Liikennelaitoksen kalustostrategia

HEL 2019-003869
Asialla on uudempia käsittelyjä
4. / 58 §

Kalustosuunnitelman esittely

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti merkitä asian tiedoksi.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Kalustosuunnitelma kuvaa Helsingin kaupungin liikenneliikelaitoksen (HKL) kalustohankintojen aikataulua sekä kaluston elinkaarta 20 vuoden aikajaksolla. Lähtötietoina suunnitelman laskennassa käytetään Helsingin seudun liikenteen (HSL) tuottamaa pitkän tähtäimen vuoromääräarviota, pitkän tähtäimen suoritearviota sekä vuosittain tarkentuvia vuosisuoritteita. HSL:n tuottamien lähtötietojen perusteella HKL laatii ja päivittää kalustosuunnitelmaa kaluston riittävyyden varmistamiseksi oikea-aikaisesti sekä oikealla kalustotyypillä.

Kalustosuunnitelmassa tuotetaan ennuste vuosittaisista kalustokohtaisista kilometreistä, joiden perusteella tehdään arvio kaluston huoltotarpeen ajoittumisesta, huomioiden liikenteeseen tarvittava kalustotarve. Kalustosuunnitelma toimii myös vuosittaisen budjetoinnin lähtötietona.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 12.04.2019

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

yksikön johtaja
Artturi Lähdetie

Lisätietojen antaja

Teemu Niippa, kalustoinsinööri, puhelin: 09 310 35916

teemu.niippa@hel.fi