Pääomittaminen vuonna 2019, Oy Apotti Ab

HEL 2019-004436
Asialla on uudempia käsittelyjä
17. / 277 §

Oy Apotti Ab:n pääomittaminen vuonna 2019

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus päätti

  • hyväksyä 2 651 818 euron suuruisen vastikkeettoman sijoituksen tekemisen Oy Apotti Ab:n sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon,
  • myöntää kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosaston käytettäväksi vuoden 2019 talousarviomäärärahoja 2 651 818 euroa vastikkeettoman sijoituksen maksamiseen talousarvion tililtä 8 06 02, Arvopaperit, Muut kohteet, Khn käytettäväksi.

Käsittely

Esteelliset: Sami Sarvilinna, Juha Jolkkonen

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Oy Apotti Ab perustettiin kesäkuussa 2015. Yhtiön tarkoituksena on vastata kuntien ja HUS:n käyttöön tulevan sosiaali- ja terveydenhuollon yhteisen asiakas- ja potilastietojärjestelmän toteutuksesta, käyttöönotosta sekä tuotannon aikaisesta toiminnasta. Yhtiö tuottaa sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmä-, järjestelmäkehitys- ja tukipalveluita omistajilleen omakustannusperiaatteella. Yhtiö tukee omistajiaan sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnan muutoksessa sekä tehokkaiden yhtenäisten toimintamallien kehittämisessä.

Helsingin kaupunki omistaa tällä hetkellä yhtiön osakkeista 36,3 %. Muut omistajat ovat Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (44,0 %), Vantaan kaupunki (12,4 %), Kirkkonummen kunta (2,4 %), Keravan kaupunki (2,1 %), Tuusulan kunta (n. 2,3 %) sekä Kauniaisten kaupunki (0,5 %).

Oy Apotti Ab:n toiminta on nykyisessä osakassopimuksessa sitouduttu rahoittamaan vuoteen 2020 asti pääosin yhtiön ottamilla pitkäaikaisilla lainoilla sekä omistajatahojen maksuilla yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon (SVOP). Vuosien 2016–2020 välillä lainojen osuuden on arvioitu kattavan noin 90 % yhtiön rahoitustarpeesta ja SVOP-sijoitusten noin 10 %.

Omistajien SVOP-sijoitukset yhtiöön tehdään vuosittain osakeomistusten suhteessa. Kaupungin osakeomistuksen suuruuteen perustuva vuoden 2019 SVOP-sijoituksen määrä on 2 651 818 euroa.

Oy Apotti Ab:n osakassopimukseen tarvittavista muutoksista muun muassa kuntayhtymien mahdolliseen omistajaksi tulemiseen sekä tulevien vuosien rahoitukseen liittyen neuvotellaan parhaillaan. Uusi osakassopimus tuodaan myöhemmin erikseen kaupungin päätöksentekoon.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 15.05.2019

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

vs. kansliapäällikkö
Juha Summanen

Lisätietojen antaja

Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 09 310 25472

atte.malmstrom@hel.fi