Hankinta, M100- ja M200-metrojunien peruskorjaus, Liikenneliikelaitos (HKL)

HEL 2019-004411
Asialla on uudempia käsittelyjä
6. / 65 §

M100- ja M200-metrojunien peruskorjauksen tilaaminen

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti hyväksyä HKL:n M100- ja M200-metrojunien peruskorjauksen tarjouskilpailun tarjousten vertailun esityksen mukaisesti ja oikeuttaa HKL:n tilaamaan peruskorjauksen suunnittelun ja toteutuksen kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen antaneelta VR-Yhtymä Oy:ltä yhteensä enintään 28.427.342,83 euron (alv 0 %) kiinteään kokonaishintaan.

Kokonaishinta muodostuu seuraavista arvonlisäverottomista hinnoista:

 • M100-metrojunien peruskorjauksen perushinta 21.591.413,54 euroa 
 • M200-metrojunien peruskorjauksen perushinta 5.635.320,24 euroa 
 • M100- ja M200-metrojunien valaistuksen uusiminen LED-tekniikalla 1.047.109,05 euroa (optio) 
 • M100- ja M200-junien peruskorjauksen edellyttämä käyttö- ja/tai huoltohenkilöstön koulutus 3.500,00 euroa
 • Erillistyöt 150.000,00 euroa (tilataan VR-Yhtymä Oy:n tarjouksen mukaisin tuntihinnoin projektin edellyttämässä laajuudessa)

Edellä esitetyn mukaisesti johtokunta siis päätti oikeuttaa HKL:n tilaamaan tarjouspyyntöön sisältyneen option M100- ja M200-metrojunien valaistuksen uusimisesta LED-tekniikalla VR-Yhtymä Oy:n tarjouksen mukaisesti hintaan 1.047.109,05 euroa (alv 0 %), mikä työhinta sisältyy jo edellä mainittuun kiinteään kokonaishintaan.

Lisäksi johtokunta päätti oikeuttaa HKL:n:

 • tilaamaan sopimuskauden aikana peruskorjauksen lisätöitä yhteensä enintään 150.000,00 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan, ja
 • päättämään M100- ja M200-metrojunien ilmanvaihdon tehostamista koskevan option tilaamisesta VR Yhtymä Oy:n tarjouksen mukaisesti 386.525,52 eurolla (alv 0 %).

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Hankinta perustuu tarjouskilpailuun 34H18, jossa VR-Yhtymä Oy:n tarjous oli kokonaistaloudellisesti edullisin.

M100-metrojunien hankinnan yhteydessä määritelty tavoitteellinen käyttöikä 40 vuotta täyttyy lähivuosina. M100-metrojunien visuaalinen ilme ja ohjaamo eivät vastaa uusille metrojunille nykyisin asetettavia vaatimuksia. M100-metrojunien peruskorjaus sisältää mm. ulkomaalauksen, ohjaamon ja matkustamon uudistamisen, tekniikan parantamista sekä huolto- ja korjaustoimenpiteitä ja matkustajainformaatiojärjestelmän uusimisen sekä videovalvontajärjestelmän lisäämisen

M200-sarjan metrojunakalustoon kuuluu 12 vuosina 2000-2001 toimitettua kaksivaunuista metrojunayksikköä, joiden hankinnan yhteydessä määritelty tavoitteellinen käyttöikä on 40 vuotta. M200-metrojunien peruskorjaus sisältää mm. ulkomaalauksen, matkustamon kunnostamisen, matkustajainformaatiojärjestelmän uusimisen sekä videovalvontajärjestelmän lisäämisen ja huolto- sekä korjaustoimenpiteitä.

Peruskorjauksen tavoitteena on metrojunien tekniikan ja huollettavuuden kehittäminen, kuljettajien työympäristön parantaminen sekä ilmeen nykyaikaistaminen. Peruskorjaus pidentää metrojunien käyttöikää noin 10 vuodella.

Hankinnan kulku

Hankesuunnitelma

Kaupunginvaltuusto päätti 30.8.2017 kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti hyväksyä M100-metrojunien peruskorjauksen hankesuunnitelman siten, että junayksiköitä peruskorjataan 39 kpl ja että peruskorjauksen kustannusarvio on 27,29 milj. euroa (alv 0%, kustannustasossa 3/2017).

Kaupunginhallitus hyväksyi 4.12.2017 M200-metrojunien peruskorjauksen hankesuunnitelman siten, että junayksiköitä peruskorjataan 12 kpl ja että peruskorjauksen kustannusarvio on 9,28 milj. euroa (alv 0 %, kustannustasossa 9/2017).

HSL:n hallitus on 13.6.2017 osaltaan hyväksynyt metro- ja raitiovaunukaluston kehittämisohjelmat, joiden yhtenä osana on M100- ja M200-metrovaunujen peruskorjaus.

Hankintailmoitus

HKL käynnisti hankinnan julkaisemalla hankintailmoituksen Hilma-ilmoituskanavassa 9.10.2018 tunnuksella 2018-020876 ja Euroopan unionin virallisen lehden täydennysosan verkkoversiossa (TED) 10.10.2018 tunnuksella 2018/S 195-442119.

Hankintamenettelynä käytettiin lain vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1398/2016, jäljempänä erityisalojen hankintalaki) mukaista neuvottelumenettelyä.

Osallistumishakemuksia saapui määräaikaan 25.10.2018 mennessä seuraavilta kolmelta (3) yritykseltä:

 • Millog Oy
 • Škoda Transtech Oy
 • VR-Yhtymä Oy

HKL käsitteli osallistumishakemukset ja valitsi osallistumispyynnössä ilmoitettujen soveltuvuusvaatimusten mukaisesti seuraavat kaksi (2) soveltuvuusvaatimukset täyttänyttä ehdokasta mukaan tarjouskilpailuun:

 • Škoda Transtech Oy
 • VR-Yhtymä Oy

Päätös tarjoajan poissulkemisesta

Erityisalojen hankintalain 83 §:n 2 momentin mukaan hankintayksikkö voi soveltaa ehdokkaan ja tarjoajan soveltuvuuden arviointiin ja valintaan muun ohella julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (hankintalaki) 86 §:ssä säädettyjä teknistä suorituskykyä ja ammatillista pätevyyttä koskevia vaatimuksia. Hankintalain 86 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikkö voi asettaa vaatimuksia, joilla varmistetaan, että ehdokkailla ja tarjoajilla on tarvittavat henkilöstö- ja tekniset voimavarat ja kokemusta hankintasopimuksen toteuttamiseksi hankintayksikön edellyttämällä tasolla. Hankintayksikkö voi vaatia, että riittävä kokemus osoitetaan viittaamalla aiemmin toteutettuihin sopimuksiin.

Osallistumispyynnössä oli asetettu ehdokkaan kokemusta koskevia soveltuvuusvaatimuksia. Osallistumispyynnössä edellytettiin muun ohella, että ehdokkaalla tulee olla hankinnan kohdetta vastaavia referenssejä vähintään kaksi (2) kappaletta viimeisen kymmenen (10) vuoden ajalta. Referensseille oli asetettu osallistumispyynnössä vähimmäisvaatimuksia. Millog Oy:n tarjouksessa esittämät referenssit eivät olleet osallistumispyynnössä asetettujen vähimmäisvaatimuksien mukaisia.

Edellä mainituilla perusteilla HKL toteaa, ettei Millog Oy täyttänyt osallistumispyynnössä asetettuja referenssejä koskevia vaatimuksia ja se oli siten suljettava pois tarjouskilpailusta.

Alustava tarjouspyyntö sekä neuvottelut

HKL lähetti edellä mainituille ehdokkaille neuvottelukutsut ja alustavat tarjouspyynnöt 7.11.2018. Alustavat tarjoukset tuli antaa 4.12.2018 klo 12:00 mennessä. Hankintayksikkö ilmoitti neuvottelukutsussa, että alustavan tarjouksen jättäminen on edellytys neuvotteluihin osallistumiselle ja, että mikäli alustavaa tarjousta ei ole jätetty alustavan tarjouspyynnön mukaisesti, suljetaan tarjoaja pois tarjouskilpailusta. Hintaliitteestä 3.12.2018 löytyneeseen vertailuhinnan laskemiseen vaikuttaneen virheen takia HKL päätti siirtää alustavien tarjousten jättöaikaa siten, että alustavat tarjoukset tuli antaa 5.12.2018 klo 12:00 mennessä. Määräaikaan 5.12.2018 klo 12:00 mennessä seuraavat ehdokkaat jättivät alustavan tarjouksen:

 • Škoda Transtech Oy
 • VR-Yhtymä Oy

HKL kävi edellä mainittujen tarjoajien kanssa yhden (1) neuvottelukierroksen 24.1.2019 – 25.1.2019.

Neuvottelukierroksilla käsiteltiin muun muassa HKL:n metrojunien peruskorjaukselle asettamia vaatimuksia sekä hankintasopimuksen kaupallisia ehtoja. Ennen lopullisen tarjouspyynnön julkaisua HKL järjesti hankinta-asiakirjojen kommentointikierroksen, jolloin tarjoajilla oli mahdollisuus esittää kommentteja hankinta-asiakirjoihin.

Lopullinen tarjouspyyntö

HKL julkaisi lopullisen tarjouspyynnön 1.3.2019 klo 03:46. Lopulliseen tarjouspyyntöön tulleet lisäkysymykset tuli olla toimitettuna 20.03.2019 12:00 mennessä ja niihin vastattiin 27.3.2019. Lopulliset tarjoukset tuli jättää 7.4.2019 klo 23:59 mennessä.

Määräaikaan mennessä lopullisen tarjouksen jättivät kaikki alustavan tarjouksen jättäneet sekä neuvotteluihin osallistuneet tarjoajat (Škoda Transtech Oy ja VR-Yhtymä Oy).

Toimittajan valinta

Molempien tarjoajien tarjoukset olivat tarjouspyynnön mukaiset. Tarjoukset pisteytettiin tarjouspyynnön mukaisesti seuraavasti:

Hinnan painoarvo kokonaispisteistä on 80 %. Vertailussa halvin hinta sai 100 pistettä ja muut tarjoukset kaavalla: (halvin hinta / vertailtava hinta) x 100 pistettä.

Laadun painoarvo on 20 %. Laatupisteet laskettiin arvioimalla tarjoajien poikkeamaluetteloon kirjaamat poikkeamat siten, että jokainen yksittäinen poikkeama arvioitiin. Kukin poikkeama arvioitiin sen merkityksen suhteessa hankinnan kokonaisuuteen ja laatuun.

Laatuvertailussa pisteytettiin seuraavat tarjoajien tarjouksissaan esittämät mahdolliset poikkeamat hankintasopimusluonnoksen liitteisiin 4 ja 5 (peruskorjauksen tekninen määrittely M100 ja peruskorjauksen tekninen määrittely M200).

Kummankaan tarjouksen poikkeamaluettelossa ei ollut poikkeamia, joten molemmat tarjoajat saivat korkeimmat mahdolliset laatupisteet (20).

Tarjoajat saivat vertailupisteitä seuraavasti:

Tarjousten vertailutaulukko on esityslistan liitteenä (liite 1).

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 26.04.2019

MUUTOKSENHAKU HANKINTAPÄÄTÖKSEEN

Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markkinaoikeudelle taikka molemmat.

OHJEET HANKINTAOIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI
Oikaisuvaatimusaika

Asianosaisen on esitettävä vaatimus 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta ratkaisusta.

Muutoksenhaku markkinaoikeuteen ei estä vaatimasta hankintaoikaisua.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi käyttäen ehdokkaan tai tarjoajan hankintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa, katsotaan vastaanottajan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi tavallisena kirjeenä, ehdokkaan tai tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei ehdokas tai tarjoaja näytä tiedoksiannon tapahtuneen myöhemmin.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolta hankintaoikaisua vaaditaan, on Helsingin
kaupungin liikenneliikelaitoksen johtokunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Hankintaoikaisuvaatimus pannaan vireille kirjallisesti ilmoittamalla

 • hankintayksikön päätös tai muu ratkaisu, johon hankintaoikaisuvaatimus kohdistuu
 • miten päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi.

Sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Jos oikaisua vaativan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi sekä tarvittavat yhteystiedot.

Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisua vaativa haluaa vedota vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

VALITUSOSOITUS MARKKINAOIKEUDELLE
Valitusaika

Valitus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi käyttäen ehdokkaan tai tarjoajan hankintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa, katsotaan vastaanottajan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi tavallisena kirjeenä, ehdokkaan tai tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei ehdokas tai tarjoaja näytä tiedoksiannon tapahtuneen myöhemmin.

Hankintaoikaisun vireilletulo ei vaikuta siihen määräaikaan, jonka kuluessa asianosaisella on oikeus hakea muutosta valittamalla markkinaoikeudelle.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään markkinaoikeudelle.

Markkinaoikeuden asiointiosoite on seuraava:

Postiosoite:
Radanrakentajantie 5
 
00520 HELSINKI
Sähköpostiosoite:
markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksinumero:
029 56 43314
Käyntiosoite:
Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero:
029 56 43300

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

 • päätös, johon haetaan muutosta
 • miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
 • perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä

 • päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
 • todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
 • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle
Ilmoitus valituksen tekemisestä hankintayksikölle

Valittajan tai hänen edustajansa on ilmoitettava kirjallisesti hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitettava viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan markkinaoikeudelle.

Ilmoitus on tehtävä osoitteeseen:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Odotusaika

EU-kynnysarvot ylittävien hankintojen osalta hankintasopimus voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut tai hänen katsotaan saaneen päätöksen ja valitusosoituksen tiedoksi.

Oikeudenkäyntimaksu

Markkinaoikeus perii asian käsittelystä maksua 2050 euroa, jos hankinnan arvo on alle 1 miljoona euroa; 4100 euroa, jos hankinnan arvo on vähintään 1 miljoona euroa ja alle 10 miljoonaa euroa; ja 6140 euroa, jos hankinnan arvo on vähintään 10 miljoonaa euroa.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

yksikön johtaja
Artturi Lähdetie

Lisätietojen antaja

Tuomo Pietilä, projekti-insinööri, puhelin: 09 310 34776

tuomo.pietila@hel.fi

Sami Kellokoski, hankinta-asiantuntija, puhelin: 09 310 23601

sami.kellokoski@hel.fi