Valtuustoaloite, Seniorisäätiön käytössä olevien kiinteistöjen kehittäminen

HEL 2019-003975
Asialla on uudempia käsittelyjä
20. / 310 §

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Seija Muurinen ym. valtuustoaloitteesta, joka koskee Seniorisäätiön käytössä olevien kiinteistöjen kehittämistä

Kaupunkiympäristölautakunta

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Asemakaavoituspalvelu tekee Seniorisäätiön kiinteistöjen kehittämistä koskevassa suunnittelussa yhteistyötä sosiaali- ja terveystoimialan, Helsingin kaupungin asunnot Oy:n (Heka) ja asuntotuotantopalvelun kanssa. Tavoitteena on varmistaa ikääntyneiden palveluille ja hoidolle tulevia tarpeita vastaavat tilat Haagan ja Kaarelan alueilla.

Seniorisäätiön nykyisten kiinteistöjen kehittäminen tuleviin vanhuspalvelun tarpeisiin sopiviksi on osoittautunut haastavaksi. Nykyisistä sijainneista Pohjois-Haagan (Lassila) Hopeatien alue on nähty tulevan toiminnan tarpeisiin parhaiten soveltuvana sijaintina nykyisiä yksikköjä monipuolisemmalle ja Seniorisäätiön palveluja integroivalle palvelukeskukselle. Hopeatien alueella on Seniorisäätiön kiinteistön ohella mahdollisuus samassa yhteydessä selvittää nykyisten Hekan kiinteistöjen kehittämistä.

Alueen kaavamuutoksen valmistelu voidaan aloittaa, kun sosiaali- ja terveystoimialan ja Hekan tavoitteet ja suunnitelmat tarkentuvat. Kaupunkikuvallisista asioista ja uuden rakentamisen sijoittamisesta alueelle neuvotellaan hankkeen suunnittelun edistyessä. Mikäli hankkeessa edetään kaavamuutokseen ja toteutukseen, muiden Seniorisäätiön nykyisin hallinnoimien kiinteistöjen osalta voidaan tutkia mahdollisuuksia sijoittaa niihin muita julkisia palveluja tai asumista. Tämä voi tapahtua ko. kiinteistöjen korjaamisen, käyttötarkoitusten muutosten tai uudisrakentamisen kautta.

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Valtuustoaloite

Valtuutettu Seija Muurinen ja 14 muuta valtuutettua ovat tehneet 27.3.2019 seuraavan valtuustoaloitteen:

Helsingin kaupunkikonserniin kuuluvan Seniorisäätiön kaupungin omistamista hoivakiinteistöistä Kannelkodin ja Pakilakodin tilat ovat erittäin huonokuntoiset. Ne eivät vastaa tämän päivän vaatimuksia ikääntyneiden ympärivuorokautiselle hoidolle. Myös Hekan kiinteistöihin kuuluvan Mariankodin tilat ovat ikääntyneiden ympärivuorokautiseen hoitoon sopimattomat.

Huonokuntoisten ja vanhojen rakennusten peruskorjausten sijaan Seniorisäätiön tilakysymys voitaisiin ratkaista esim. kaavoittamalla Pohjois-Haagaan Hopeatien palvelukeskuksen läheisyydessä olevalle alueelle n. 500-paikkainen monipuolinen palvelukeskus, joka korvaisi Kannelkodin ja Pakilakodin sekä Mariankodin huonokuntoiset kiinteistöt.

Entisiä hoivakiinteistöjen tontteja olisi mahdollista kehittää uuteen käyttöön.

Uusi nykyaikainen monipuolinen palvelukeskus mahdollistaisi hyvälaatuiset avo- ja ympärivuorokautiset palvelut alueen ikääntyneille asukkaille sekä mm. alueella sijaitsevan Niemikotisäätiön asukkaille.

Esitämmekin että Helsingin kaupunki käynnistää välittömästi yhdessä Seniorisäätiön kanssa kehittämishankkeen, jolla varmistetaan säätiölle vaatimusten mukaiset tilat ikääntyneiden palveluille ja hoidolle.

Lausuntopyyntö

Kaupunginkanslia on pyytänyt kaupunkiympäristölautakuntaa antamaan asiasta lausunnon kaupunginhallitukselle 4.6.2019 mennessä.

Sulje

Sosiaali- ja terveyslautakunta 21.05.2019 § 105

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 12.06.2019

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätietojen antaja

Lotta Aulamo, arkkitehti, puhelin: 09 310 22792

lotta.aulamo@hel.fi