Yhtymäkokoukset vuonna 2019, Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL)

HEL 2019-004550
Asialla on uudempia käsittelyjä
15. / 105 §

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) syysyhtymäkokous

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Päätös

Konsernijaosto kehotti kaupunginsihteeri Timo Lindéniä tai kansliapäällikön määräämää edustamaan Helsingin kaupunkia Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän syysyhtymäkokouksessa 26.11.2019 klo 11.00.

Konsernijaosto kehotti kaupungin edustajaa

1. kannattamaan hallituksen esitystä antaa hallituksen selvitys tarkastuslautakunnan vuotta 2018 koskevan arviointikertomuksen johdosta

2. kannattamaan hallituksen esitystä, että yhtymäkokous päättää

 • hyväksyä talousarvion 2020 sekä toiminta- ja taloussuunnitelman 2021–2022 HSL:n yhtymäkokouksen esityslistan mukaisena,
 • hyväksyä sitovat määrärahat ja tuloarviot vuodelle 2020 seuraavasti:
  Toimintamenot 759 400 000 euroa
  Investointimenot 22 104 000 euroa
  Kuntaosuudet 345 310 000 euroa,
 • vuonna 2020 HSL maksaa jäsenkunnille korkoa kuntakohtaisesta ylijäämästä tai laskuttaa korkoa kuntakohtaisesta alijäämästä. Koron määräytymisperuste on tilinpäätösvuoden 2019 ensimmäisen ja viimeisen päivän yli/alijäämän keskiarvo. Korkona käytetään tilinpäätösvuoden ensimmäisen päivän 12 kuukauden euribor-korkoa

3. esittämään, että vuonna 2020 HSL maksaa jäsenkunnille korvauksena peruspääomalle 1,5 % peruspääomasta.

4. kannattamaan hallituksen esitystä, että yhtymäkokous päättää merkitä tiedoksi tarkastuslautakunnan käsittelemät uudet sidonnaisuusilmoitukset.

Lisäksi konsernijaosto päätti oikeuttaa kaupungin edustajaa harkintansa mukaan hyväksymään muiden jäsenkuntien toimesta yhtymäkokouksen hyväksyttäväksi mahdollisesti esittämät asiat.

Konsernijaosto oikeutti kaupungin edustajaa harkintansa mukaan esittämään yhtymäkokouksessa kaupunginhallituksen HSL:n alustavasta toiminta- ja taloussuunnitelmasta vuosille 2020-2022 antamassa lausunnossa esitettyjä asioita.

Käsittely

Vastaehdotus:
Ulla-Marja Urho: Päätösehdotuksen loppuun lisätään seuraavaa:

"Konsernijaosto oikeuttaa kaupungin edustajaa harkintansa mukaan esittämään yhtymäkokouksessa kaupunginhallituksen HSL:n alustavasta toiminta- ja taloussuunnitelmasta vuosille 2020-2022 antamassa lausunnossa esitettyjä asioita."

Kannattaja: Thomas Wallgren

Konsernijaosto hyväksyi yksimielisesti Ulla-Marja Urhon vastaehdotuksen mukaisesti muutetun ehdotuksen.

Konsernijaosto kehottaa kaupunginsihteeri Timo Lindéniä tai kansliapäällikön määräämää edustamaan Helsingin kaupunkia Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän syysyhtymäkokouksessa 26.11.2019 klo 11.00.

Konsernijaosto kehottaa kaupungin edustajaa

1. kannattamaan hallituksen esitystä antaa hallituksen selvitys tarkastuslautakunnan vuotta 2018 koskevan arviointikertomuksen johdosta

2. kannattamaan hallituksen esitystä, että yhtymäkokous päättää

 • hyväksyä talousarvion 2020 sekä toiminta- ja taloussuunnitelman 2021–2022 HSL:n yhtymäkokouksen esityslistan mukaisena,
 • hyväksyä sitovat määrärahat ja tuloarviot vuodelle 2020 seuraavasti:
  Toimintamenot 759 400 000 euroa
  Investointimenot 22 104 000 euroa
  Kuntaosuudet 345 310 000 euroa,
 • vuonna 2020 HSL maksaa jäsenkunnille korkoa kuntakohtaisesta ylijäämästä tai laskuttaa korkoa kuntakohtaisesta alijäämästä. Koron määräytymisperuste on tilinpäätösvuoden 2019 ensimmäisen ja viimeisen päivän yli/alijäämän keskiarvo. Korkona käytetään tilinpäätösvuoden ensimmäisen päivän 12 kuukauden euribor-korkoa

3. esittämään, että vuonna 2020 HSL maksaa jäsenkunnille korvauksena peruspääomalle 1,5 % peruspääomasta.

4. kannattamaan hallituksen esitystä, että yhtymäkokous päättää merkitä tiedoksi tarkastuslautakunnan käsittelemät uudet sidonnaisuusilmoitukset.

Lisäksi konsernijaosto päättää oikeuttaa kaupungin edustajaa harkintansa mukaan hyväksymään muiden jäsenkuntien toimesta yhtymäkokouksen hyväksyttäväksi mahdollisesti esittämät asiat

Sulje

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän perussopimuksen mukaan yhtymäkokouksia pidetään vähintään kaksi vuodessa. Yhtymäkokouksessa on jokaisella jäsenkunnalla yksi edustaja, joka käyttää jäsenkunnan äänivaltaa.

Perussopimuksen mukaan syysyhtymäkokouksessa käsitellään:

 • talousarvion, taloussuunnitelman ja strategian sekä sitovat tavoitteet sisältävän toimintasuunnitelman hyväksyminen
 • hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä jäsenten valinta
 • tarkastuslautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä kahden muun jäsenen ja näiden henkilökohtaisten varajäsenten valinta
 • tilintarkastajan (JHTT) ja tarvittaessa varatilintarkastajan (JHTT) valinta.

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän 26.11.2019 pidettävän yhtymäkokouksen kutsu liitteineen on liitteinä 1–2.

Arviointikertomuksesta annettava lausunto käsittelee mm. Länsimetron toimintaa, joukkoliikenteen suosiota, HSL:n tutkimuksia, HSL:n strategian toteutumista, asiakastyytyväisyyskyselyjen johtopäätöksiä, talousarvion 2018 toteutumista, henkilöstöä ja talouden keskeisten tunnuslukujen tulkintaa ja seurantaa.

HSL:n toiminta- ja taloussuunnitelma on laadittu kolmeksi vuodeksi, joista ensimmäinen on talousarviovuosi. Talousarvion ja -suunnitelman perusteena ovat HSL:n hallituksen 12.12.2017 ja yhtymäkokouksen 27.11.2018 hyväksymä HSL:n strategia, voimassa oleva talous- ja toimintasuunnitelma, vuoden 2018 tilinpäätöstiedot ja saatavissa olevat toteumatiedot vuodelta 2019., hyväksytty liikennöintisuunnitelma 2019–2020 ja pidemmän aikavälin suunnitelmat, poikittais- ja runkolinjasuunnitelmat, Raide-Jokerin kehittämissuunnitelma ja MAL 2019 suunnitelma. Toiminta- ja taloussuunnittelussa on määritelty seuraavat keskeiset tavoitteet suunnittelukaudelle 2020–2022: runkoverkkoihin perustuvaa joukkoliikennettä kehitetään ottaen huomioon asiakkaiden liikkumistarpeet, selkeytetään hinnoittelua ja sujuvoitetaan palveluita helpottaakseen asiakkaiden matkantekoa, kastatetaan kestävän liikkumisen kulkutapaosuutta ja vaikutetaan kestävään liikennepolitiikkaan, ollaan mukana luomassa toimivaa joukkoliikenteen ekosysteemiä, kerätään ja hyödynnetään matkustustietoja monipuolisesti ja ollaan aktiivinen toimija kehittyvässä liikennepalvelukentässä.

Vuoden 2020 talousarvioehdotuksessa ja 2021–2022 taloussuunnitelmaehdotuksessa kuntaosuudet ovat yhteensä 345,3 milj. euroa (45,7 % HSL:n toimintatuloista). Lipputuloarviot perustuvat vuoden 2019 talousarvioon ja kahdeksan kuukauden toteuman perusteella tehtyyn lipputuloennusteeseen vuodelle 2019 sekä vuodelle 2020 esitettyihin hinnanmuutoksiin ja hintajoustoon. Vuonna 2020 arvioidaan kertyvän lipputuloja yhteensä 391,3 milj. euroa. Vuoden 2019 ennusteeseen verrattuna lipputulot kasvavat 1,2 %. Lipputulot muodostavat 51,8 % HSL:n toimintatuloista vuonna 2020. Lipputulojen arvioidaan olevan 397,1 milj. euroa vuonna 2021 ja 403,1 milj. euroa vuonna 2022. Pääkaupunkiseudun kaupunginjohtajat ovat hyväksyneet kuntayhtymien omistajaohjauksen tavoitteet, joiden mukaan HSL maksaa peruspääomalle korvausta.

HSL:n toimintamenot vuonna 2020 ovat yhteensä 759,4 milj. euroa. Toimintamenot kasvavat vuoden 2019 ennusteesta 23,4 milj. euroa (3,2%). Vuonna 2021 toimintamenojen arvioidaan olevat 778,5 milj.euroa ja 786,5 milj. euroa vuonna 2022.

Hallituksen jäsenten valinta perussopimuksen mukaisesti vuoden 2016 loppuun kestäväksi toimikaudeksi on käsitelty konsernijaostossa 15.5.2017. HSL:n hallitus on asetettu 30.6.2017 toimikaudeksi 2017–2021.

Sulje

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 06.05.2019 § 51

Päätös

Konsernijaosto kehotti vs. kaupunginsihteeri Timo Lindéniä edustamaan Helsingin kaupunkia Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän kevätyhtymäkokouksessa 28.5.2019 klo 11.00.

Samalla konsernijaosto kehotti yhtymäkokousedustajaa

1. ehdottamaan, että yhtymäkokous merkitsee tarkastuslautakunnan ehdotuksen 29.4.2019 tiedoksi

2. kannattamaan tarkastuslautakunnan ehdotusta, että yhtymäkokous merkitsee 29.4.2019 allekirjoitetun tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2018 tiedoksi, vahvistaa vuoden 2018 tilinpäätöksen ja myöntää tilivelvollisille vastuuvapauden tilivuodelta 2018

3. ehdottamaan, että yhtymäkokous merkitsee tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen tiedoksi, lähettää sen toimenpiteitä varten HSL:n hallitukselle ja kehottaa hallitusta antamaan selvityksen vuoden 2018 aikana toimenpiteistä, joihin arviointikertomuksen johdosta on ryhdytty

4. kannattamaan hallituksen esitystä, että tilikauden ylijäämä 1 881 917,97 euroa kirjataan edellisten tilikausien yli-/alijäämätilille

5. kannattamaan hallituksen esitystä, että

a) peruspääomalle ei makseta korkoa vuodelta 2018

b) kuntakohtaisesta kumulatiivisesta ylijäämästä ei makseta jäsenkunnille korkoa vuodelta 2018 laskentakorkona käytettävän tilinpäätösvuoden ensimmäisen pankkipäivän 12 kk:n euriborkoron oltua negatiivinen

Lisäksi konsernijaosto päätti oikeuttaa kaupungin edustajan harkintansa mukaan hyväksymään muiden jäsenkuntien toimesta yhtymäkokouksen hyväksyttäväksi mahdollisesti esittämät asiat.

Käsittely

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti käsitellä esityslistan neljännen esityksen kokouksen kuudentena asiana.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 18.11.2019

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
 • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
 • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • oikaisuvaatimuksen tekijä
 • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
 • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36550

timo.linden@hel.fi