Ajankohtaiskatsaus Helsingin kaupungin asunnot Oy

HEL 2019-004358
Asialla on uudempia käsittelyjä
3. / 30 §

Ajankohtaiskatsaus Helsingin kaupungin asunnot Oy

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti merkitä tiedoksi Helsingin kaupungin asunnot Oy:n ajankohtaiskatsauksen.

Käsittely

Esteelliset: Tuula Saxholm, Atte Malmström

Asian aikana kuultavina olivat Helsingin kaupungin asunnot Oy:n toimitusjohtaja Jaana Närö, hallituksen puheenjohtaja Anni Sinnemäki ja hallituksen jäsen Tuula Saxholm. Asiantuntijat poistuivat kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Helsingin kaupungin asunnot Oy

Helsingin kaupungin asunnot Oy (Heka) on Helsingin kaupungin kokonaan omistama yhtiö, jonka toimialana on omistaa tai vuokraoikeuden nojalla hallita tontteja, sekä omistaa ja hallita tonteilla olevia tai niille rakennettavia asuinrakennuksia, joiden huoneistot luovutetaan vuokralle. Yhtiö vastaa Helsingin kaupungin omistajaohjauksen mukaisesti valtion tuella rahoitettujen kaupungin ARA-vuokratalojen hallinnosta.

Yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa eikä se jaa omistajilleen osinkoa, vaan mahdollinen voitto on käytettävä yhtiön oman toiminnan tukemiseen ja kehittämiseen kaupunkikonsernin yhtiölle asettamat tavoitteet huomioon ottaen.

Helsingin kaupungin asunnot Oy omistaa noin 48 580 ARA-vuokra-asuntoa, joissa on yhteensä noin 91 000 asukasta.

Vuoden 2018 talousarviotavoitteet

Yhtiölle asetettiin Helsingin kaupungin talousarviossa vuodelle 2018 seuraavat tavoitteet:

Sitova tavoite:
1. Kiinteistöjen ylläpitokustannusten (€/m2) nousu enintään ylläpitokustannuksia kuvaavan indeksinousun suuruinen verrattuna kolmen vuoden keskiarvoon (vrt. Tilastokeskuksen kiinteistön ylläpidon kustannusindeksi).
Tavoite toteutui.

Muut tavoitteet:
1. Kiinteistön lämpöenergian kulutus lämmitystarve huomioon ottaen alenee edellisvuodesta 2 %.
Tavoite toteutui.
2. Kiinteistöjen käyttöveden kulutus alenee edellisvuodesta vähintään 1 % (litraa/asukas/vrk).
Tavoite ei toteutunut.
3. Asiakastyytyväisyys säilyy vähintään edellisen vuoden tasolla.
Tavoite ei toteutunut.
4. HSY:n laskutuksen perusteena olevan kokonaisjätemäärän pysyminen vuoden 2017 tasolla.
Tavoite toteutui.

Helsingin kaupungin asunnot Oy:n toimitusjohtaja Jaana Närö antaa yhtiötä koskevan suullisen ajankohtaiskatsauksen konsernijaoston kokouksessa. Kokouksessa on läsnä myös hallituksen puheenjohtaja Anni Sinnemäki ja hallituksen jäsen Tuula Saxholm.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 24.04.2019

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Tiina Leinonen, erityissuunnittelija, puhelin: 09 310 36109

tiina.leinonen@hel.fi