Pääomittaminen vuonna 2019, Helsinki Region Marketing Oy

HEL 2019-003702
Asialla on uudempia käsittelyjä
18. / 278 §

Helsinki Region Marketing Oy:n omistajapoliittisen linjauksen muuttaminen ja yhtiön pääomittaminen

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus päätti

 • hyväksyä 150 000 euron suuruisen vastikkeettoman sijoituksen tekemisen Helsinki Region Marketing Oy:n sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon,
 • myöntää kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosaston käytettäväksi vuoden 2019 talousarviomäärärahoja 150 000 euroa vastikkeettoman sijoituksen maksamiseen talousarvion tililtä 8 06 02, Arvopaperit, Muut kohteet, Khn käytettäväksi,
 • muuttaa Helsinki Region Marketing Oy:tä koskevaksi omistajapoliittiseksi linjaukseksi 6 = purkaminen.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Helsinki Region Marketing Oy

Helsinki Region Marketing Oy:n (HRM) toimialana on Helsingin metropolialueen elinkeinoelämän kansainvälistäminen ja tuotantorakenteen monipuolistaminen työllisyyden turvaamiseksi. Yhtiön tarkoituksena on toimia matkailun ja elinkeinoelämän kansainvälisen markkinoinnin kehittämiseksi, edistämällä paikallisten yritysten ulkomaankauppaa, osallistumalla tuotekehittelyhankkeisiin, harjoittamalla elinkeinoelämän tutkimusta, suunnittelua, järjestämällä koulutusta ja konsultointia sekä osallistumalla muutoinkin elinkeinoelämän yleisten edellytysten kehittämiseen.

Yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa eikä se jaa omistajilleen osinkoa, vaan mahdollinen voitto on käytettävä yhtiön oman toiminnan tukemiseen ja kehittämiseen. Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 100 %.

HRM hallinnoi Moskovassa sijaitsevaa Helsinki-taloa. Järjestely perustuu Helsingin ja Moskovan kaupunkien vuonna 1994 osana isompaa kokonaisuutta sopimaan vastavuoroiseen tilajärjestelyyn, jonka mukaan Helsingin kaupungilla (sittemmin HRM:llä) on veloituksetta käytössään Moskovassa talo, jonka tiloja se vuokraa eteenpäin. Vastaavasti Moskovan kaupungilla on käytössään Tulli- ja Pakkahuoneella tilat, joita Moskovan kaupungin Suomeen perustama yhtiö voi käyttää muun muassa tilojen vuokraamiseen. Sopimuksen mukaisesti HRM on maksanut kiinteistöviraston tilakeskukselle Tulli- ja Pakkahuoneella olevan tilan vuosittaisen vuokran, joka on tällä hetkellä noin 100 000 euroa.

Järjestelyä koskeva pääsopimus sekä talojen vuokrasopimukset (Helsinki-talo ja Moskova-talo) päättyvät 1.11.2019, eikä niissä ole ollut purkumahdollisuutta.

Moskovan Helsinki-talon tiloissa on ollut vuokralaisina pääasiassa suomalaisyrityksiä tai yhtiöitä, joilla on liiketoiminnassaan ollut jokin Suomi-kytkös. Viime vuosiin asti vuokrausaste on vaihdellut 90–100 prosentin välillä, jolloin yhtiön tulorahoitus on riittänyt kattamaan kulut Moskovassa sekä tilakeskukselle maksettavan 100 000 euron vuotuisen vuokran.

Yhtiön esitys

Toimintaympäristön muutokset ovat johtaneet isojen kaupunkien kiinteistömarkkinoiden romahtamiseen sekä suomalaisyhtiöiden toimintamahdollisuuksien merkittävään kaventumiseen Venäjällä ja erityisesti Moskovassa. HRM on viimeisten vuosien aikana menettänyt useita vuokralaisia, joiden toiminta Venäjällä on loppunut. Yhtiö on myös joutunut laskemaan vuokratasoa kiinteistömarkkinoiden romahduksen myötä.

Yhtiön hallitus on käynyt läpi kaikki olennaiset yhtiön tulokseen tilikaudella 1.1.–31.12.2019 vaikuttavat tekijät, ja jo ennestään tiukan kulukurin lisäksi karsinut loputkin sellaisista toiminnoista tai palveluista, joilla ei ole olennaista merkitystä vuokralaisille tai vuokralaisten pysymiselle.

Yhtiön toiminta on tarkoitus lopettaa Helsingin ja Moskovan kaupunkien välisen sopimuksen ja Helsinki-talon vuokrasopimuksen päättymisen 1.11.2019 jälkeen.

Yhtiön toiminnan lopettamisesta ja selvitystilaan asettamisesta aiheutuu ylimääräisiä kustannuksia. Kustannuksia syntyy Moskovassa henkilökunnan lakisääteisistä irtisanomispalkoista, selvitysmiehen palkkiosta, välitilinpäätöksestä sekä muista selvitystilaan asettamiseen liittyvistä hallinnollisista kuluista. Lisäksi yhtiön saamat vuokratuotot tulevat vähentymään sopimuskauden loppua kohden.

HRM:n hallitus esittää liitteen 1 mukaisesti, että kaupunki pääomittaa yhtiötä 150 000 eurolla, jotta yhtiö selviää Helsingin kaupungin ja Moskovan kaupungin keskinäiseen sopimukseen perustuvista velvoitteista tilojen vastavuoroisuudesta sekä yhtiön toiminnan alasajosta aiheutuvista ylimääräisistä kustannuksista.

Lopuksi

Esittelijä toteaa, että HRM:n hallitus teki marraskuussa 2015 esityksen yhtiön pääomittamisesta vuosittain 100 000 eurolla Moskovan kaupungin kanssa solmitun sopimuskauden eli vuoden 2019 loppuun asti. Kaupunginhallitus päätti 22.2.2016, § 164 hyväksyä 100 000 euron suuruisen vastikkeettoman sijoituksen tekemisestä HRM:n sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Päätöksen perusteluissa todettiin, että yhtiön tilanne vaatinee kaupungin pääomituksia myös vuosina 2017, 2018 ja 2019.

Kaupunginhallitus päätti 100 000 euron suuruisista vastikkeettomista sijoituksista HRM:n sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon myös vuosina 2017 ja 2018.

Yhtiön hallituksen vuonna 2018 tekemän edellisen esityksen jälkeen ei ole tapahtunut olennaista paranemista yhtiön taloudellisessa tai toiminnallisessa tilanteessa. Kaupungin kannalta on tarkoituksenmukaista pääomittaa yhtiötä, jotta Helsinki-talon toiminta Moskovassa voidaan lopettaa hallitulla ja suunnitelmallisella tavalla Moskovan kaupungin kanssa solmittujen sopimusten päättyessä vuonna 2019.

Kaupunginhallituksen 26.4.2011, § 431 päättämä Helsinki Region Marketing Oy:tä koskeva toistaiseksi voimassa oleva omistajapoliittinen linjaus on 3 = luovutaan kun perusteltua. Omistusta koskeva linjaus on tarpeen muuttaa tuleva toiminnan päättyminen huomioon ottaen.

Päätösesitys perusteluineen vastaa kaupunginhallituksen konsernijaoston esitystä.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 15.05.2019

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
 • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
 • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • oikaisuvaatimuksen tekijä
 • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
 • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 09 310 25472

atte.malmstrom@hel.fi