Raide-Jokerin kehitysvaiheen allianssisopimuksen muuttaminen ja kokonaiskustannusarvion korottaminen

HEL 2019-004465
Asialla on uudempia käsittelyjä
7. / 66 §

Raide-Jokerin allianssisopimuksen muuttaminen / Raide-Jokerin hankesuunnitelman enimmäishinnan korottaminen

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti oikeuttaa liikenneliikelaitoksen (HKL) muuttamaan Raide-Jokeri-projektiin suunnittelijoiksi valittujen Ramboll Finland Oy:n, VR Track Oy:n (nyk. NRC Group Finland Oy) ja Sito Oy:n (nyk. Sitowise Oy) sekä toteuttajiksi valittujen YIT Rakennus Oy:n (nyk. YIT Suomi Oy) ja NRC Group Finland Oy:n kanssa tehtyä allianssisopimusta seuraavasti/seuraavin vaikutuksin:

Allianssisopimusta muutetaan hankesuunnitelman enimmäishinnan korottamisen mukaisesti siten, että pikaraitiotien infrastruktuurin arvonlisäverottomat kokonaiskustannukset (tilaajan kustannusraami) ovat yhteensä enintään 386 miljoonaa euroa (MAKU-indeksi 106,0 marraskuu 2018, kun 2015=100).

Kehitysvaiheen allianssisopimuksen työt sisältävät alkuperäisen hankintailmoituksen ja kehitysvaiheen allianssisopimuksen mukaan seuraavat työt:

Raide-Jokerin pikaraitiotien infrastruktuurin toteutussuunnittelun

 • Pikaraitiotieinfrastruktuurille
 • Pikaraitiotievarikolle
 • Muille pikaraitiotieinfrastruktuuriin liittyville kohteille, jotka voivat sisältää mm. Raide-Jokeri-projektiin liittyvää tie- ja katurakentamisen suunnittelua sekä johto- ja laitesiirtoja

Toteutusvaiheen allianssisopimuksen työt sisältävät alkuperäisen hankintailmoituksen ja toteutusvaiheen allianssisopimuksen mukaan seuraavat työt:

Raide-Jokerin pikaraitiotien infrastruktuurin toteutuksen

 • Pikaraitiotieinfrastruktuurille
 • Pikaraitiotievarikolle
 • Muille pikaraitiotieinfrastruktuuriin liittyville kohteille, jotka voivat sisältää mm. Raide-Jokeri-projektiin liittyvää tie- ja katurakentamisen suunnittelua sekä johto- ja laitesiirtoja

Raide-Jokerin suunnittelun ja toteutuksen hankinta käsittää lisäksi optiona nro. 1 uuden pikaraitiotievarikon suunnittelun ja toteutuksen. Raide-Jokeri-allianssi on laatinut varikosta toteutussuunnitelman, jonka kokonaiskustannusarvio on marraskuun 2018 hintatasossa 69,5 miljoonaa euroa.

Raide-Jokerin suunnittelu ja toteutus käsittävät lisäksi optiona nro. 2 sellaisia Raide-Jokeriin kuulumattomia töitä, jotka sijoittuvat Raide-Jokerin välittömään läheisyyteen ja joiden toteuttaminen ajoittuu Raide-Jokerin rakentamisen yhteyteen. Nämä Raide-Jokerin rakentamiseen kuulumattomat, mutta siihen liittyvät työt on tarkoituksenmukaista toteuttaa Raide-Jokeri-allianssin toimesta. Näiden töiden kustannusarvio on tämänhetkisen arvion mukaan marraskuun 2018 hintatasossa 51,5 milj. euroa.

Edellä tässä selvitetyt muutokset merkitsevät, että Helsingin kaupungin osuus kustannuksista, ottaen huomioon kaikki edellä selostetut muutokset, on päähankkeen osalta enintään 209 miljoonaa euroa (MAKU-indeksi 106,0 marraskuu 2018, kun 2015=100), varikon osalta enintään 62 440 000 euroa ja liittyvien hankkeiden osalta enintään 37 070 000 euroa. Valtion osuus kustannuksista on yhteensä 84 miljoonaa euroa. Alkuperäiset kustannukset Helsingin osalta olivat päähankkeen osalta 124 miljoonaa euroa (MAKU-indeksi 110,6 huhtikuu 2015, kun 2010=100), varikon osalta enintään 49 000 000 euroa ja liittyvien hankkeiden osalta enintään 36 000 000 euroa. Valtion osuus kustannuksista ei muuttunut.

Allianssisopimuksen palkkiot määräytyvät allianssisopimuksien ehtojen mukaisesti siten, että palkkioprosentti on suunnittelijoiden osalta 89 % ja toteuttajien 9,5 % ja että nyt päätetyillä enimmäishinnoilla (ilman mahdollisia bonuksia ja sanktioita) suunnittelijoiden palkkiot ovat yhteensä 22 milj. euroa ja toteuttajien palkkiot yhteensä 35 milj. euroa, josta Helsingin osuus on suunnittelujen osalta 15,2 euroa ja toteuttajien osalta 24,2 euroa.

Johtokunta edellyttää, että HKL tekee erityisalojen hankintalain nojalla ja mukaisesti edellä päätettyä sopimusmuutosta koskevan ilmoituksen (Hilma/TED).

Päätöksen täytäntöönpanon edellytyksenä on lisäksi, että Espoon kaupunginvaltuusto hyväksyy osaltaan hankkeen enimmäishinnan korotuksen.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Erityisalojen hankintalain (1398/2016) 124 §:n 2 momentin 3 kohdan mukaan sen estämättä, mitä 1 momentissa säädetään, hankintasopimukseen ja puitejärjestelyyn voidaan tehdä muutos ilman uutta hankintamenettelyä, jos muutoksen tarve johtuu olosuhteista, joita huolellinen hankintayksikkö ei ole voinut ennakoida, eikä muutos vaikuta hankintasopimuksen yleiseen luonteeseen. Tällaisen muutoksen arvo ei saa olla enemmän kuin 50 prosenttia alkuperäisen sopimuksen arvosta, eikä muutosten tavoitteena saa olla erityisalojen hankintalain säännösten kiertäminen.

Raide-Jokeri-projektin hankintamenettely

Raide-Jokeri-projekti on päätetty toteuttaa yhtenä projektiallianssina. Allianssi muodostettiin suunnittelijoiden ja toteuttajien valinnan jälkeen (HKL:n johtokunnan hankintapäätökset 2 §, 29.6.2017 ja 8 §, 26.10.2017), jolloin tilaaja, suunnittelija ja toteuttaja käynnistivät yhdessä hankkeen kehitysvaiheen.

Raide-Jokeri-projektin suunnittelijoiden tarjouskilpailusta julkaistiin 13.3.2017 hankintailmoitus (nro 2017-006558) sähköisessä ilmoituskanava Hilmassa. Hankinta toteutettiin eritysalojen hankintalain mukaisesti neuvottelumenettelynä. Suunnittelutoimeksianto sisältää Raide-Jokeri-projektiin liittyvien keskeisten suunnittelutehtävien johtamisen, toteuttamisen ja mahdolliset alihankinnat yhteistyössä tilaajan toteuttajien kanssa.

Tarjouspyynnön mukaisin vertailuperustein parhaat pisteet tarjouskilpailussa sai ryhmittymä Ramboll Finland Oy, Sito Oy (nyk. Sitowise Oy) ja VR Track Oy (nyk. NRC Group Finland Oy), joka valittiin Raide-Jokeri-projektin suunnittelusta vastaavaksi osapuoleksi.

Raide-Jokeri-projektin toteuttajien tarjouskilpailusta julkaistiin 20.4.2017 hankintailmoitus (nro 2017-010298) ja korjausilmoitus 24.5.2017 Hilma-ilmoituskanavalla. Hankinta toteutettiin eritysalojen hankintalain mukaisesti neuvottelumenettelynä. Toteutustoimeksianto sisältää Raide-Jokeri-projektiin liittyvien keskeisten rakentamistehtävien johtamisen, toteuttamisen ja mahdolliset alihankinnat yhteistyössä Tilaajan ja valitun suunnittelijan kanssa. Hankinta sisältää mahdollisina optioina muita liittyvien hankkeiden rakentamistoimeksiantoja sekä varikkorakennusten rakentamisen.

Tarjouspyynnön mukaisin vertailuperustein parhaat pisteet tarjouskilpailussa sai ryhmittymä Jokeri (YIT Rakennus Oy (nyk. YIT Suomi Oy) ja VR Track Oy (nyk. NRC Group Finland Oy)), joka valittiin Raide-Jokeri-projektin toteutuksesta vastaavaksi osapuoleksi.

Kustannusnousuun ovat vaikuttaneet useat tekijät, joita ovat esimerkiksi katu-, rata- ja geotekniikassa, sähkö- ja teknisissä järjestelmissä, taitorakenteissa, työnaikaisissa liikennejärjestelyissä ja johtosiirroissa tapahtuneet muutokset. Osa muutoksista on alentanut kustannuksia ja osa lisännyt niitä. Nämä muutokset ovat luonteeltaan joko laatutason nostoja tai laskuja, tai merkittäviä yksikköhintamuutoksia, jotka nostavat tietyn rakenteen kustannuksia läpi koko linjan. Lisäksi muutokset sisältävät sellaisia rakenteita tai ratkaisuja, joita ei ollut hankesuunnitelmaan sisällytetty lainkaan.

Eniten kustannukset ovat kasvaneet katurakentamisessa, jossa suurin kustannusmuutosta selittävä tekijä liittyy katurakenteiden käytettyihin yksikköhintoihin. Alkuperäisessä hankesuunnitelmassa yksikköhinta perustui siihen, että katurakenteista uusitaan vain ylimmät kerrokset. Raide-Jokerin tarkemmassa suunnittelussa on kuitenkin todettu, että monilta osin kadun rakennekerrokset täytyy rakentaa kokonaan uudelleen. Näin ollen hankesuunnitelman katurakenteiden yksikköhinnat ovat kautta linjan merkittävästi alhaisempia verrattuna Raide-Jokerin uuden kustannusarvion yksikköhintoihin. Katurakenteiden yksikköhintojen ero nostaa Raide-Jokerin kustannuksia noin 16 milj. euroa suhteessa hankesuunnitelmaan.

Raide-Jokerin raitiotieinfran toteuttamisen tarkennettu kustannusarvio on selvästi vuonna 2016 hyväksyttyä hankesuunnitelman alustavaa kustannusarviota korkeampi. Pikaraitotiejärjestelmä on täysin uusi joukkoliikennemuoto pääkaupunkiseudulla, joten kaikkia toimivan järjestelmän tarpeita ei ole ollut suunnittelua ja toteutusta koskevien hankintailmoitusten julkaisun aikaan vielä tiedossa. Näin ollen suunnitelmien tarkentuessa on havaittu merkittäviä muutostarpeita hankinnan lähtötietoina olleen hankesuunnitelman toteutussisältöön.

Projektiallianssi on hankkeen keskeisten toimijoiden väliseen (tilaaja, suunnittelija ja toteuttaja) sopimukseen perustuva hankkeen toteutusmuoto, jossa toimijat jakavat projektiin liittyviä riskejä ja tietoa. Allianssin ideana on mahdollistaa innovaatiot hankkeessa siten, että toimijat vasta yhdessä hankkeen edetessä tarkentavat suunnitelmia ja hankkeen sisältöä. Vaikka hankkeen suunnitelmiin ja toteutukseen tulisi olennaisia muutoksia, sopimuksen yleinen luonne ei muutu.

Hankepäätökset

Helsingin kaupunginvaltuusto on päätöksellä 100 § (13.3.2019) päättänyt Raide-Jokerin hankesuunnitelman enimmäishinnan korottamisen Helsingin kaupungin osalta liikenneliikelaitoksen johtokunnan esityksen 31.1.2019 mukaisesti siten, että pikaraitiotien infrastruktuurin kokonaiskustannusarvio on yhteensä 386 milj. euroa (MAKU-indeksi 106,0 marraskuu 2018, kun 2015=100) ja Helsingin kaupungin osuus kustannuksista 209 milj. euroa, kun valtion osuus kustannuksista on yhteensä 84 milj. euroa.

Helsingin kaupunginvaltuusto on päätöksellä 178 § (15.6.2016) päättänyt kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti hyväksyä Raide-Jokerin hankesuunnitelman Helsingin kaupungin osalta liikennelaitos –liikelaitoksen johtokunnan esityksen 14.4.2016 mukaisesti siten, että hankesuunnitelman mukaisen pikaraitiotien infrastruktuurin kokonaiskustannusarvio on yhteensä 275 milj. euroa (MAKU-indeksi 110,6, huhtikuu 2015) ja Helsingin kaupungin osuus kustannuksista 123,9 milj. euroa (alv 0 %, MAKU huhtikuu 2015) kun valtion osuus kustannuksista on yhteensä 84 milj. euroa.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 26.04.2019

MUUTOKSENHAKU HANKINTAPÄÄTÖKSEEN

Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markkinaoikeudelle taikka molemmat.

OHJEET HANKINTAOIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI
Oikaisuvaatimusaika

Asianosaisen on esitettävä vaatimus 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta ratkaisusta.

Muutoksenhaku markkinaoikeuteen ei estä vaatimasta hankintaoikaisua.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi käyttäen ehdokkaan tai tarjoajan hankintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa, katsotaan vastaanottajan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi tavallisena kirjeenä, ehdokkaan tai tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei ehdokas tai tarjoaja näytä tiedoksiannon tapahtuneen myöhemmin.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolta hankintaoikaisua vaaditaan, on Helsingin
kaupungin liikenneliikelaitoksen johtokunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Hankintaoikaisuvaatimus pannaan vireille kirjallisesti ilmoittamalla

 • hankintayksikön päätös tai muu ratkaisu, johon hankintaoikaisuvaatimus kohdistuu
 • miten päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi.

Sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Jos oikaisua vaativan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi sekä tarvittavat yhteystiedot.

Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisua vaativa haluaa vedota vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

VALITUSOSOITUS MARKKINAOIKEUDELLE
Valitusaika

Valitus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi käyttäen ehdokkaan tai tarjoajan hankintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa, katsotaan vastaanottajan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi tavallisena kirjeenä, ehdokkaan tai tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei ehdokas tai tarjoaja näytä tiedoksiannon tapahtuneen myöhemmin.

Hankintaoikaisun vireilletulo ei vaikuta siihen määräaikaan, jonka kuluessa asianosaisella on oikeus hakea muutosta valittamalla markkinaoikeudelle.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään markkinaoikeudelle.

Markkinaoikeuden asiointiosoite on seuraava:

Postiosoite:
Radanrakentajantie 5
 
00520 HELSINKI
Sähköpostiosoite:
markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksinumero:
029 56 43314
Käyntiosoite:
Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero:
029 56 43300

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

 • päätös, johon haetaan muutosta
 • miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
 • perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä

 • päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
 • todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
 • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle
Ilmoitus valituksen tekemisestä hankintayksikölle

Valittajan tai hänen edustajansa on ilmoitettava kirjallisesti hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitettava viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan markkinaoikeudelle.

Ilmoitus on tehtävä osoitteeseen:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Odotusaika

EU-kynnysarvot ylittävien hankintojen osalta hankintasopimus voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut tai hänen katsotaan saaneen päätöksen ja valitusosoituksen tiedoksi.

Oikeudenkäyntimaksu

Markkinaoikeus perii asian käsittelystä maksua 2050 euroa, jos hankinnan arvo on alle 1 miljoona euroa; 4100 euroa, jos hankinnan arvo on vähintään 1 miljoona euroa ja alle 10 miljoonaa euroa; ja 6140 euroa, jos hankinnan arvo on vähintään 10 miljoonaa euroa.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

yksikön johtaja
Artturi Lähdetie

Lisätietojen antaja

Juha Saarikoski, projektijohtaja, puhelin: 09 310 35288

juha.saarikoski@hel.fi