Edustajan nimeäminen, UMO-säätiö sr hallitus

HEL 2019-004320
Asialla on uudempia käsittelyjä
6. / 33 §

UMO-säätiö sr:n hallituksen täydentäminen

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti täydentää UMO-säätiö sr:n hallitusta nimeämällä hallituksen uusiksi jäseniksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi markkinointipäällikkö Sanna Forsströmin ja hallintopäällikkö Kimmo Kekolan.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Hallituksen täydentäminen

UMO-säätiön hallituksen kollektiivisen osaamisen vahvistamiseksi hallituksen jäsenmäärää tulee kasvattaa nykyisestä viidestä jäsenestä uusien sääntöjen mahdollistamaan seitsemään jäseneen. Hallituksen monipuolisen osaamisen kannalta on perusteltua lisätä hallitukseen säätiötä hyödyttävää osaamista markkinoinnista, orkesteritoiminnasta sekä taloudesta ja hallinnosta.

Edellä mainittujen osaamisalueiden edistämiseksi UMO-säätiön hallitukseen on perusteltua nimetä nykyisten luottamushenkilötaustaisten jäsenten lisäksi kulttuurin ja vapaa-ajan sekä viestinnän viranhaltijataustaisina jäseninä markkinointipäällikkö Sanna Forsström ja hallintopäällikkö Kimmo Kekola.

UMO-säätiö sr

UMO-säätiön tarkoituksena on uusien sääntöjen mukaan osana Helsingin kaupunkikonsernia tukea kulttuurin, kuten säveltaiteen tunnettuutta kotimaisen ja ulkomaisen yleisön keskuudessa sekä kehittää ja edistää orkesteritoimintaa.

Säätiö toteuttaa tarkoitustaan ylläpitämällä UMO Helsinki Jazz Orchestra -nimistä orkesteria, järjestämällä konsertteja ja kulttuuritapahtumia, tekemällä musiikkitallenteita, harjoittamalla musiikkikasvatusta sekä ylläpitämällä ja kartuttamalla nuotistoa. Orkesterin ylläpidon tarkoituksena ei ole taloudellisen voiton tavoitteleminen.

Säätiö voi toimintamuotoihinsa liittyen harjoittaa liiketoimintaa.

UMO-säätiö on kaupungin tytärsäätiö. Kaupunki nimeää kaikki säätiön hallituksen jäsenet.

UMO-säätiön hallituksessa on viisi jäsentä, joiden nimeämisestä on päätetty kaupunginhallituksen konsernijaostossa 5.3.2018, § 18. Hallituksen nykyinen toimikausi päättyy keväällä 2020.

UMO-säätiötä koskeva selvitys ja sääntömuutos

Kaupunginhallituksen konsernijaoston kehotuksesta UMO-säätiön talouden ja toiminnan kehittämistä selvitettiin vuoden 2018 aikana. Selvitystyöhön liittyen konsernijaosto päätti 18.6.2018, § 66 muun muassa kehottaa UMO-säätiön hallitusta muuttamaan säätiön sääntöjä niin, että säätiön hallituksessa on vähintään kolme ja enintään seitsemän jäsentä.

UMO-säätiön sääntömuutos tuli voimaan maaliskuussa 2019. Uusien sääntöjen mukaan säätiön hallitukseen kuuluu aiemman viiden jäsenen sijaan vähintään viisi ja enintään seitsemän jäsentä. Sääntöjen mukaan kaupunki päättää jäsenten nimeämisestä ja hallituksen täydentämisestä.

Lopuksi

Kaupungin hallintosäännön 8 luvun 3 §:n mukaan kaupunginhallituksen konsernijaoston tehtävänä on muun muassa päättää jäsenien nimeämisestä yhteisöjen ja säätiöiden toimielimiin.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 24.04.2019

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 09 310 25472

atte.malmstrom@hel.fi