Yhtymäkokoukset vuonna 2019, Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL)

HEL 2019-004550
Asialla on uudempia käsittelyjä
4. / 51 §

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) kevätyhtymäkokous

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Päätös

Konsernijaosto kehotti vs. kaupunginsihteeri Timo Lindéniä edustamaan Helsingin kaupunkia Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän kevätyhtymäkokouksessa 28.5.2019 klo 11.00.

Samalla konsernijaosto kehotti yhtymäkokousedustajaa

1. ehdottamaan, että yhtymäkokous merkitsee tarkastuslautakunnan ehdotuksen 29.4.2019 tiedoksi

2. kannattamaan tarkastuslautakunnan ehdotusta, että yhtymäkokous merkitsee 29.4.2019 allekirjoitetun tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2018 tiedoksi, vahvistaa vuoden 2018 tilinpäätöksen ja myöntää tilivelvollisille vastuuvapauden tilivuodelta 2018

3. ehdottamaan, että yhtymäkokous merkitsee tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen tiedoksi, lähettää sen toimenpiteitä varten HSL:n hallitukselle ja kehottaa hallitusta antamaan selvityksen vuoden 2018 aikana toimenpiteistä, joihin arviointikertomuksen johdosta on ryhdytty

4. kannattamaan hallituksen esitystä, että tilikauden ylijäämä 1 881 917,97 euroa kirjataan edellisten tilikausien yli-/alijäämätilille

5. kannattamaan hallituksen esitystä, että

a) peruspääomalle ei makseta korkoa vuodelta 2018

b) kuntakohtaisesta kumulatiivisesta ylijäämästä ei makseta jäsenkunnille korkoa vuodelta 2018 laskentakorkona käytettävän tilinpäätösvuoden ensimmäisen pankkipäivän 12 kk:n euriborkoron oltua negatiivinen

Lisäksi konsernijaosto päätti oikeuttaa kaupungin edustajan harkintansa mukaan hyväksymään muiden jäsenkuntien toimesta yhtymäkokouksen hyväksyttäväksi mahdollisesti esittämät asiat.

Käsittely

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti käsitellä esityslistan neljännen esityksen kokouksen kuudentena asiana.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän yhtymäkokous pidetään 28.5.2019. Yhtymäkokouksessa käsitellään tarkastuslautakunnan arviointikertomus, vuoden 2018 tilinpäätöksen hyväksyminen, koron maksaminen HSL:n peruspääomalle sekä kuntakohtaiselle ylijäämälle ja koron periminen kuntakohtaisesta alijäämästä vuodelta 2018.

HSL:n yhtymäkokouksen esityslista on liitteenä 1. Ääniluettelo, tilinpäätös, tarkastuslautakunnan pöytäkirja ja arviointikertomus ovat liitteinä 2 - 5.

HSL:n toimintatulot olivat yhteensä 728,0 milj. euroa, joka on 6,4 milj. euroa (1,5 % yli talousarvion (TA 721,6 milj. euroa). Lipputulojen osuus toimintatuloista väheni 3,6 prosenttiyksiköllä edellisvuodesta. Lipputulot, yhteensä 370,1 milj. euroa kasvoivat edellisestä vuodesta 3,4 %. Talousarvion lipunmyyntiennuste perustui keskimäärin 1,5 % matkustajamäärän kasvuarvioon, kun toteutunut matkustajamäärien kasvu oli 3,3 %.

Toimintamenot olivat 708,4 milj. euroa, joka on 14,3 milj. euroa (2,0 %) alle talousarvion. Toimintakulujen alituksesta 12,3 milj. euroa johtui liikennöitsijöille maksettavista operointikustannuksista. Toimintamenoista 95,5 % oli palvelujen ostomenoja.

Joukkoliikenteen operointimenot olivat 498,8 milj. euroa (70,4 % toimintakuluista). Säästöjä operointikustannuksissa kertyi 12,3 milj. euroa (2,4 %) talousarvioon verrattuna. Lokakuussa 2017 laadittu talousarvio sisälsi erilaisia varauksia sekä metro- että bussiliikenteen operointikustannuksissa poikkeusjärjestelyihin mahdollisissa länsimetron liikennehäiriöissä, mutta näitä varauksia ei tarvinnut käyttää täysimääräisesti. Tämä näkyy operointikustannusten talousarviovertailuissa.

Investointimenot olivat 14,8 milj. euroa, joka on 8,0 milj. euroa alle talousarvion (35,2 %). Talousarvion alittuminen aiheutuu pääosin lippu- ja informaatiojärjestelmän valmistumisen takia siirtyneistä muista hankkeista.

Kuntaosuudet 321,1 milj. euroa olivat talousarvion mukaiset.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 05.06.2019

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36035

kristiina.matikainen@hel.fi

Liitteet (pdf)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.