Yhtiökokoukset vuonna 2019, Kiinteistö Oy Mosaiikkitorin Pysäköintilaitos

HEL 2019-003366
Asialla on uudempia käsittelyjä
7. / 34 §

Kiinteistö Oy Mosaiikkitorin Pysäköintilaitoksen hallituksen jäsenen nimeäminen

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto kehotti kaupungin yhtiökokousedustajaa Kiinteistö Oy Mosaiikkitorin Pysäköintilaitoksen varsinaisessa yhtiökokouksessa 17.4.2019 ehdottamaan, että yhtiön hallituksen puheenjohtajaksi valitaan hallintopäällikkö Rain Mutka.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Kiinteistö Oy Mosaiikkitorin Pysäköintilaitoksen varsinaisessa yhtiökokouksessa 25.4.2018 on hallituksen puheenjohtajaksi valittu kaksivuotiselle toimikaudelle hallintojohtaja Yrjö Judström. Judström on ilmoittanut eroavansa kaksivuotisen toimikauden ensimmäisen vuoden jälkeen.

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 88,3 %.Yhtiön toimialana on osana Helsingin kaupunkikonsernia ylläpitää pysäköintilaitosta Helsingin kaupungin 54. kaupunginosassa (Vuosaari) vuokrasopimuksen nojalla hallitsemassaan Mosaiikkitorin ja Valopaadentien siltakannen alapuolella olevassa tilassa sekä sanotun kaupunginosan korttelin nro 54179 tontilla nro 3 olevan rakennuksen kahdessa alimassa kerroksessa ja omistaa ja hallita mainittuun tilaan rakennuttamaansa pysäköintilaitosta. Yhtiön toimialana on lisäksi osoittaa osakkaidensa käyttöön voimassaolevan asemakaavan, rakennuslupien sekä osakkaiden kesken erikseen sovitun osakassopimuksen osoittaman määrä pysäköintipaikkoja. Yhtiö voi toimintaansa varten harjoittaa kiinteistöjen, osakkeiden ja osuuksien ostamista, myyntiä, omistamista, vuokrausta ja hallintaa.

Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään kolme ja enintään viisi jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi vuotta siten, että toimikausi päättyy vaalia tai valintaa seuraavan toisen varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallituksen puheenjohtajan valitsee yhtiökokous.

Kiinteistö Oy Mosaiikkitorin Pysäköintilaitoksen varsinaisessa yhtiökokouksessa 17.4.2019 käsitellään muun muassa uuden hallituksen jäsenen nimeämistä eroavan Yrjö Judströmin tilalle. Judström eroaa yhtiön hallituksesta jäädessään eläkkeelle.

Hallintosäännön 8 luvun 3 §:n mukaan konsernijaoston tehtävänä on muun muassa määrätä päättää jäsenien ja jäsenehdokkaiden nimeämisestä yhteisöjen ja säätiöiden toimielimiin.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 24.04.2019

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Maria Nelskylä, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 25251

maria.nelskyla@hel.fi