Hankinta, Metrovarikon ja Vallilan varikon vesikattojen uudistaminen, HKL

HEL 2019-004497
Asialla on uudempia käsittelyjä
8. / 67 §

Metrovarikon vesikattojen ja julkisivun korjausten ja Vallilan varikon vesikaton korjauksen urakoiden tilaaminen

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti oikeuttaa HKL:n tekemään metrovarikon vesikattojen ja julkisivun korjauksista ja Vallilan varikon vesikaton korjauksesta yhteensä 1.113.200,00 euron (alv 0 %) kauppahintaan erilliset urakkasopimukset halvimman tarjouksen tehneen AL-Katot Oy:n kanssa niin, että urakoiden kokonaishinta muodostuu seuraavista osahinnoista:

 • Metrovarikon vesikattojen ja julkisivun korjaukset 794.000,00 euroa (alv 0 %)
 • Vallilan varikon vesikaton korjaus 319.200,00 euroa (alv 0 %) 

Lisäksi johtokunta päätti oikeuttaa HKL:n:

 • tarvittaessa tekemään metrovarikon vesikattojen ja julkisivun korjausten urakaan lisätilauksia niin, että niistä aiheutu lisäkauppahinta on yhteensä enintään 119.100,00 euroa (alv 0 %) eli 15 % urakan kokonaishinnasta.
 
 • tarvittaessa tekemään Vallilan varikon vesikattojen korjausten urakaan lisätilauksia niin, että niistä aiheutuva lisäkauppahinta on yhteensä enintään 47.880,00 euroa (alv 0 %) eli 15 % urakan kokonaishinnasta.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Hankinta perustuu rajoitettuun sähköpostitse toteutettuun tarjouskyselyyn, jossa AL-Katot Oy:n tarjous oli molempien urakoiden osalta kokonaistaloudellisesti edullisin.

Metrovarikon säilytyshallin, raiteiden 19-21 singelikaton uusimisen tavoitteena on varmistaa toiminnan jatkuminen kiinteistössä. Säilytyshallin singelikatto on tullut elinkaarensa päähän ja tulee uusia. Myöhemmin toteutettuna on mahdollista, että katto on jo niin pahasti vaurioitunut, että urakan kustannukset ja laajuus kasvavat merkittävästi. Säilytyshallin vesikaton uusiminen sekä lisäksi julkisivupeltien ja ikkunoiden vaihto kannattaa tehdä samassa urakassa, koska ne liittyvät toisiinsa.
Nykyinen vesikate on elinkaarensa päässä, samoin kuin ikkunat ja julkisivupelti. Vesikaton korjaamisella varmistetaan vesivuotojen estäminen säilytyshalliin, jolloin rakenteille ei aiheudu vaurioita.

Vallilan varikon D-osan vesikatto on tarkoitus kunnostaa kokonaisuudessaan. D-osan kattorakenteet ovat elinkaarensa päässä. Jotta toiminta varikolla voidaan taata, tulee vesikatto saada kuntoon ja lisätä myös C1 - ja C2 -osille yksi uusi kermikerros. Mikäli työ jätettäisiin suorittamatta, lisääntyisivät kattovuodot merkittävästi ja niiden hallinta olisi mahdotonta. Pahimmassa tapauksessa vesi pääsisi sähkölaitteisiin ja aiheuttaisi merkittävän turvallisuusriskin tiloissa työskenteleville.

Hankinnan kulku

Hankesuunnitelma

Toimitusjohtaja päätti 19.3.2019 hyväksyä metrovarikon säilytyshallin vesikaton hankesuunnitelman siten, että kustannusarvio on 840.000,00 euroa (alv 0 %).

Lisäksi toimitusjohtaja päätti 19.3.2019 hyväksyä

 • Metrovarikon säilytyshallin raiteiden 19-21 singelikaton uusimisen hankesuunnitelman siten, että yhteenlaskettu kustannusarvio on 390.000,00. euroa (alv 0 %).

 

 • Vallilan varikon D- ja C-osien vesikattokorjauksen hankesuunnitelman siten, että kustannusarvio on 501.500,00 euroa (alv 0 %).

 

Tiivistelmä

HKL järjesti tarjouskilpailun (39H18, 5.9.2018) Vallilan varikon ja metrovarikon vesikattojen korjausurakat. Hankintamenettelynä käytettiin avointa menettelyä.

Tarjousten vastaanottamisen määräaikaan 3.10.2018 12:00 mennessä HKL ei saanut yhtään tarjousta.

HKL lähetti rajoitetulla tarjouskyselyllä sähköpostitse tarjouspyynnön kahdeksalletoista (18) urakoitsijalle 28.1.2019 edellä mainituista korjausurakoista.

Metrovarikon vesikattojen ja julkisivujen korjausurakkaan antoi tarjouksen yksi (1) tarjoaja:

 • AL-Katot Oy

Vallilan varikon vesikaton korjausurakkaan tarjouksen antoi kaksi (2) tarjoajaa:

 • AL-Katot Oy
 • Eristysmestarit Oy

Toimittajan valinta

Molempien urakoiden osalta tarjousten käsittely toteutettiin kolmessa vaiheessa:

- Tarjoajien soveltavuuden tarkistaminen- Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen- Tarjousten vertailu

Tarjoajan soveltavuuden tarkistamisen tarkoituksena oli selvittää tarjoajan edellytykset palveluiden toteuttamiseen laadukkaasti tarjouspyynnössä esitettyjen vaatimusten mukaisesti. Pakolliset vaatimukset ja pyydetyt selvitykset esitettiin tarjouspyynnössä ja sen liitteissä.

Hyväksytyt tarjoukset vertailtiin tarjouspyynnön mukaisesti. Ratkaisuperusteena oli kokonaistaloudellinen edullisuus siten, että hinnan painoarvo oli 100 %. Halvimman hinnan perusteluna oli laadun huomioiminen soveltuvuusvaatimuksissa.

Hinnaltaan edullisimman tarjouksen Vallilan varikon vesikaton korjausurakasta antoi AL-Katot Oy.

Ainoan tarjouksen metrovarikon vesikattojen ja julkisivun korjausurakasta antoi AL-Katot Oy. Hankintayksikön arvioinnin mukaan AL-Katot Oy:n Oy:n tarjous on vastaa markkinoiden hintatasoa ja se alittaa myös hankesuunnitelmissa urakalle varatun enimmäishinnan. Edellä mainitun perusteella tarjous voidaan hyväksyä, vaikka kyseiseen urakkaan saatiin vain yksi tarjous.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 26.04.2019

MUUTOKSENHAKU HANKINTAPÄÄTÖKSEEN

Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markkinaoikeudelle taikka molemmat.

OHJEET HANKINTAOIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI
Oikaisuvaatimusaika

Asianosaisen on esitettävä vaatimus 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta ratkaisusta.

Muutoksenhaku markkinaoikeuteen ei estä vaatimasta hankintaoikaisua.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi käyttäen ehdokkaan tai tarjoajan hankintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa, katsotaan vastaanottajan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi tavallisena kirjeenä, ehdokkaan tai tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei ehdokas tai tarjoaja näytä tiedoksiannon tapahtuneen myöhemmin.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolta hankintaoikaisua vaaditaan, on Helsingin
kaupungin liikenneliikelaitoksen johtokunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Hankintaoikaisuvaatimus pannaan vireille kirjallisesti ilmoittamalla

 • hankintayksikön päätös tai muu ratkaisu, johon hankintaoikaisuvaatimus kohdistuu
 • miten päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi.

Sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Jos oikaisua vaativan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi sekä tarvittavat yhteystiedot.

Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisua vaativa haluaa vedota vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

VALITUSOSOITUS MARKKINAOIKEUDELLE
Valitusaika

Valitus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi käyttäen ehdokkaan tai tarjoajan hankintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa, katsotaan vastaanottajan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi tavallisena kirjeenä, ehdokkaan tai tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei ehdokas tai tarjoaja näytä tiedoksiannon tapahtuneen myöhemmin.

Hankintaoikaisun vireilletulo ei vaikuta siihen määräaikaan, jonka kuluessa asianosaisella on oikeus hakea muutosta valittamalla markkinaoikeudelle.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään markkinaoikeudelle.

Markkinaoikeuden asiointiosoite on seuraava:

Postiosoite:
Radanrakentajantie 5
 
00520 HELSINKI
Sähköpostiosoite:
markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksinumero:
029 56 43314
Käyntiosoite:
Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero:
029 56 43300

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

 • päätös, johon haetaan muutosta
 • miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
 • perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä

 • päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
 • todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
 • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle
Ilmoitus valituksen tekemisestä hankintayksikölle

Valittajan tai hänen edustajansa on ilmoitettava kirjallisesti hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitettava viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan markkinaoikeudelle.

Ilmoitus on tehtävä osoitteeseen:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Odotusaika

EU-kynnysarvot ylittävien hankintojen osalta hankintasopimus voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut tai hänen katsotaan saaneen päätöksen ja valitusosoituksen tiedoksi.

Oikeudenkäyntimaksu

Markkinaoikeus perii asian käsittelystä maksua 2050 euroa, jos hankinnan arvo on alle 1 miljoona euroa; 4100 euroa, jos hankinnan arvo on vähintään 1 miljoona euroa ja alle 10 miljoonaa euroa; ja 6140 euroa, jos hankinnan arvo on vähintään 10 miljoonaa euroa.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

yksikön johtaja
Artturi Lähdetie

Lisätietojen antaja

Leena Mätäsniemi, projektipäällikkö, puhelin: 09 310 20459

leena.matasniemi@hel.fi

Sami Kellokoski, hankinta-asiantuntija, puhelin: 09 310 23601

sami.kellokoski@hel.fi