Hankesuunnitelma, Telakkakatu-Eiranranta raitiotie

HEL 2019-004499
Asialla on uudempia käsittelyjä
26. / 357 §

Telakkakatu-Eiranranta raitioradan ja ratasähkötöiden hankesuunnitelmat

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle puheenjohtajan ehdotuksesta.

Kaupunginhallitus hyväksyy Telakkakatu-Eiranranta raitioradan rakentamisen ja ratasähkötöiden hankesuunnitelmat siten, että hankkeiden kokonaishinta on yhteensä 7,42 milj. euroa (alv 0 %).

Sulje

Hankkeen tarpeellisuus

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 8.6.2016 § 165 Hietalahdenrannan, Telakkakadun ja Eiranrannan liikennesuunnitelman, jossa varaudutaan Hernesaaren raitiotieyhteyteen sekä huomioidaan Telakkarannan asemakaava-alueen uusi maankäyttö. Liikennesuunnitelman mukaan raitiotielle tehdään oma kaista katujen keskelle ja uudet pysäkit Telakanpuistikon kohdalle ja Hernesaarenkadun risteyksen eteläpuolelle.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 25.4.2018 § 89 Hernesaaren raitiotien yleissuunnitelman. Yleisten töiden lautakunta hyväksyi 23.8.2016 § 340 katusuunnitelmat Bulevardin ja Eiranrannan väliseltä osuudelta.

Hernesaaresta ja Telakkarannasta arvioidaan rakentuvan tulevaisuudessa noin 7 300 asukkaan ja noin 3 700 työpaikan alue. Lisäksi on tavoitteena, että Hernesaareen muodostuu monipuolinen matkailu- ja vapaa-ajan palveluiden keskittymä, joka tukeutuu rantapuistoon, venesatamaan ja risteilymatkailuun.

Hernesaarta palvelee nykyisin bussilinja 14, joka kulkee reittiä Hernesaari-Kamppi-Pajamäki. Hernesaaren osayleiskaavan mukaisesti Hernesaareen on suunniteltu raitiotieyhteys alueen joukkoliikenneyhteydeksi. Vertailuvaihtoehtona yleissuunnitelmaa laadittaessa käytettiin bussiliikenteeseen perustuvaa vaihtoehtoa. Vertailussa raitiotiehen perustuva ratkaisu todettiin noin 0,9 milj. euroa/vuosi bussiliikennettä edullisemmaksi ratkaisuksi.

Hernesaareen suunnitellun raitiotien pituus on 2,1 km. Suunniteltu linjaus alkaa Hietalahdesta nykyiseltä rataverkolta Bulevardin länsipäästä, josta se jatkuu Hernesaaren eteläkärkeen reittiä Telakkakatu-Eiranranta-Laivakatu. Uusi joukkoliikenneyhteys yhdistyy kantakaupungin olemassa olevaan verkostoon. Se täydentää samalla Telakkarannan, Punavuoren ja Eiran joukkoliikennepalvelua.

Liikenneliikelaitoksen johtokunta esittää 18.4.2019 hyväksyttäväksi Telakkakatu-Eiranranta raitioradan rakentamisen ja ratasähkötöiden hankesuunnitelmat siten, että hankkeiden kokonaishinta yhteensä sisältäen suunnittelun, rakennustyöt sekä lisä- ja muutostyöt on 7,42 milj. euroa (alv 0 %).

Liikenneliikelaitoksen johtokunnan esitys on liitteenä 1. Hankesuunnitelmat ovat liitteinä 2 ja 3. Piirustukset ovat liitteinä 4 ja 5.

Hankkeen sisällöstä

Hernesaaren raitiolinjan rakentamisen on suunniteltu toteutuvan kahdessa vaiheessa. Ensimmäinen vaihe ulottuu Hietalahdenrannasta Hernesaaren pohjoisosaan, ja toinen vaihe siitä eteenpäin Hernesaaren kärkeen. Nyt käsittelyssä olevat hankesuunnitelmat koskevat ensimmäistä vaihetta. Toisesta vaiheesta tehdään erilliset hankesuunnitelmat myöhemmin Hernesaaren rakentamisen edetessä.

Bulevardilla raitiotien linjaus muuttuu Hietalahdenkadun suuntaan käännyttäessä. Bulevardin ja Hietalahdenrannan risteykseen rakennetaan etelään päin kääntävät vaihteet. Bulevardille ennen risteystä raitiovaunulle järjestetään oma lyhyt kaista, mikä helpottaa risteyksen valo-ohjausta.

Raitiotie kulkee Hietalahdenrannassa, Telakkakadulla ja Eiranrannassa kadun keskellä omalla kaistallaan. Telakkakadulle rakennetaan kaksi pysäkkiparia, joista toinen välille Punavuorenkatu-Merimiehenkatu ja toinen Speranskintien eteläpuolelle.

Hietalahdenrannan osuudella katu-alueen keskelle rakennetaan korotettu kaksiraiteinen raitiotien kiskoalue. Telakkakadulla nykyinen yksiraiteinen kiskoalue, joka muodostaa osan linjan 1 päätepysäkin kääntösilmukasta, liitetään osaksi uutta raitiotietä. Telakkakadulle rakennetaan kaksiraiteinen raitiotie ajokaistojen keskelle. Pursimiehenkadun ja Tehtaankadun välille rakennetaan vaihteet risteyksineen.

Eiranrantaan rakennetaan ajoratojen keskelle pääsääntöisesti korotettu kaksiraiteinen raitiotie välille Telakkakatu-Hylkeenpyytäjänkatu. Raitiotielle rakennetaan väliaikainen kääntöpaikka Hietalahti-Eiranranta -osuuden tarpeisiin. Väliaikainen kääntöpaikka sijoittuu Laivakadun, Hernesaarenrannan ja purettavan telakkahallin rajaamalle alueelle, joka toimii nykyään telakan pysäköintialueena. Kääntöpaikalle rakennetaan jättö- ja lähtölaituri sekä kääntösilmukan sisään pysäköintipaikkoja. Kun raitiotie on rakennettu myöhemmässä vaiheessa Hernesaaren kärkeen saakka, väliaikainen kääntöpaikka puretaan.

Radan lisäksi toteutetaan tarvittavat sähköistystyöt. Hankkeessa varaudutaan myös uuteen sähkönsyöttöpisteeseen, joka toteutetaan erillisenä hankkeena.

Tarkempi selostus hankkeista on liitteinä olevissa hankesuunnitelmissa.

Kustannukset ja rahoitus

Ratatöiden kokonaiskustannukset ovat 6,42 milj. euroa, joka sisältää rakennusurakan kustannusten lisäksi rataan liittyviä erillishankintoja, suunnittelun ja projektin kustannuksia ja hankevarauksen. Ratasähkötöiden kokonaiskustannukset ovat 0,99 milj. euroa, joka koostuu pääosin hankittavista materiaaleista sekä lisäksi asennustöistä ja kaapelien uusimisesta.

Hankkeesta aiheutuu 35 vuoden poistoajalla käyttötalousvaikutuksia noin 0,2 milj. euroa vuodessa. Tarkempi selvitys kustannuksista ja käyttötalousvaikutuksista on liikenneliikelaitoksen esityksessä ja hankesuunnitelmissa.

Telakkakatu-Eiranranta raitioradan rakentamisen suunnitteluun on käytetty vuoden 2019 tammikuuhun mennessä noin 0,08 milj. euroa. Raitioradan ja ratasähkötöiden hankkeeseen on HKL:n vuoden 2019 talousarvion investointisuunnitelmaan vuosille 2019-2020 budjetoitu yhteensä 4,13 milj. euroa, josta arvion mukaan tulee toteutumaan noin 1,88 milj. euroa. Vuosien 2020-2021 osalta hankkeen rahoitus otetaan huomioon laadittavassa talousarviossa.

Aikataulu

Hankkeen maanrakennus- ja kunnallistekniikkatyöt käynnistyivät syksyllä 2018. Yleissuunnitelman mukainen raitioradan rakentaminen ja katusuunnitelmien mukaiset katurakennustyöt on ohjelmoitu toteutettavaksi yhteisenä kunnallisteknisenä (YKT) hankkeena. HKL on yksi YKT -hankkeen osapuolista.

Raitiotien vaatimat sähkötyöt toteutetaan ratahankkeen yhteydessä, jotta liikennöinnin alkaminen asetetussa tavoiteaikataulussa voidaan taata. Liikennöinnin on ensimmäisen vaiheen osalta suunniteltu alkavan kesän 2021 aikana.

Työnaikaiset vaikutukset raitioliikenteelle eivät ole huomattavia, sillä raitiorata rakennetaan alueelle, jossa ei ole ollut aiemmin raitioliikennettä. Liikennehaittoja tulee olemaan heinä-elokuussa 2019 linjan 1 päätepysäkillä Pursimiehenkatu-Telakkakatu-Tehtaankatu -kääntösilmukalla. Lisäksi raitiovaunujen liikennöintiä joudutaan rajoittamaan Bulevardin eteläpään vaihteiden asennuksen yhteydessä vuonna 2020.

Toimivalta

Hallintosäännön 11 luvun 2 momentin 2 kohdan mukaan ellei toimivallasta ole muutoin säädetty tai määrätty, liikelaitoksen johtokunta päättää kaupunginhallituksen vahvistamissa rajoissa muun kuin tilahanketta koskevan suunnitelman ja piirustuksen hyväksymisestä. Kaupunginhallitus on 21.5.2019 § 364 hyväksynyt katu-, liikenneväylä-, rata- ja puistohankkeiden käsittelyohjeet, joiden mukaan kaupunginhallitus hyväksyy kustannusarvioltaan 5-10 milj. euron hankkeita koskevat hankesuunnitelmat.

Sulje

Liikenneliikelaitoksen johtokunta 18.04.2019 § 68

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti esittää kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi

  • Telakkakatu-Eiranranta raitiotien rakentamisen hankesuunnitelman 6.3.2019 ja
  • Telakkakatu-Eiranranta raitiotien ratasähkötöiden hankesuunnitelman 7.3.2019

esityksen mukaan niin, että hankkeen kokonaishinta yhteensä sisältäen suunnittelun, rakennustyöt ja hankkeeseen sisältyvät erillishankinnat sekä hankintojen aikaiset lisä- ja muutostyöt on 7,42 milj. euroa (alv 0 %).

Esittelijä
yksikön johtaja
Artturi Lähdetie
Lisätiedot

Otto Kyrklund , projektipäällikkö, puhelin: 310 35332

otto.kyrklund@hel.fi

Rauno Iivari, projektipäällikkö, puhelin: 040 1603398

rauno.iivari@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 27.05.2019

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36035

kristiina.matikainen@hel.fi