Toimivallan siirtäminen kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla, työsuhteessa olevan henkilön hankintaoikeudet

HEL 2019-004879
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 5

Työnjohdollinen määräys koskien kaupunginmuseon eräiden henkilöiden oikeutta toteuttaa hankintoja museonjohtajan vastuulla

Museonjohtaja

Päätös

Vs. museonjohtaja päätti, että jäljempänä mainitulla työsuhteessa olevalla henkilöllä on oikeus toteuttaa toimintaan liittyviä hankintoja museonjohtajan vastuulla edellyttäen, että:

- toteutettava hankinta on työtehtävien hoidon kannalta tarpeellinen

- kaupunginmuseon talousarviossa on asianomaista tarkoitusta varten käytettävissä määrärahaa

- hankinnan toteutuksessa noudatetaan hankintalainsäädännön säännöksiä ja hankintasäännön määräyksiä

- toteutettavan arvonlisäveroton hankinnan arvo (pienhankinta) ei ylitä jäljempänä työntekijän kohdalla mainittua euromäärää (arvonlisäveroton arvo)

työntekijän nimi toimiala nimike hankinnan arvo

Tuomas Myren museo tutkija 5 000 euroa

Päätöksen perustelut

Jos yksittäisen arvonlisäverottoman hankinnan arvo ylittää hankintalain kansallisen kynnysarvon vähintään 60 000 euroa, hankinta on kilpailutettava avoimesti (Hilma) hankintalain mukaisesti ja tehtävä viranhaltijan pöytäkirjapäätös. Jos tällainen hankinta toteutetaan suorahankintamenettelynä, saa sen toteuttaa vain hankintalainsäädännössä määrätyillä perusteilla.

Tämä työnjohdollinen määräys on jatkoa aiempaan, 24.10.2018 tehtyyn päätökseen ja on voimassa 13.5.-31.12.2019, koska henkilö jatkaa kaupunginmuseon kuvakokoelmien indendentin sijaisena.

Päätös tullut nähtäväksi 03.05.2019

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Lisätietojen antaja

Minna Sarantola-Weiss, tutkimuspäällikkö, puhelin: 09 310 36488

minna.sarantola-weiss@hel.fi

Päättäjä

Minna Sarantola-Weiss
vs. museonjohtaja