Lainan myöntäminen, rahastolaina, Urhea-halli Oy:lle

HEL 2019-003850
Asialla on uudempia käsittelyjä
3. / 92 §

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Urhea-halli Oy:n urheiluhallihanketta koskevasta lainahakemuksesta

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi seuraavan lausunnon kaupunginhallitukselle Urhea-halli Oy:n lainahakemuksesta, joka koskee Vallilan kaupunginosaan Mäkelänrinteen lukion ja Uintikeskuksen yhteyteen rakennettavaa kansainvälisen tason urheiluhallia:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta puoltaa omalta osaltaan nyt ilmoitetuilla kokonaiskustannuksilla ja esitetyllä rahoitussuunnitelmalla kahdeksan (8) miljoonan euron lainan myöntämistä 24 vuoden laina-ajalla Urhea-halli Oy:lle kaupungin urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston varoista käytettäväksi osarahoituksena urheiluhallin toteuttamiseksi yhtiölle vuokrattavalle maa-alueelle Mäkelänrinteen lukion ja Uintikeskuksen yhteydestä. 24:n vuoden laina-aikaa esitetään alkavaksi rakennuksen valmistumisesta ja kolmelle (3) ensimmäiselle vuodelle lyhennysvapaata.

Hallihankkeella on vahva tuki urheilujärjestöjen niin Suomen Olympiakomitean kuin suurten urheilun lajiliittojenkin kautta. Hanke on kirjattu kaupungin 2018–2021 strategiaan sekä Opetus- ja kulttuuriministeriön valtakunnallisesti merkittävien urheilupaikkojen listaan. Urheiluhallin on tarkoitus olla merkittävä osa Helsinkiin rakentuvaa kesä- ja talvilajien olympiavalmennuskeskusta.

Liikuntatoimen kannalta esitettyä hanketta on pidettävä kannatettavana ja lainan myöntämistä hakijalle urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston varoista kaupungin edun mukaisena. Urhea-halli Oy:n hanke täydentää niin Helsingin kaupungin kuin valtakunnallistakin kansainvälisen tason hallihankkeita palvellen laajasti eri urheilulajien edustajien tarpeita tarjoten korkeatasoiset puitteet harjoittelulle. Hakijan ja kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kesken on valmisteltavana kyseisestä maa-alueesta 40 vuoden vuokrasopimus.

Urhea-halli Oy hakee kokonaiskustannuksiltaan noin 35,7 miljoonan euron (alv. 0 %) hankkeelle rahoitussuunnitelman mukaista kahdeksan (8) miljoonan euron lainaa Helsingin kaupungilta. Kaupungin lainan lisäksi hanketta on suunniteltu rajoitettavan pankkilainalla 18 miljoonaa euroa sekä omalla pääomalla 9,73 miljoonaa euroa.

Lautakunta on aiemmin tarkoituksenmukaisiksi katsomissaan hankkeissa puoltanut maksimissaan 40 prosentin lainaosuutta kokonaiskustannuksista.

Käsittely

Esteelliset: Kirsti Laine-Hendolin ja Petteri Huurre
Esteellisyyden syy: yhteisöjäävi (hallintolain 28.1 § 5).

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Urhea-halli Oy esittää Helsingin kaupungille kaupungin kahdeksan (8) miljoonan euron suuruisen lainan myöntämistä urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston varoista Vallilan kaupunginosassa sijaitsevan Mäkelänrinteen lukion ja Uintikeskuksen yhteyteen rakennettavan kansainvälisen tason urheiluhallin rakentamisesta aiheutuvien kustannusten osittaiseen kattamiseen. Kaupungin urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston varoja hoitaa kaupunginhallitus.

Urhea-halli Oy:n alkuperäiset omistajat ovat Urhea-säätiö sr, Koripallosäätiö sr, Kisakalliosäätiö sr, Urheiluopistosäätiö sr, Suomen Urheiluliitto ry ja Suomen Voimisteluliitto ry. Helsingin kaupunki on tullut Urhea-hallin osakkaaksi 28 %:n osuudella alkuvuodesta 2019. Opetus- ja kulttuuriministeriö on kirjannut hankkeen valtio hankesuunnitelmaan vuosille 2019–2021 ja Suomeen Olympiakomitea on kirjannut hankkeen merkittävimmäksi huippu-urheilun rakentamishankkeeksi.

Urheiluhalliin on suunniteltu eri liikuntalajien harjoitustilat mm. koripalloilulle, yleisurheilulle, telinevoimistelulle, judolle ja painille sekä yleis- ja voimaharjoittelutilat kaikkien lajien urheilijoille. Halliin on suunniteltu toteutettavaksi mm. urheilulääkäri- ja testausasema sekä lihashuoltoon, palautumiseen ja kuntoutukseen liittyvät palvelut.

Urhea-halli rakennetaan osaksi muodostuvaa Urhea-kampusta Mäkelänrinteen lukion ja Uintikeskuksen yhteyteen, johon kuuluu myös asuinkerrostalo opiskeleville urheilijoille sekä Mäkelänrinteen lukion laajennusosa.

Hankkeella on vahva urheilujärjestöjen tuki niin Suomen Olympiakomitean kuin suurten urheilun lajiliittojenkin kautta. Hanke on kirjattu Helsingin kaupungin 2018–2021 strategiaan sekä Opetus- ja kulttuuriministeriön valtakunnallisesti merkittävien urheilupaikkojen listaan. Urheiluhallin tarkoitus on olla merkittävä osa Helsinkiin rakentuvaa kesä- ja jäälajien olympiavalmennuskeskusta.

Urhea-halli Oy:n ja kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan välinen maanvuokrasopimus oli lautakunnan käsittelyssä 9.4.2019, jolloin lautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalle myönnetään oikeus vuokraukseen esityksen mukaisesti 31.12.2059 saakka. Vuokra-ajan ollessa yli 30 vuotta vuokraus menee kaupunginhallituksen käsittelystä kaupunginvaltuuston käsittelyyn, jonka jälkeen se palaa kulttuuri- ja vapaa-aikalautakuntaan vuokrasopimuksen solmimista varten.

Rahoitussuunnitelman mukaan hankkeen kokonaiskustannukset ovat noin 35,7 miljoonaa euroa (alv. 0 %). Kaupungin lainan lisäksi on hanketta suunniteltu rahoitettavan pankkilainalla 15 miljoonaa euroa sekä omalla pääomalla 9,73 miljoonaa euroa. Urhea-halli Oy on esittänyt laina-ajaksi 24 vuotta, siten että laina-aika alkaa rakennuksen valmistumisesta sekä kolme (3) ensimmäistä vuotta olisi lyhennysvapaata.

Kaupunkiympäristön toimiala on varannut alueen Urhea-hallin toteuttamista varten ja alueen sisäinen vuokraus kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalle vuoden 2059 loppuun saakka on vireillä. Alue tulee sisäisen vuokrauksen toteuduttua liikuntapalvelukokonaisuuden liikuntapaikat -palvelun hallintaan.

Hanke palvelee liikuntatarkoituksia ja on näin ollen Helsingin kaupungin urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston sääntöjen 5 §:n mukainen hanke sekä myös hakijatahon hakemuksessa esille tuomista lähtökohdista ajatellen perusteltu hankekokonaisuus.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 28.05.2019

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

ulkoilupalvelupäällikkö
Stefan Fröberg

Lisätietojen antaja

Stefan Fröberg, ulkoilupalvelupäällikkö, puhelin: 09 310 87901

stefan.froberg@hel.fi

Jyrki Inkinen, yksikön päällikkö, puhelin: 09 310 87904

jyrki.inkinen@hel.fi

Liitteet (pdf)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.