Hankinta, sähkönsyöttöasemien kojeistot, Meilahti, Hernesaari ja Erottaja

HEL 2019-003242
Asialla on uudempia käsittelyjä
4. / 47 §

Meilahden, Hernesaaren ja Erottajan sähkönsyöttöasemien kojeistojen hankinta

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti oikeuttaa liikenneliikelaitoksen (HKL) tilaamaan Meilahden, Hernesaaren ja Erottajan sähkönsyöttöasemien kojeistot Siemens Mobility Oy:ltä yhteensä enintään 1.203.105,00 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan seuraavasti:

 • Meilahden sähkönsyöttöaseman kojeisto 599.358,00 euroa
 • Hernesaaren sähkönsyöttöaseman kojeisto 500.857,00 euroa
 • Erottajan sähkönsyöttöaseman kojeisto 102.890 euroa

Lisäksi johtokunta päätti oikeuttaa liikenneliikelaitoksen tilaamaan Meilahden, Hernesaaren ja Erottajan sähkönsyöttöasemien kojeistojen hankintaan liittyviä mahdollisia lisä- ja muutostöitä yhteensä enintään 120.310,50 eurolla (alv 0%), joka vastaa 10 % hankinnan kokonaisarvosta.

Lisäksi johtokunta päätti oikeuttaa HKL:n toimitusjohtajan päättämään ja tilaamaan tarvittaessa tarjouspyyntöön sisältyneet seuraavat optiot yhteensä enintään 65.079,00 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan seuraavasti:

 • Väliaikainen varastointi 13.494,00 euroa
 • Tehdastarkastukset 42.741,00 euroa
 • Muuntajan testaukset 8.844,00 euroa

Johtokunta päätti tarjouspyyntöön sisältyneen Ilmalan sähkönsyöttöaseman kojeistoa koskevan option, jota Siemens Mobilty Oy tarjosi 543.282,00 euron (alv 0 %) kokonaishintaan, käyttämisestä erillisellä hankintapäätöksellä, mikäli tämä hanke päätetään myöhemmin toteuttaa.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Hankinta perustuu HKL:n järjestämään tarjouskilpailuun 2H19, jossa Siemens Mobility Oy oli ainoa tarjoaja, joka täytti tarjoajalle asetetut soveltuvuusvaatimukset.

Hankinta käsittää HKL:n raitiotieverkon tasasähkön syöttöasemakojeistojen toimitukset, haalaukset, asennukset ja käyttöönotot toimiviksi kokonaisuuksiksi Meilahteen, Hernesaareen, Erottajalle, sekä optiona Ilmalaan (IL).

Hankesuunnitelma

Liikennelaitoksen johtokunta on hyväksynyt seuraavat raitiotieverkon tasasähkön syöttöasemien hankesuunnitelmat:

 • Meilahden sähkönsyöttöasema 11.4.2017, kokonaiskustannukset enintään 2.000.000,00 euroa
 • Hernesaaren sähkönsyöttöasema 11.4.2017, kokonaiskustannukset enintään 2.000.000,00 euroa
 • Erottajan sähkönsyöttöasema 13.6.2018, kokonaiskustannukset enintään 1.200.000,00 euroa

Hankesuunnitelmat sisältävät kojeistohankintojen lisäksi sähkönsyöttöasemien suunnittelu- ja rakennuskustannukset.

Hankintailmoitus

HKL käynnisti hankinnan julkaisemalla hankintailmoituksen Hilma-ilmoituskanavassa 16.1.2019 ja Euroopan unionin virallisen lehden täydennysosan verkkoversiossa (TED) 18.1.2019. Hankintamenettelynä käytettiin erityisalojen hankintalain (1398/2016) mukaista avointa menettelyä. Tarjoukset tuli jättää 20.2.2019 mennessä.

Määräaikaan mennessä tarjoukset saatiin seuraavilta tarjoajilta:

 • Siemens Mobility Oy
 • Winco Oy

Tarjousten käsittely

Tarjousten käsittely toteutettiin kolmessa vaiheessa:

1. Tarjoajien soveltuvuuden tarkistaminen

Tarjoajan soveltavuuden tarkistamisen tarkoituksena oli selvittää tarjoajan edellytykset suoriutua toteutuksesta tarjouspyynnössä esitettyjen vaatimusten mukaisesti.

Siemens Mobility Oy täytti tarjoajalle asetetut vaatimukset.

Päätös tarjoajan poissulkemisesta

Erityisalojen hankintalain 83 §:n 2 momentin mukaan hankintayksikkö voi soveltaa ehdokkaan ja tarjoajan soveltuvuuden arviointiin ja valintaan muun ohella julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (hankintalaki) 86 §:ssä säädettyjä teknistä suorituskykyä ja ammatillista pätevyyttä koskevia vaatimuksia. Hankintalain 86 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikkö voi asettaa vaatimuksia, joilla varmistetaan, että ehdokkailla ja tarjoajilla on tarvittavat henkilöstö- ja tekniset voimavarat ja kokemusta hankintasopimuksen toteuttamiseksi hankintayksikön edellyttämällä tasolla. Hankintayksikkö voi vaatia, että riittävä kokemus osoitetaan viittaamalla aiemmin toteutettuihin sopimuksiin.

Tarjouspyynnössä oli asetettu tarjoajan kokemusta koskevia vähimmäisvaatimuksia. Tarjouspyynnössä edellytettiin muun ohella, että tarjoajalla tulee olla hankinnan kohdetta vastaavia referenssejä vähintään kaksi (2) kappaletta viimeisen viiden (5) vuoden ajalta. Referenssien tuli olla hankinnan kohdetta vastaavista (metron tai raitioteiden) tasasähkön syöttöasemien kokonaistoimitusprojekteista. Tarjoajan tuli ladata tarjouksen liitteeksi selvitys, josta ilmeni muun muassa toimeksiannon ajankohta. Winco Oy:n tarjouksessa esittämät referenssit eivät olleet tältä osin tarjouspyynnössä esitetyn vaatimuksen mukaisia, sillä referensseiksi ilmoitetut kohteet ovat valmistuneet jo vuonna 2012. Toisin sanoen referenssit eivät ole viimeisen viiden (5) vuoden ajalta.

Edellä mainituilla perusteilla HKL toteaa, ettei Winco Oy ole täyttänyt tarjouspyynnössä asetettua referenssejä koskevaa vaatimusta ja se on siten suljettava tarjouskilpailusta puuttuvien referenssien johdosta.

2. Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen

Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistamisen tarkoituksena oli arvioida tarjouksia suhteessa niihin vaatimuksiin, joita hankittavalta palvelulta edellytettiin.

Pakolliset vaatimukset ja pyydetyt selvitykset esitettiin tarjouspyynnössä ja sen liitteissä.

Siemens Mobility Oy:n tarjous täytti tarjoukselle asetetut vaatimukset.

Tarjousten vertailu

Vertailuperusteena tarjouskilpailussa oli kokonaistaloudellinen edullisuus siten, että hinnan painoarvo oli 70 % ja laadun 30 %.

Koska Siemens Mobility Oy:n tarjous oli ainoa, joka täytti tarjoajalle ja tarjoukselle asetetut vaatimukset, ei tarjousten vertailua suoritettu.

Hankintayksikön arvioinnin mukaan Siemens Mobilty Oy:n tarjous vastaa markkinoiden hintatasoa ja se alittaa myös hankesuunnitelmassa kojeistolaitteiden hankinnalle varatun enimmäishinnan. Edellä mainitun perusteella Siemen Mobility Oy:n tarjous voidaan hyväksyä, vaikka tarjouskilpailuun saatiin vain yksi vähimmäisvaatimukset täyttänyt tarjous.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 29.03.2019

MUUTOKSENHAKU HANKINTAPÄÄTÖKSEEN

Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markkinaoikeudelle taikka molemmat.

OHJEET HANKINTAOIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI
Oikaisuvaatimusaika

Asianosaisen on esitettävä vaatimus 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta ratkaisusta.

Muutoksenhaku markkinaoikeuteen ei estä vaatimasta hankintaoikaisua.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi käyttäen ehdokkaan tai tarjoajan hankintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa, katsotaan vastaanottajan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi tavallisena kirjeenä, ehdokkaan tai tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei ehdokas tai tarjoaja näytä tiedoksiannon tapahtuneen myöhemmin.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolta hankintaoikaisua vaaditaan, on Helsingin
kaupungin liikenneliikelaitoksen johtokunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Hankintaoikaisuvaatimus pannaan vireille kirjallisesti ilmoittamalla

 • hankintayksikön päätös tai muu ratkaisu, johon hankintaoikaisuvaatimus kohdistuu
 • miten päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi.

Sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Jos oikaisua vaativan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi sekä tarvittavat yhteystiedot.

Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisua vaativa haluaa vedota vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

VALITUSOSOITUS MARKKINAOIKEUDELLE
Valitusaika

Valitus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi käyttäen ehdokkaan tai tarjoajan hankintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa, katsotaan vastaanottajan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi tavallisena kirjeenä, ehdokkaan tai tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei ehdokas tai tarjoaja näytä tiedoksiannon tapahtuneen myöhemmin.

Hankintaoikaisun vireilletulo ei vaikuta siihen määräaikaan, jonka kuluessa asianosaisella on oikeus hakea muutosta valittamalla markkinaoikeudelle.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään markkinaoikeudelle.

Markkinaoikeuden asiointiosoite on seuraava:

Postiosoite:
Radanrakentajantie 5
 
00520 HELSINKI
Sähköpostiosoite:
markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksinumero:
029 56 43314
Käyntiosoite:
Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero:
029 56 43300

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

 • päätös, johon haetaan muutosta
 • miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
 • perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä

 • päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
 • todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
 • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle
Ilmoitus valituksen tekemisestä hankintayksikölle

Valittajan tai hänen edustajansa on ilmoitettava kirjallisesti hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitettava viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan markkinaoikeudelle.

Ilmoitus on tehtävä osoitteeseen:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Odotusaika

EU-kynnysarvot ylittävien hankintojen osalta hankintasopimus voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut tai hänen katsotaan saaneen päätöksen ja valitusosoituksen tiedoksi.

Oikeudenkäyntimaksu

Markkinaoikeus perii asian käsittelystä maksua 2050 euroa, jos hankinnan arvo on alle 1 miljoona euroa; 4100 euroa, jos hankinnan arvo on vähintään 1 miljoona euroa ja alle 10 miljoonaa euroa; ja 6140 euroa, jos hankinnan arvo on vähintään 10 miljoonaa euroa.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

yksikön johtaja
Artturi Lähdetie

Lisätietojen antaja

Rauno Iivari, projektipäällikkö, puhelin: 040 160 3398

rauno.iivari@hel.fi