Liikennelaitos -liikelaitoksen johtajan viran kelpoisuusvaatimukset ja viran haettavaksi julistaminen sekä eron myöntäminen

HEL 2019-004935
Asialla on uudempia käsittelyjä
4. / 77 §

Eron myöntäminen HKL:n hallintojohtajalle, johtajan viran kelpoisuusvaatimukset ja viran avoimeksi julistaminen

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti myöntää eron Yrjö Judströmille Helsingin kaupungin liikenneliikelaitoksen (HKL) hallintojohtajan virasta 1.10.2019 lukien.

Johtokunta päätti, että henkilöstö ja liiketoiminnan tuki -yksikön johtajan kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto, riittävä johtamiskokemus ja riittävä kokemus yksikön toimialalta.

Johtokunta päätti kehottaa liikenneliikelaitosta julistamaan henkilöstö ja liiketoiminnan tuki -yksikön johtajan viran haettavaksi niin, että virka täytetään 1.10.2019 lukien johtokunnan edellä hyväksymien ja Helsingin kaupungin kielitaitosäännön mukaisin kelpoisuusvaatimuksin.

Käsittely

Esteelliset: Yrjö Judström

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

HKL:n johtokunta on päättänyt 2.5.2019 HKL:n johtamisjärjestelmän uudistamisesta niin, että HKL:ään perustetaan 1.6.2019 alkaen nykyisten kahden yksikön (Toiminnanohjaus sekä Yhteiset palvelut) tilalle kaksi uutta yksikköä (Talous ja toiminnanohjaus sekä Henkilöstö ja liiketoiminnan tuki).

Yhteiset palvelut -yksikkö muuttuu organisaatiomuutoksessa henkilöstö ja liiketoiminnan tuki -yksiköksi. Yksikön toiminta säilyy luonteeltaan pääosin entisellään vähäisin muutoksin ja yksikön johtajan tehtävät eivät merkittävästi muutu. On tarkoituksenmukaista, että hallintojohtaja toimii henkilöstö ja liiketoiminnan tuki -yksikön johtajana siihen saakka, kunnes virkaa tällä hetkellä hoitava henkilö siirtyy HKL:llä erityistehtäviin ennen eläköitymistään.

Edelleen on tarkoituksenmukaista, että viran kelpoisuusvaatimukset määritellään yhdenmukaisiksi muiden vastaavien virkojen kelpoisuusvaatimusten kanssa, ja että henkilöstö ja liiketoiminnan tuki –yksikön yksikönjohtajan viran täyttämisprosessi voidaan käynnistää välittömästi, jotta varmistetaan, että virka voidaan täyttää 1.10.2019 lukien.

Asian vireilletulo

Hallintojohtaja Yrjö Judström on pyytänyt johtokunnalta eroa hallintojohtajan virasta 1.10.2019 lukien siirtyessään erityistehtäviin ja 1.6.2020 alkaen eläkkeelle.

Suhde muihin päätöksiin

Johtokunta on edellisen kerran päättänyt HKL:n johtamisjärjestelmän uudistamisesta 27.5.2015, 94 §.

Johtokunta on päättänyt 2.5.2019 HKL:n hallinnon jakautumisesta 1.6.2019 lukien talous ja toiminnanohjaus -yksikköön ja henkilöstö ja liiketoiminnan tuki -yksikköön.

Vaikutusten arviointi

HKL:n johtamisjärjestelmän kehittämiseen liittyen on tarvittavia HKL:n viranhaltijoita koskevia muutoksia valmisteltu yhteistyössä kaupunginkanslian henkilöstöosaston kanssa.

Valmistelussa on arvioitu viranhaltijalain mukaisesti viranhoitoon liittyviä seikkoja ja todettu tarkoituksenmukaiseksi muuttaa viran nimikettä 1.10.2019 lukien tarkemmin kuvaamaan virkaan liittyviä tehtäviä sekä selventämään HKL:n organisaatiota. Lähtökohtana on toiminnan ja virkatehtävien sopeuttaminen muuttuviin tilanteisiin, tarpeisiin ja olosuhteisiin. Hallintosäännön toimivaltamääräysten mukaisesti HKL:n toimitusjohtaja tulee tekemään asiassa tarvittavat päätökset ennen 1.10.2019.

Normit

Talousarvion noudattamisohjeiden 2019 (kaupunginhallitus 17.12.2018) kohdan 7.10 mukaan kaupunginkanslian lausunto edellytetään virkoja koskevista muutoksista.

Päätöksentekoprosessi

Talousarvion noudattamisohjeiden 2019 kohdan 7.10 mukaisesti HKL on saanut 23.4.2019 kaupunginkanslian henkilöstöosastolta myönteisen kannanoton menettelystä.

Helsingin kaupungin hallintosäännön 11 luvun 1 § 1 momentin mukaan liikelaitoksen johtokunta ottaa liikelaitoksen johtajan suoran alaisen.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 10.05.2019

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin liikenneliikelaitoksen johtokunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

toimitusjohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätietojen antaja

Ville Lehmuskoski , toimitusjohtaja , puhelin: 09 310 35091

ville.lehmuskoski@hel.fi