Hankesuunnitelma, Roihupelto, bussivarikko

HEL 2019-003452
Asialla on uudempia käsittelyjä
5. / 47 §

Roihupellon bussivarikon hankesuunnitelman korotus

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti hyväksyä Roihupellon bussi- varikon korotetun hankesuunnitelman esityksen mukaan niin, että hankkeen korotettu arvonlisäveroton kokonaishinta yhteensä sisältäen suunnittelun, rakennustyöt sekä hankkeen aikaiset lisä- ja muutostyöt on 4,95 milj. euroa.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Roihupellon bussivarikon rakennetaan korvaamaan Raide-Jokerin raitiovaunuvarikon tieltä purettava bussivarikko. Hankkeen jatkosuunnittelun ja rakentamisen aikana bussivarikon teknistä ja toiminnallista laatu- tasoa on muutettu ja alueen kaavoituksen vaatimukset ovat muuttuneet. Hankesuunnitelman kokonaishintaa on tarkoituksenmukaista korottaa, jotta bussivarikko voidaan rakentaa täsmentyneiden vaatimusten mukaisena.

Liittyvät päätökset

Helsingin kaupungin liikenneliikelaitoksen (HKL) johtokunta hyväksyi 21.3.2019, 49 §, Roihupellon bussivarikon hankesuunnitelman niin, että hankkeen arvonlisäveroton kokonaishinta marraskuun voi olla enintään 4,6 milj. euroa.

HKL:n johtokunta oikeutti 13.6.2019, 117 §, HKL:n tilaamaan Roihupellon bussivarikon suunnittelun ja toteutuksen Raide-Jokerin allianssi-
osapuolilta allianssisopimuksen ehdoin.

Hankkeen lähtökohdat

Helsingin seudun liikenne –kuntayhtymän (HSL) Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma 2015 mukaan itäisen Helsingin bussi- joukkoliikennettä varten tarvitaan riittävä varikkokapasiteetti. Tätä tarkoitusta palvellut Vartiokylän linja-autovarikko puretaan Raide-Jokerin raitiovaunuvarikon tieltä.

Pääkaupunkiseudun joukkoliikennevarikoiden hallinta perustuu pääsääntöisesti varikkokiinteistöjen kunnalliseen omistukseen ja siten rakennettava Roihupellon bussivarikko tulee HKL:n omaisuuteen. Omistusmalli tukee varikkotoiminnan tehokasta ja tarkoituksenmukaista järjestämistä joukkoliikenteen operoinnin kilpailuttamisesta erillisenä. Aiempien vastaavien hankkeiden tavoin HKL ja HSL sopivat varikon vuokrausperiaatteista.

Roihupellon bussivarikko sijoittuu HKL:n metrovarikon eteläpuolelle Metrovarikonkujan ja varikon syöttöraiteen väliin. Kyseistä aluetta on aiemmin käytetty metrovarikon paikoitusalueena sekä metroradan tarvikkeiden väliaikaisvarastona.

Bussivarikkotontin kaavamuutosprosessi tuli vireille maaliskuussa 2019, mutta Raide- Jokeri-projektin kokonaisaikataulussa pysymiseksi bussivarikon rakentaminen aloitettiin poikkeamispäätöksen perusteella.

Roihupellon bussivarikolle tulee paikoitustilaa 49 bussille, tankkauspiste ja n. 750 m2 uudisrakennus, joka sisältää tilat bussien pesulle ja päivittäishuollolle sekä toimisto- ja sosiaalitiloja. Lisäksi varikkoalueelle jätetään tilavaraus mahdolliselle sähköbussien latauspaikalle. Bussivarikon eteläpuolelle rakennetaan myös hulevesille biosuodattava
viivytysallas.

Hankkeen toteutus ja muutokset

Varikon laatutason noston sekä kaavoitusprosessissa täsmentyneiden biosuodatusaltaan vaatimuksien myötä alkuperäisen hankepäätöksen mukainen enimmäishinta ei enää riitä varikon toteutuksen loppuun vientiin.

Hankkeen kokonaishinnan korottaminen on kokonaistaloudellisesti järkevin ratkaisu, jotta varikon rakennustyöt saadaan valmiiksi niin, että bussivarikkohanke ei aiheuta Raide-Jokerin rakentamiselle aikataulu- riskiä. Nyt päätettävänä olevat hankesuunnitelman kokonaishinnan korotus ei muuta bussivarikon valmistumisaikataulua.

Mikäli hankesuunnitelmaa ei koroteta, täytyy HKL:n etsiä korvaava ratkaisu Vartiokylän varikolta siirtyville busseille erittäin kireällä aikataululla. Tästä voidaan ennakoida aiheutuvan selkeästi suurempia kustannuksia HKL:lle verrattuna nyt päätettävään hankesuunnitelman korotuksen määrään.

Hankkeen kustannuksia ovat pääasiassa nostaneet seuraavat seikat:

Laatutason muutokset

Raide-Jokerin toteutusaikataulussa pysymisen vuoksi bussivarikon maanrakennustyöt aloitettiin toteutussuunnitelmien ollessa keskeneräisiä. Lisäksi HKL täsmensi edelleen varikon teknistä ja toiminnallista laatutasoa, jotta varikon käyttö ja ylläpito voitaisiin toteuttaa kokonaistaloudellisesti järkevimmällä tavalla ottaen huomioon varikon käyttöikä ja –aste.

Alkuperäisestä hankesuunnitelmasta poiketen useat bussivarikon rakennuksen tekniset järjestelmät on todettu parhaimmiksi toteuttaa HKL:n muita kiinteistöjä vastaavin määrittelyin. Tämä tarkoitti useiden ratkaisujen uudelleen suunnittelua.

Laatutasoon liittyvät muutokset nostivat hankkeen suunnittelun ja teknisten laitteistojen kustannuksia.

Biosuodatusallas

Hankkeen suunnitteluvaiheessa alueen hulevesiratkaisut täsmentyivät yhteistyössä kaavoittajan kanssa ja uudessa asemakaavassa bussivarikon eteläpuolelle sijoittuu hulevesien biosuodatusallas.

Täsmentyneiden vaatimusten takia työmaan aikainen hulevesiratkaisu käytännössä korvataan kokonaan pysyvämmällä samaan paikkaan rakennettavalla biosuodatusaltaalla. Tästä on aiheutunut väistämätöntä hankkeen kustannusten nousua, jota ei pystytty ennakoimaan.

Hankkeen kustannukset ja vaikutus HKL:n käyttötalouteen

Nyt tehtävän päätöksen myötä hankkeen arvonlisäverottomat kokonaiskustannukset sisältäen rakennusaikaiset lisä- ja muutostyöt sekä tarvittavat erillishankinnat ovat enintään 4,95 milj. euroa.

Hankesuunnitelman päivittämisen ja korotuksen myötä hankkeen kustannukset jakautuvat liitteen mukaisesti.

Hankesuunnitelman korotuksen jälkeen hanke aiheuttaa 30 vuoden poistoajalla tasapoistoina 0,17 milj. euron vuotuisen lisäyksen HKL:n poistokustannuksiin, mikä on noin 0,01 milj. euroa vuodessa enemmän kuin alkuperäisessä hankesuunnitelmassa.

Lisäksi hankesuunnitelman enimmäishinnan korottamisen myötä investoinnin rahoittamisen osalta syntyy korkokuluja noin 2,2 milj. euroa laina-aikana (korkokanta 3 % ja laina-aika 25 vuotta). Korkokulut ovat noin 0,2 milj. euroa suuremmat kuin alkuperäisessä hankesuunnitelmassa.

Toimivalta

Hallintosäännön 11 luvun 1 §:n 2 momentin 1 kohdan mukaan liikelaitoksen johtokunta päättää kaupunginhallituksen vahvistamissa rajoissa tarveselvitykseen perustuvan hanke- tai muun suunnitelman hyväksymisestä.

Kaupunginhallituksen 14.12.2015 (1208 §) hyväksymien tilahankkeiden hyväksymisrajojen mukaan HKL:n johtokunta päättää alle 5 milj. euron hankkeista.

Sulje

Liikenneliikelaitoksen johtokunta 21.03.2019 § 49

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti hyväksyä Roihupellon bussivarikon hankesuunnitelman esityksen mukaan niin, että hankkeen kokonaishinta yhteensä sisältäen suunnittelun, rakennustyöt sekä hankkeen aikaiset lisä- ja muutostyöt on 4,6 milj. euroa (alv 0 %) marraskuun 2018 kustannustasossa.

Esittelijä
yksikön johtaja
Artturi Lähdetie
Lisätiedot

Lotta Koski-Lammi, projektipäällikkö:

lotta.koski-lammi@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 10.04.2020

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin liikenneliikelaitoksen johtokunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

yksikön johtaja
Artturi Lähdetie

Lisätietojen antaja

Lotta Koski-Lammi, projektipäällikkö, puhelin: 09 310 34942

lotta.koski-lammi@hel.fi

Liitteet (pdf)

1. Roihupellon bussivarikko kustannukset 2020

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.