaksi HSL:n maksuosuuden kautta; noin 50 % poisto-osuudesta ja laskennallisesta korosta katetaan lipputuloilla. Sörnäisten aseman muutosten kokonaisvaikutus Helsingin kaupungin käyttötalouteen arvioidaan olevan keskimäärin 0,13 milj. euroa vuodessa (HSL:n maksuosuus ja HKL:n saama kaupungin tuki yhteensä).

Hankkeen rahoitussuunnitelma

Sörnäisten metroaseman sisäänkäyntien muutostöihin ja vesieristeen korjaamisen suunnitteluun on käytetty vuoden 2018 loppuun mennessä 142.802 euroa. Hankkeeseen on HKL:n vuoden 2019 tulosbudjetissa varauduttu käyttämään 3,9 milj. euroa. Osa hankkeen kustannuksista tulee siirtymään vuoden 2020 puolelle, joten hankkeen vuoden 2019 budjetin toteutumatta jäänyt osuus siirretään vuoden 2020 talousarvion laadinnan yhteydessä seuraavalle vuodelle hankkeen loppuun viemiseksi.

Hankkeen kustannukset sisältyvät KYMP:n kilpailuttaman YKT-urakan kustannuksiin, lukuun ottamatta vuoden 2018 loppuun mennessä kertyneitä suunnittelukustannuksia.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 29.03.2019

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin liikenneliikelaitoksen johtokunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

yksikön johtaja
Artturi Lähdetie

Lisätietojen antaja

Leena Mätäsniemi, projektipäällikkö, puhelin: 09 310 20459

leena.matasniemi@hel.fi