Hankinta, sähkönsyöttöasemien kojeistot, Meilahti, Hernesaari ja Erottaja

HEL 2019-003242
Asialla on uudempia käsittelyjä
14. / 138 §

Meilahden, Hernesaaren ja Erottajan sähkönsyöttöasemien kojeistojen hankinnan option käyttöönotto

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti oikeuttaa liikenneliikelaitoksen (HKL) käyttämään Meilahden, Hernesaaren ja Erottajan sähkönsyöttöasemien kojeistojen hankinnan option Ilmalan sähkönsyöttöaseman kojeiston hankinnasta siten, että se tilataan Siemens Mobility Oy:ltä yhteensä enintään 543.282,00 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

Lisäksi johtokunta päättää oikeuttaa HKL:n tilaamaan Siemens Mobility Oy:n tarjouksen CR004, 4.7.2019, mukaisesti Ilmalan sähkönsyöttöaseman option hankintaan liittyviä tilaajasta johtuvia muutostöitä, kuten toimitusajan muuttaminen, yhteensä enintään 29.014,67 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

Lisäksi johtokunta päättää oikeuttaa HKL:n tilaamaan Ilmalan sähkönsyöttöaseman kojeiston hankintaan liittyviä mahdollisia muita lisä- ja muutostöitä yhteensä enintään 54.328,20 eurolla (alv 0%), joka vastaa 10 % hankinnan kokonaisarvosta.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Hankinta perustuu HKL:n järjestämään tarjouskilpailuun 2H19, jossa Siemens Mobility Oy oli ainoa tarjoaja, joka täytti tarjoajalle asetetut soveltuvuusvaatimukset. Edellä mainittu hankinta on käsittänyt HKL:n raitiotieverkon tasasähkön syöttöasemakojeistojen toimitukset, haalaukset, asennukset ja käyttöönotot toimiviksi kokonaisuuksiksi Meilahteen, Hernesaareen, Erottajalle sekä optiona Ilmalaan.

Hankesuunnitelma

HKL:n johtokunta hyväksyi 22.8.2019 Ilmalan tasasähkön syöttöaseman hankesuunnitelman niin, että hankkeen kokonaiskustannukset voivat olla enintään 2.000.000,00 euroa (alv 0%).

Hankesuunnitelma sisältää kojeiston hankinnan lisäksi sähkönsyöttöaseman suunnittelu- ja rakennuskustannukset.

Option käyttöönotosta päättäminen ja toimituksen siirtäminen

Johtokunta oikeutti 21.3.2019 päivätyllä päätöksellään (§ 47) HKL:n tilaamaan Meilahden, Hernesaaren ja Erottajan kojeistot Siemens Mobility Oy:ltä. Samassa yhteydessä johtokunta päätti, että Ilmalan sähkönsyöttöaseman kojeiston hankinnasta päätetään erillisellä hankintapäätöksellä.

Alkuperäisen tarjouspyynnössä esitetyn aikataulun mukaisesti Ilmalan sähkönsyöttöaseman kojeiston toimitus oli suunniteltu tapahtuvan 30.7.2020 mennessä. Optioehdon voimassaoloa on kuitenkin jatkettava, sillä Ilmalan sähkönsyöttöaseman kojeiston toimitus siirtyy HKL:stä johtuvista syistä vuodelle 2021.

Kokonaistaloudellisesti edullisempi vaihtoehto on tilata Ilmalan sähkönsyöttöaseman kojeisto tarjouspyyntöön sisältyneen option mukaisesti, kuin järjestää erillinen tarjouskilpailu em. kojeistosta.

Sulje

Kaupunkiympäristön toimiala Liikenneliikelaitos Toimitusjohtaja 18.06.2019 § 94

Päätös

Toimitusjohtaja päätti tilata suorahankintana Siemens Mobility Oy:ltä Meilahden, Hernesaaren ja Erottajan sähkönsyöttöasemien kojeistojen lisätyön tarjouksen CR001, 22.5.2019 mukaisesti yhteensä enintään 30.671,43 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

Päätöksen perustelut

Hankinta perustuu HKL:n järjestämään tarjouskilpailuun 2H19, jossa Siemens Mobility Oy oli ainoa tarjoaja, joka täytti tarjoajalle asetetut soveltuvuusvaatimukset. Hankinta käsittää HKL:n raitiotieverkon tasasähkön syöttöasemakojeistojen toimitukset, haalaukset, asennukset ja käyttöönotot toimiviksi kokonaisuuksiksi Meilahteen, Hernesaareen, Erottajalle, sekä optiona Ilmalaan (IL).

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti 21.3.2019 (§ 47) oikeuttaa liikenneliikelaitoksen (HKL) tilaamaan Meilahden, Hernesaaren ja Erottajan sähkönsyöttöasemien kojeistot Siemens Mobility Oy:ltä yhteensä enintään 1.203.105,00 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan. Lisäksi johtokunta päätti oikeuttaa liikenneliikelaitoksen tilaamaan Meilahden, Hernesaaren ja Erottajan sähkönsyöttöasemien kojeistojen hankintaan liittyviä mahdollisia lisä- ja muutostöitä yhteensä enintään 120.310,50 eurolla (alv 0%), joka vastaa 10 % hankinnan kokonaisarvosta.

Nyt päätettävät kojeistojen hankintaa liittyvät lisätyöt:

 • CR001 VLD laitteen lisäys Hernesaaren DC-kojeistoon.

Kyseessä olevan laitteen avulla estetään ajolangan katketessa syntyviä mahdollisesti radan läheisyydessä oleville ihmisille vaarallisia kosketusjännitteitä.

Tämän päätöksen jälkeen hankinnan lisätöitä on tilattu yhteensä enintään 30.671,43 eurolla (alv 0 %) ja johtokunnan myöntämästä lisätilausvaltuutuksesta on jäljellä 89.639,07 euroa (alv 0 %).

Kaupunkiympäristön toimiala Liikenneliikelaitos Toimitusjohtaja 17.04.2019 § 66

Lisätiedot

Rauno Iivari, projektipäällikkö, puhelin: 040 1603398

rauno.iivari@hel.fi

Eeva Lindroos, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 34879

eeva.lindroos@hel.fi

Liikenneliikelaitoksen johtokunta 21.03.2019 § 47

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti oikeuttaa liikenneliikelaitoksen (HKL) tilaamaan Meilahden, Hernesaaren ja Erottajan sähkönsyöttöasemien kojeistot Siemens Mobility Oy:ltä yhteensä enintään 1.203.105,00 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan seuraavasti:

 • Meilahden sähkönsyöttöaseman kojeisto 599.358,00 euroa
 • Hernesaaren sähkönsyöttöaseman kojeisto 500.857,00 euroa
 • Erottajan sähkönsyöttöaseman kojeisto 102.890 euroa

Lisäksi johtokunta päätti oikeuttaa liikenneliikelaitoksen tilaamaan Meilahden, Hernesaaren ja Erottajan sähkönsyöttöasemien kojeistojen hankintaan liittyviä mahdollisia lisä- ja muutostöitä yhteensä enintään 120.310,50 eurolla (alv 0%), joka vastaa 10 % hankinnan kokonaisarvosta.

Lisäksi johtokunta päätti oikeuttaa HKL:n toimitusjohtajan päättämään ja tilaamaan tarvittaessa tarjouspyyntöön sisältyneet seuraavat optiot yhteensä enintään 65.079,00 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan seuraavasti:

 • Väliaikainen varastointi 13.494,00 euroa
 • Tehdastarkastukset 42.741,00 euroa
 • Muuntajan testaukset 8.844,00 euroa

Johtokunta päätti tarjouspyyntöön sisältyneen Ilmalan sähkönsyöttöaseman kojeistoa koskevan option, jota Siemens Mobilty Oy tarjosi 543.282,00 euron (alv 0 %) kokonaishintaan, käyttämisestä erillisellä hankintapäätöksellä, mikäli tämä hanke päätetään myöhemmin toteuttaa.

Esittelijä
yksikön johtaja
Artturi Lähdetie
Lisätiedot

Rauno Iivari, projektipäällikkö, puhelin: 040 160 3398

rauno.iivari@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 30.08.2019

MUUTOKSENHAKU HANKINTAPÄÄTÖKSEEN

Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markkinaoikeudelle taikka molemmat.

OHJEET HANKINTAOIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI
Oikaisuvaatimusaika

Asianosaisen on esitettävä vaatimus 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta ratkaisusta.

Muutoksenhaku markkinaoikeuteen ei estä vaatimasta hankintaoikaisua.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi käyttäen ehdokkaan tai tarjoajan hankintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa, katsotaan vastaanottajan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi tavallisena kirjeenä, ehdokkaan tai tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei ehdokas tai tarjoaja näytä tiedoksiannon tapahtuneen myöhemmin.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolta hankintaoikaisua vaaditaan, on Helsingin
kaupungin liikenneliikelaitoksen johtokunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Hankintaoikaisuvaatimus pannaan vireille kirjallisesti ilmoittamalla

 • hankintayksikön päätös tai muu ratkaisu, johon hankintaoikaisuvaatimus kohdistuu
 • miten päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi.

Sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Jos oikaisua vaativan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi sekä tarvittavat yhteystiedot.

Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisua vaativa haluaa vedota vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

VALITUSOSOITUS MARKKINAOIKEUDELLE
Valitusaika

Valitus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi käyttäen ehdokkaan tai tarjoajan hankintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa, katsotaan vastaanottajan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi tavallisena kirjeenä, ehdokkaan tai tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei ehdokas tai tarjoaja näytä tiedoksiannon tapahtuneen myöhemmin.

Hankintaoikaisun vireilletulo ei vaikuta siihen määräaikaan, jonka kuluessa asianosaisella on oikeus hakea muutosta valittamalla markkinaoikeudelle.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään markkinaoikeudelle.

Markkinaoikeuden asiointiosoite on seuraava:

Postiosoite:
Radanrakentajantie 5
 
00520 HELSINKI
Sähköpostiosoite:
markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksinumero:
029 56 43314
Käyntiosoite:
Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero:
029 56 43300

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

 • päätös, johon haetaan muutosta
 • miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
 • perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä

 • päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
 • todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
 • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle
Ilmoitus valituksen tekemisestä hankintayksikölle

Valittajan tai hänen edustajansa on ilmoitettava kirjallisesti hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitettava viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan markkinaoikeudelle.

Ilmoitus on tehtävä osoitteeseen:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Odotusaika

EU-kynnysarvot ylittävien hankintojen osalta hankintasopimus voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut tai hänen katsotaan saaneen päätöksen ja valitusosoituksen tiedoksi.

Oikeudenkäyntimaksu

Markkinaoikeus perii asian käsittelystä maksua 2050 euroa, jos hankinnan arvo on alle 1 miljoona euroa; 4100 euroa, jos hankinnan arvo on vähintään 1 miljoona euroa ja alle 10 miljoonaa euroa; ja 6140 euroa, jos hankinnan arvo on vähintään 10 miljoonaa euroa.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

yksikön johtaja
Artturi Lähdetie

Lisätietojen antaja

Rauno Iivari, projektipäällikkö, puhelin: 040 1603398

rauno.iivari@hel.fi