Avustuksen myöntäminen, koululaisten iltapäivätoiminnan avustukset lukuvuodelle 2019-2020

HEL 2019-004408
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 48
Tämä toimielin tai virka on lakkautettu

Elias-Koulun Kouluyhdistys ry:lle maksettava avustus perusopetuslain mukaiseen koululaisten iltapäivätoimintaan lukuvuodelle 2019 - 2020

Hallintopäällikkö

Päätös

Hallintopäällikkö päätti, että Elias-Koulun Kouluyhdistys ry:lle maksetaan perusopetuslain mukaisen iltapäivätoiminnan avustusta lukuvuodelle 2019 – 2020 yhteensä 38.300 euroa (37 oppilasta).

Myönnettävä avustussumma on laskettu seuraavasti:

- Oppilaskohtainen laskennallinen avustus: 37 oppilasta á 1.000 euroa, yhteensä 37.000 euroa.

- Ryhmäkohtainen laskennallinen avustus: 1 ryhmä á 1.300 euroa.

Päätöksen perustelut

Kasvatus- ja koulutuslautakunta on 7.5.2019 (§ 146) päättänyt perusopetuslain mukaisen iltapäivätoiminnan avustusperusteiden mukaiset laskennalliset euromäärät lukuvuodelle 2019 - 2020. Samalla kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti valtuuttaa hallintopäällikön tekemään avustuksia koskevat järjestökohtaiset maksatuspäätökset sekä päättämään tarvittaessa ennakkoavustusten myöntämisestä.

Avustusta maksetaan talousarvioon varattujen määrärahojen puitteissa ja enintään toiminnasta aiheutuvien todellisten kustannusten verran.

Avustus on tarkoitettu avustuksen saajan järjestämään perusopetuslain mukaiseen iltapäivätoimintaan, jota toteutetaan opetuslautakunnan jaostoissa vuonna 2013 hyväksymän toimintasuunnitelman sekä Helsingin kaupungin ja avustuksen saajan välillä tehtävän sopimuksen mukaisesti.

Koulujen tiloissa tai pihapiirissä toimivien iltapäivätoiminnanryhmien osalta kasvatuksen ja koulutuksen toimiala huolehtii välipalojen tilaamisesta ja maksatuksesta koulukohtaiselle ruokapalvelun tuottajalle.

Elias-Koulun Kouluyhdistys ry on hakenut lukuvuoden 2019 – 2020 perusopetuslain mukaiseen koululaisten iltapäivätoimintaan 72.000 euroa avustusta 23.1.2019 päivätyllä sähköisellä avustushakemuksella 1768236.

Perusopetuslain mukaista koululaisten iltapäivätoimintaa koordinoi toimialan varhaiskasvatus ja esiopetus palvelukokonaisuuden koululaisten iltapäivätoiminnan yksikkö. Elias-Koulun Kouluyhdistys ry:n toimintaan on sijoitettu luku-vuodeksi 2019 - 2020 37 oppilasta.

Järjestökohtainen avustussumma tarkistetaan 20.9. oppilasmäärän ja järjestämispaikkojen lukumäärän mukaan. Elokuussa tarkentuvan erityisen tuen oppilaiden lisäresurssit myönnetään harkinnanvaraisena lisäavustuksena.

Elias-Koulun Kouluyhdistys ry on toimittanut avustushakemuksensa liitteenä seuraavat asiakirjat:

- talousarvio (vuodelle, jota hakemus koskee).

Elias-Koulun Kouluyhdistys ry:tä pyydetään täydentämään hakemustaan seuraavilla puuttuvilla liitteillä:

- toimintasuunnitelma (vuodelle, jota hakemus koskee),

- vahvistettu tuloslaskelma ja tase sekä toimintakertomus (edelliseltä tilikaudelta),

- jäljennös tilintarkastuskertomuksesta (edelliseltä tilikaudelta),

- pankkiyhteystiedoista pankin ilmoitus tilinomistajasta ja

- yhteisön säännöt.

Puuttuvat liitteet pyydetään toimittamaan tilinpäätöksen valmistuttua joko sähköisen asioinnin kautta avustushakemuksen liitteeksi tai sähköpostilla osoitteeseen hanna.keranen@hel.fi

Ennen lukuvuodelle 2019 - 2020 myönnetyn 1. avustuserän maksamista elo-kuussa, avustuksen saajan tulee allekirjoittaa Helsingin kaupungin ja avustuksen saajan välinen iltapäivätoiminnan toteuttamista koskeva sopimus.

1. avustuserä maksetaan elokuussa 2019 tililtä 473000. Avustuserät maksetaan enintään neljässä erässä.

Avustuksen saajan tulee noudattaa kaupunginhallituksen 12.12.2011 (§ 1126) hyväksymiä avustusohjeita sekä Helsingin kaupungin ja avustuksen saajan välisessä sopimuksessa mainittuja muita ohjeita.

Avustusta saadaan käyttää vain avustuspäätöksessä mainittuun tarkoitukseen. Jos avustuspäätöksessä ei ole käyttötarkoitusta tarkemmin yksilöity, avustus on käytettävä hakemuksessa mainittuun tarkoitukseen.

Avustus myönnetään ehdoin, että avustusvarat on palautettava vaadittaessa, jos niitä käytetään muuhun, kuin anottuun tarkoitukseen tai niiden käytölle asetettuja muita erityisehtoja ei noudateta tai jos avustuksen saaja on antanut kaupungin viranomaiselle virheellistä tai puutteellista tietoa avustusta koskevissa asioissa.

Avustuksen saajien on pidettävä kirjanpitoa kirjanpitolain ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten edellyttämällä tavalla. Kirjanpito on järjestettävä siten, että avustuksen käyttöä voidaan kirjanpidosta seurata. Avustuksen saajan on järjestettävä tilintarkastus tilintarkastuslain edellyttämällä tavalla.

Jos avustuksen käytölle asetettuja ehtoja ei noudateta, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala ryhtyy asian vaatimiin toimenpiteisiin, kuten asettaa määräajan ehdon täyttämiselle, huolehtii maksatuksen keskeyttämisestä tai jo suoritetun avustuksen takaisinperimisestä.

Vuoden 2019 avustuksen käytöstä kasvatuksen ja koulutuksen toimiala tulee pyytämään selvityksen vuoden 2020 avustushakemuksen yhteydessä.

Päätös tullut nähtäväksi 13.06.2019

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kasvatus- ja koulutuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Lisätietojen antaja

Hanna Keränen, laskentasuunnittelija, puhelin: 09 310 86338

hanna.keranen@hel.fi

Leena Palve-Kaunisto, palveluvastaava, puhelin: 09 310 86809

leena.palve@hel.fi

Päättäjä

Marko Enberg
hallintopäällikkö