Sääntöohjaus, hallintosäännön muuttaminen, Kasvatus- ja koulutuslautakunnan toimivalta (varhaiskasvatus) ja toimialojen johtajien palkitseminen

HEL 2019-004920
Asialla on uudempia käsittelyjä
3. / 428 §

V 19.6.2019, Hallintosäännön muuttaminen kasvatus- ja koulutuslautakunnan sekä kansliapäällikön ja toimialajohtajien toimivallan osalta

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy Helsingin kaupungin hallintosäännön liitteen 1 mukaisesti siten, että muutokset tulevat voimaan 1.7.2019 alkaen.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Hallintosääntöön esitettävät muutokset

Hallintosääntöön esitetään kahta muutosta, jotka koskevat yksityisen varhaiskasvatuksen valvontaa sekä toimivaltaa päättää eräiden toimialan viranhaltijoiden muusta palkitsemisesta. Kasvatus- ja koulutuslautakunnan osalta hallintosääntöä ehdotetaan muutettavaksi siten, että kasvatus- ja koulutuslautakunta voi siirtää varhaiskasvatuslaissa säädettyä varhaiskasvatuksen valvontatehtävää alaisilleen viranhaltijoille.

Hallintosääntöä esitetään samalla muutettavaksi siten, että toimialan viranhaltijoihin kuuluvien palvelukokonaisuuden johtajan ja toimialan hallintojohtajan muusta palkitsemisesta päättää jatkossa toimialajohtaja.

Hallintosäännön muutokset on kuvattu liitteessä 2. Ehdotetut muutokset on käsitelty sääntötyöryhmässä.

Varhaiskasvatuksen valvonta

Kasvatus- ja koulutuslautakunta teki 7.5.2019 § 147 esityksen hallintosäännön 15 luvun 1 §:n muuttamiseksi. Lautakunnan esityksen mukaan hallintosääntöä muutettaisiin siten, että kasvatus- ja koulutuslautakunta voi hallintosäännön perusteella siirtää laissa säädettyä valvontatehtäväänsä alaisilleen viranhaltijoille.

Varhaiskasvatuksen hallinnosta ja valvonnasta säädetään varhaiskasvatuslaissa (540/2018). Varhaiskasvatuslain mukaan kyseisessä laissa säädetyistä tehtävistä huolehtii yksi tai useampi kunnan määräämä monijäseninen toimielin. Helsingissä varhaiskasvatuslaissa säädetyistä tehtävistä huolehtii kasvatus- ja koulutuslautakunta. Kasvatus- ja koulutuslautakunnan varhaiskasvatuslaissa säädettyä päätösvaltaa ja oikeutta puhevallan käyttämiseen voidaan hallintosäännöllä siirtää toimielimen alaisille viranhaltijoille.

Kasvatus- ja koulutuskoulutuslautakunnan esityksen mukaan yksityisen palveluntuottajan varhaiskasvatuspalveluiden valvonta on entistä korostuneemmin ensisijaisesti kunnalla itsellään. Valvontaviranomainen tarkastaa varhaiskasvatuksen järjestäjän ja palveluntuottajan varhaiskasvatuslaissa laissa tarkoitetun toiminnan sekä toiminnan järjestämisessä käytettävät toimipaikat ja toimitilat asiakasturvallisuuden ja terveellisyyden varmentamiseksi. Lautakunnan esityksen mukaan hallintosäännön muutos mahdollistaa, että lautakunta voi hallintosäännön perusteella määritellä sen ja viranhaltijoiden toimivallan rajat yksityisen varhaiskasvatuksen valvonnan osalta.

Muutoksen toteuttamiseksi hallintosääntöä esitetään muutettavaksi siten, että hallintosäännön 15 luvun 1 §:n 2 momenttiin lisätään uusi 1 kohta, johon samalla yhdistetään voimassa olevan 1 §:n 1 momentin 4 kohta. Samalla kohtien numerointia muutetaan.

Sääntötyöryhmä on käsitellyt kasvatus- ja koulutuslautakunnan esityksen ja katsonut ehdotetun muutoksen olevan perusteltu. Sääntötyöryhmä on todennut, että hallintosääntömuutos tulisi toteuttaa työryhmän ehdottamalla tavalla, joka kirjoitusasullisesti hieman eroaa lautakunnan esityksestä. Sääntötyöryhmän esittämä hallintosääntömuotoilu vastaa sisällöltään kasvatus- ja koulutuslautakunnan esitystä, mutta on sääntöteknisesti perustellumpi.

Palvelukokonaisuuden johtajan ja toimialan hallintojohtajan muu palkitseminen

Hallintosääntöön sisältyviä kansliapäällikön ja toimialajohtajan toimivaltamääräyksiä esitetään muutettavaksi siten, että palvelukokonaisuuden johtajan ja toimialan hallintojohtajan muusta palkitsemisesta päättämistä koskeva toimivalta kuuluisi jatkossa kansliapäällikön sijasta toimialajohtajalle.

Voimassa olevan hallintosäännön 12 luvun 1 §:n 1 momentin mukaan kansliapäällikkö päättää palvelukokonaisuuden johtajan ja toimialan hallintojohtajan muusta palkitsemisesta. Kohdassa tarkoitettu muu palkitseminen sisältää muun ohella tulospalkkioista päättämisen.

Toimialan viranhaltijoihin kuuluvien palvelukokonaisuuden johtajan ja toimialan hallintojohtajan muusta palkitsemisesta ei ole tarkoituksenmukaista päättää keskushallinnossa. Kyseisten viranhaltijoiden osalta muuta palkitsemista koskeva toimivalta on perusteltua siirtää toimialajohtajan toimivaltaan, sillä toimialajohtaja on muutoinkin toimialaan kuuluvien palvelukokonaisuuksien johtajien ja toimialan hallintojohtajan esimies.

Muutoksen toteuttamiseksi hallintosääntöä esitetään muutettavaksi siten, että toimialajohtajan yleistä toimivaltaa koskevaan 14 luvun 1 §:n 1 momenttiin lisätään uusi 7 kohta, jonka mukaan toimialajohtaja päättää palvelukokonaisuuden johtajan ja toimialan hallintojohtajan muusta kuin 12 luvun 1 §:n 1 momentin 8 kohdassa tarkoitetusta palkitsemisesta. Samalla kansliapäällikön toimivaltaa koskevaa 12 luvun 1 §:n 1 momenttia muutetaan siten, että kyseinen toimivalta ei enää kuulu kansliapäällikölle. Samalla 12 luvun 1 §:n 1 momentin kohtien rakennetta ja numerointia muutetaan sääntöteknisistä syistä.

Sulje

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 07.05.2019 § 147

Esitys

Kasvatus- ja koulutuslautakunta esitti kaupunginhallitukselle edelleen kaupunginvaltuustolle esitettäväksi, että hallintosääntöä muutetaan siten, että hallintosäännön 15 luvun 1 § 2 momenttiin lisätään uusi kohta, johon samalla yhdistetään nykyinen 1 § 1 momentin 4 kohta. Samalla 2 momentin kohtien numerointia muutetaan siten, että uudesta kohdasta tulee 1 kohta ja nykyisistä 1 ja 2 kohdista tulee 2 ja 3 kohdat.

Muutoksen jälkeen hallintosäännön 15 luvun 1 § kuuluu seuraavasti:

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan erityinen toimivalta

Ellei toimivallasta ole muutoin säädetty tai määrätty, kasvatus- ja koulutuslautakunta päättää,

1 palvelusetelin käyttämisen periaatteista sekä vahvistaa palvelusetelin arvon

2 kaupungin yksityisen hoidon tuen sekä kotihoidontuen kuntalisästä

3 suomenkielisen päiväkodin, koulun tai oppilaitoksen perustamisesta tai lakkauttamisesta sekä ruotsinkielisen jaoston ehdotuksesta ruotsinkielisen päiväkodin, koulun tai oppilaitoksen perustamisesta tai lakkauttamisesta

4 ne koulut ja lukiot, joilla on yhteinen johtokunta

5 ammattiosaamisen toimikunnan asettamisesta näyttöjen suunnittelua ja toteuttamista varten sekä ammatillisen koulutuksen opiskeluoikeustoimikunnan asettamisesta päättämään ammatillisen opiskeluoikeuden peruuttamisesta ja palauttamisesta ja kurinpidosta.

Ellei toimivallasta ole muutoin säädetty tai määrätty, kasvatus- ja koulutuslautakunta päättää tai hyväksyy perusteet ja rajat, joiden mukaan viranhaltija päättää,

1 kunnalle säädetyistä varhaiskasvatuksen ja koulutuksen järjestäjille säädetyistä tehtävistä ja valvontatehtävistä

2 oppilaiden ja opiskelijoiden tapaturman hoitoa koskevan edun myöntämisestä

3 lautakunnan käytettävissä olevien avustusmäärärahojen jakamisesta ja avustusten käytön valvonnasta.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen
Lisätiedot

Timo Tapani Korhonen, yksikön päällikkö, puhelin: 310 21012

timo.t.korhonen@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 24.06.2019

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Toni Mäki, kaupunginasiamies, puhelin: 09 310 21258

toni.maki@hel.fi

Samuli Vartiainen, kaupunginasiamies, puhelin: 09 310 64011

samuli.vartiainen@hel.fi

Lauri Menna, johtava asiantuntija, puhelin: 09 310 36012

lauri.menna@hel.fi