Toimivallan siirtäminen kaupunginkanslian viestintäosastolla hankintaoikeuksien vahvistamisessa

HEL 2019-003684
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 15

Kaupunginkanslian viestintäosaston hankintaoikeuksien vahvistaminen

Viestintäjohtaja

Päätös

Viestintäjohtaja päätti oikeuttaa mainitut viestintäosaston työsuhteiset työntekijät tai heidän sijaisensa toteuttamaan viestintäosaston yksiköiden ja tiimien hankintoja edellyttäen, että

- toteutettava hankinta on työtehtävien hoidon kannalta tarpeellinen

- yksikön talousarviossa on asianomaista tarkoitusta varten käytettävissä määrärahaa.

Liitteessä mainitut hankintarajat ovat ilman arvonlisäveroa (alv 0 %).

Tämä päätös korvaa kansliapäällikön päätöksen 29.6.2018, § 174.

Päätöksen perustelut

Kaupunginvaltuuston hyväksymän hallintosäännön mukaan kansliapäällikkö päättää tai hyväksyy perusteet ja rajat, joiden mukaan viranhaltija päättää hankinnoista lukuun ottamatta osakkeita (12 luku 1 § 2 momentti 2 kohta).

Hankintavaltuuksia ei voida siirtää työsuhteessa olevalle. Mikäli toimialan tai liike-laitoksen toiminnan tarkoituksenmukaisen hoitamisen kannalta on tarpeen antaa työsuhteessa olevalle henkilölle oikeus toteuttaa hankintoja, voi viranhaltija oikeuttaa alaisensa työsuhteessa olevan henkilön toteuttamaan hankintoja viranhaltijan vastuulla (hallintosääntö 20 luku 8 § 3 kohta).

Päätös tullut nähtäväksi 01.04.2019

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Lisätietojen antaja

Merja Viiki, taloussuunnittelija, puhelin: 09 310 36314

merja.viiki@hel.fi

Päättäjä

Liisa Kivelä
viestintäjohtaja