Liikennelaitoksen kalustostrategia

HEL 2019-003869
Asialla on uudempia käsittelyjä
8. / 66 §

Kalasataman ja Kruunusiltojen liikennöinnin vaunutarve

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti merkitä tiedoksi asiasta saamansa informaation.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Kalasatamasta Pasilaan raitiotiehankkeessa tavoitteena on aloittaa liikennöinti vuoden 2024 aikana 10 minuutin vuorovälillä. Raitiotien liikennöintiin tarvittava kalustomäärä määräytyy Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän laatiman vuorosuunnitelman maksimivuorotarpeen sekä liikenneliikelaitoksen (HKL) tavoiteohjelmassa määritetyn käyttöastetavoitteen perusteella.

Kruunusillat-raitiotien liikennöinnin aloittamisen alustavaksi tavoitteeksi on asetettu vuosi 2026, jolloin liikennöinti aloitettaisiin Yliskylän ja Haakoninlahden linjoilla 10 minuutin vuorovälillä. Liikennöinnin alkaessa Kruunusilloilla kalustona tulee olemaan noin 35 metriä pitkät kahteen suuntaan ajettavat raitiovaunut. HKL:n nykyinen matkustajaliikenteen raitiovaunukalusto koostuu 122 yksisuuntaisesta kaupunkiraitiovaunusta, minkä vuoksi Kruunusiltojen raitiotien liikennöintiin tullaan hankkimaan uutta kalustoa.

Tarkempi asian esittely kokouksessa.

Sulje

Liikenneliikelaitoksen johtokunta 04.04.2019 § 58

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti merkitä asian tiedoksi.

Esittelijä
yksikön johtaja
Artturi Lähdetie
Lisätiedot

Teemu Niippa, kalustoinsinööri, puhelin: 310 35916

teemu.niippa@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 24.04.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

yksikön johtaja
Artturi Lähdetie

Lisätietojen antaja

Teemu Niippa, kalustopäällikkö, puhelin: 09 310 35916

teemu.niippa@hel.fi