Virkasuhteen päättäminen, kulttuuripalvelut, kulttuurijohtaja

HEL 2019-003116
Asialla on uudempia käsittelyjä
14. / 97 §

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan esitys kaupunginhallitukselle kulttuurin- ja vapaa-ajan toimialan kulttuurin palvelukokonaisuuden kulttuurijohtajan viran täyttämiseksi

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Lautakunta päätti käsitellä 14:nnen esityksen kokouksen kahdeksantena asiana.

Pöydällepanoehdotus:
Sami Muttilainen: Pyydän asian pöydälle. Kulttuurijohtajan valinta on lisätty lautakunnan esityslistalle vasta vuorokautta ennen kokousta.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Sami Muttilaisen ehdotuksesta.

Kulttuuri- ja vapaa-aikautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että kulttuurijohtajan virkaan valitaan kauppatieteiden maisteri Mari Männistö 7 750 euron varsinainen palkan mukaan määräytyvin palkkaeduin.

Mikäli virkaan otetaan henkilö, joka ei ole kaupungin palveluksessa eikä terveydellisiä tietoja ole käytettävissä virkaan otettaessa, päätös on ehdollinen, kunnes henkilön terveydentilasta saadun selvityksen perusteella virkaan ottaminen on vahvistettu. Virkaan valittavan on esitettävä hyväksyttävä arvio edellytyksistään hoitaa virkaan kuuluvia tehtäviä 30 päivän kuluessa virkaanottopäätöksen tiedoksisaannista.

Virassa on kuuden kuukauden koeaika. Tehtävä aloitetaan sopimuksen mukaan.

Sulje

Kaupunginhallitus myönsi 25.3.2019 kulttuurijohtajalle eron 1.7.2019 lukien eläkkeelle siirtymisen vuoksi. Samalla kaupunginhallitus päätti kehottaa kulttuurin ja vapaa-ajan toimialaa käynnistämään viran täyttöön liittyvän hakumenettelyn.

Viran täyttömenettely

Virka on ollut julkisesti haettavana 1.4.–18.4.2019. Hakuilmoitus on julkaistu kaupungin sähköisessä rekrytointipalvelussa. Muut käytetyt ilmoituskanavat olivat: TE-palvelut, Helsingin Sanomat, Twitter, LinkedIn, Facebook ja Instagram. Julkisen ilmoittelun ohella hakuvaiheessa käytettiin konsulttiyhtiö Mercuri Urvalin suorahakupalvelua.

Helsingin Sanomien bannerikampanja saavutti yli kaksi miljoonaa katsomiskertaa ja linkki avattiin 4 000 kertaa. Facebook-videokampanja tavoitti 39 124 ihmistä. Se näkyi 70 000 kertaa ja linkki avattiin 1 040 kertaa.

Kaupungin hallintosäännön 4 luvun 7 §:n 2 kohdan mukaan kulttuuripalvelukokonaisuus vastaa kaupungin kulttuuripolitiikasta sekä kulttuuri-, orkesteri-, museo- ja taidemuseotoiminnoista. Kulttuuripalvelukokonaisuus vastaa sille kuuluvista alueellisista erityistehtävistä, joista lailla on erikseen säädetty.

Kaupungin hallintosäännön 8 luvun 1§:n mukaan palvelukokonaisuuden johtajan ottaa kaupunginhallitus ja 23 luvun 1 §:n 4 kohdan mukaan palvelukokonaisuuden johtajan kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto, kokemusta johtamistehtävistä sekä suomen kielen erinomainen ja ruotsin kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito.

Hakuilmoituksen mukaan viran menestyksellinen hoitaminen edellyttää lisäksi erinomaista englannin kielen suullista ja kirjallista taitoa.

Virkaa täytettäessä tulee varsinaisten kelpoisuusehtojen lisäksi ottaa huomioon perustuslain 125 §:ssä säädetyt yleiset nimitysperusteet julkisiin virkoihin eli taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Valintaprosessi

Määräajassa virkaan jätti hakemuksensa 69 henkilöä, joista 2 on perunut hakemuksensa. Hakijoista 2 ei täyttänyt viran kelpoisuusvaatimusta koulutuksen osalta. Hakijoiden esittämät ansiot, koulutus, kielitaito ja työkokemus ilmenevät hakemuksista. Hakemuksista laadittu yhteenveto on esityslistan liitteenä. Yhteenvedon tiedot perustuvat hakijan hakemuksessaan antamiin tietoihin.

Hakemusten perusteella ensimmäiseen haastatteluun kutsuttiin 12 henkilöä: **********

Ensimmäisen haastattelun suorittivat toimialajohtaja Tommi Laitio, henkilöstösuunnittelupäällikkö Hannele Isokangas, kaupunginsihteeri Leena Mickwitz ja vs. maankäyttöjohtaja Rikhard Manninen ajalla 30.4.-3.5.2019.

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

Neljä henkilöä kutsuttiin toiseen haastatteluun ja Psycon Oy:n toteuttamaan henkilöarviointiin ensimmäisen haastattelukierroksen jälkeen.

Toisen haastattelun suorittivat toimialajohtaja Tommi Laitio, apulaispormestari Nasima Razmyar, yhteysjohtaja Sanna-Mari Jäntti, va. maankäyttöjohtaja Rikhard Manninen, ja henkilöstösuunnittelupäällikkö Hannele Isokangas. Henkilöarviointeihin ja toiseen haastatteluun 17.5.2019 kutsuttiin seuraavat hakijat: **********

Perustelut valintaesitykselle

Kokonaisarvioinnin perusteella, joka perustuu hakuasiakirjoihin ja haastatteluihin sekä henkilöarviointiin, parhaimmat edellytykset kulttuurijohtajan viran menestykselliseen hoitamiseen on Mari Männistöllä.

Mari Männistön valintaa puoltaa työhistoria, joka osoittaa kykyä rakentaa kiinnostavia ja ymmärrettäviä kokonaisuuksia luovista sisällöistä sekä toimia tulkkina taiteen ja kulttuurin yleisöjen ja tekijöiden välillä. Sekä työhistoriassaan että valintaprosessissa hän on osoittanut kykenevänsä rakentamaan selkeitä, arvolähtöisiä kokonaisuuksia, jotka perustuvat sisältöjen ymmärrykselle, talouden huomioon ottaen. Männistö lähestyy asioita rauhallisen uteliaasti, ihmisläheisesti ja analyyttisesti. Männistön työhistoria kuvataiteen ja kirjallisuuden kentältä osoittaa kykyä tavoitteelliseen uudistamiseen, joka perustuu luovien sisältöjen kunnioitukseen sekä taiteen ja kulttuurin laadun ja saavutettavuuden vahvistamiseen. Vertailussa muihin hakijoihin hänet asettaa etusijalle kokonaisvaltainen ja optimistinen strateginen ajattelu, järjestelmällinen ja luottamusta rakentava toimintatyyli, kokemus palvelujen ja markkinoinnin yhdistämisestä, liiketoimintaosaaminen sekä erinomaiset vuorovaikutus- ja viestintätaidot paineisissakin tilanteissa. Männistö osoitti valintaprosessissa poikkeuksellisen hyvää ja ennakkoluulotonta kykyä yhdistää kaupungin elinvoimaan ja kuntalaisten hyvinvointiin liittyvät strategiatavoitteet. Männistön osaaminen tukee Helsingin strategiaa, jossa korostuvat kulttuurin saavutettavuuden lisääminen, kansainvälisen profiilin vahvistaminen, Helsinki Biennaali, Töölönlahden kehittäminen maailmanluokan tapahtumapaikkana, museosektorin vahvistaminen sekä yhteisen kulttuurivision muuttaminen toimenpiteiksi muun taiteen ja kulttuurin kentän kanssa.

Sulje

Kaupunginhallitus 25.03.2019 § 211

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 28.05.2019

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
Tommi Laitio

Lisätietojen antaja

Tommi Laitio, kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja, puhelin: 09 310 89045

tommi.laitio@hel.fi

Hannele Isokangas, henkilöstösuunnittelupäällikkö, puhelin: 09 310 82662

hannele.isokangas@hel.fi