Lainahakemus, Myllypuron voimistelu- ja liikuntahalli

HEL 2019-004941
Asialla on uudempia käsittelyjä
5. / 678 §

Lainan myöntäminen perustettavalle yhtiölle voimistelu- ja liikuntahallin rakentamiseksi Myllypuroon

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus päätti myöntää perustettavalle yhtiölle (työnimi: KOy Helsingin Liikunta- ja voimistelusali) urheilu- ja ulkoilulaitosrahastosta 1 900 000 euron lainan voimistelu- ja liikuntahallin rakentamiseksi Myllypuroon seuraavin ehdoin:

Laina-aika: Laina on maksettava takaisin tasalyhennyksin 15 vuoden kuluessa lainan nostosta kuitenkin siten, että kaksi ensimmäistä vuotta ovat lainan lyhennyksistä vapaat.

Lainan korko: Lainasta veloitettava korko on vallitsevan peruskoron suuruinen.

Lainan erityisehto: Mikäli lainaan sisältyvä korkotuki ylittää määrältään komission asetuksen (EU) N:o 651/2014 mukaisten tukikelpoisten kustannusten ja investoinnin liikevoiton erotuksen, peritään korkotuki ylittäviltä osin takaisin. Lainansaaja on velvollinen palauttamaan saamansa tuen näiltä osin.

Lainan vakuus: Lainan vakuudeksi on pantattava tontin vuokraoikeuteen ja kiinteistöön kiinnitettyjä panttikirjoja tai muuta kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosaston hyväksymää vakuutta.

Lisäksi sovelletaan kaupunginhallituksen 20.4.2015 hyväksymiä yleisiä velka-, panttaus- ja takausehtoja.

Samalla kaupunginhallitus päätti kehottaa kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosaston talous- ja konserniohjausyksikköä laatimaan tarvittavat laina-asiakirjat.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Yrittäjätaustaiset yksityishenkilöt perustavat kiinteistöyhtiön, joka rakennuttaa Vartiokylän kaupunginosaan Myllypuroon liikunta- ja voimisteluhallin. Halli on suunniteltu palvelemaan ensisijaisesti voimistelua harrastavien tarpeita ja parantaisi osaltaan pääkaupunkiseudun harjoitteluolosuhteita ja mahdollistaisi eri voimistelulajien kilpailujen ja leirityksien järjestämisen. Suomen Voimisteluliitto ja pääkaupunkiseudun voimisteluseurat tukevat hanketta.

Rakennettavassa 3 600 kem²:n suuruisessa hallissa on telinevoimistelun harjoitussali, monitoimisali, kahvio/ravintola sekä toimisto- ja kokoustiloja. Kiinteistöosakeyhtiö tulee vuokraamaan hallin toiminnot vastaavien hallien vuokratasojen mukaisesti voimisteluseuran perustettavalle säätiölle.

Liikuntalautakunta on vuokrannut hallille suunnitellun alueen sisäisin vuokrausperustein kiinteistölautakunnalta vuoden 2043 loppuun asti. Kaupunginhallitus päätti 9.9.2019, 599 § myöntää kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalle oikeuden vuokrata esitetty alue 31.12.2043 saakka. Alueen rakennusoikeus mahdollistaa tarvittaessa noin 1 500 - 1 900 kem²:n kokoisen lisäosan rakentamisen hallin yhteyteen.

Perustettava kiinteistöyhtiö hakee kokonaiskustannuksiltaan 4 750 000 euron (alv. 0 %) hankkeelle 1,9 miljoonan euron lainaa Helsingin kaupungilta. Kaupungin lainan lisäksi hanketta on suunniteltu rahoitettavan omilla varoilla 950 000 euroa ja pankkilainalla 1,9 miljoonaa euroa.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta puoltaa lainan myöntämistä perustettavalle yhtiölle, ja toteaa hankkeen olevan urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston sääntöjen mukainen.

Kuntalain 129 §:n 1 momentin mukaan kunnan myöntämä laina, takaus tai muu vakuus ei saa vaarantaa kunnan kykyä vastata sille laissa säädetyistä tehtävistä. Kunta ei saa myöntää lainaa, takausta tai muuta vakuutta, jos siihen sisältyy merkittävä taloudellinen riski. Kunnan edut tulee turvata riittävän kattavilla vastavakuuksilla.

Kaupungin talouden tunnuslukujen perusteella voidaan todeta, että kaupungin lakisääteisten tehtävien hoitamisen tai talouden ei erittäin varovaisestikaan arvioituna voida katsoa vaarantuvan yksittäiselle yhteisölle myönnetyn 1 900 000 euron lainan perusteella.

Lainasta maksettava korko on vallitsevan peruskoron suuruinen. Peruskoron suuruus 31.12.2019 asti on 0,00 %. Koska vallitseva lainan korko on alhaisempi kuin markkinaehtoisesti määräytyvä korko, sisältää laina valtiontueksi katsottavaa korkotukea yhteensä 1 020 774,62 euroa. Tuen laskenta ja siinä käytetty yrityksen luottokelpoisuusluokkaan ja vakuuksien tasoon pohjautuva 6,50 % marginaali perustuu Euroopan komission tiedonantoon viite- ja diskonttokorkojen määrittämisessä sovellettavan menetelmän tarkistamisesta (EUVL 2008/C 14/02).

Tuki myönnetään komission asetuksen (EU) N:o 651/2014 (yleinen ryhmäpoikkeusasetus, myöh. asetus) 55 artiklan mukaisena investointi-tukena urheiluinfrastruktuureille ja monikäyttöisille vapaa-ajan infrastruktuureille.

Asetuksen sallima enimmäistukimäärä on 15 miljoonaa euroa. Hankkeen tukikelpoiset kustannukset ovat hankkeen aineelliseen ja aineettomaan omaisuuteen tehtäviin investointeihin liittyvät kustannukset
4 947 600 euroa. Asetus edellyttää, että tukimäärä ei saa ylittää tukikelpoisten kustannusten ja investoinnin liikevoiton erotusta.

Tuensaajaa KOy Helsingin Liikunta- ja voimistelusalia kohtaan ei ole annettu sellaista komission aikaisempaan päätökseen perustuvaa maksamatonta perintäpäätöstä, jossa tuki olisi julistettu sääntöjenvastaiseksi ja sisämarkkinoille soveltumattomaksi eikä KOy Helsingin Liikunta- ja voimistelusali ole asetuksen mukaisesti vaikeuksissa oleva yritys. Tuki täyttää myös muut asetuksen 1 luvussa säädetyt edellytykset.

Kaupunginkanslian oikeuspalvelut tekee kaupunginhallituksen päätöksestä komissiolle työ- ja elinkeinoministeriön välityksellä asetuksen liitteen II mukaisen jälki-ilmoituksen.

Urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston varoja on käytettävissä 18,2 miljoonaa euroa.

Sulje

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 18.06.2019 § 123

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi seuraavan lausunnon kaupunginhallitukselle perustettavan yhtiön K Oy Helsingin Liikunta- ja voimistelusalin nimissä (hakijat: Antti Korpela, Mika Mäkeläinen ja Jere Aromaa) laaditusta lainahakemuksesta, joka koskee Vartiokylän kaupunginosaan (Myllypuro) rakennettavaa liikunta- ja voimisteluhallia:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta puoltaa omalta osaltaan nyt ilmoitetuilla kokonaiskustannuksilla ja esitetyllä rahoitussuunnitelmalla 1,9 miljoonan euron lainan myöntämistä 15 vuoden laina-ajalla perustettavalle kiinteistöyhtiölle K Oy Helsingin Liikunta- ja voimistelusalille kaupungin urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston varoista käytettäväksi osarahoituksena liikunta- ja voimisteluhallin toteuttamiseksi yhtiölle vuokrattavalle maa-alueelle. Laina-ajan kahdelle (2) ensimmäiselle vuodelle esitetään lyhennysvapaata.

Liikuntatoimen kannalta esitettyä hanketta on pidettävä kannatettavana ja lainan myöntämistä hakijalle urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston varoista kaupungin edun mukaisena. Liikunta- ja voimisteluhallihanke tulee parantamaan pääkaupunkiseudun harjoitteluolosuhteita, vastaamaan kysyntää ja tarvetta sekä tarjoaa tilat mm. eri voimistelulajien kansainvälisiä että kansallisia kilpailuja ja leirityksiä varten. Hallihankkeella on Suomen Voimisteluliiton tuki ja pääkaupunkiseudun voimisteluseurat ovat ilmoittaneet, että nykyisten harrastetilojen määrä on riittämätön lajin harrastajamäärän kasvattamiseksi. Helsingissä koetaan olevan kasvava pula laadukkaista ja helposti saavutettavista voimisteluharrastuksen mahdollistavista tiloista.

Hakijan ja kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kesken on valmisteltavana kyseisestä maa-alueesta vuokrasopimus 31.12.2043 saakka.

Perustettavan kiinteistöyhtiön nimissä haetaan kokonaiskustannuksiltaan 4 750 000 euron (alv. 0 %) hankkeelle rahoitussuunnitelman mukaista 1,9 miljoonan euron lainaa Helsingin kaupungilta. Kaupungin lainan lisäksi hanketta on suunniteltu rahoitettavan pankkilainalla 1,9 miljoonaa euroa ja omalla rahoituksella 950 000 euroa.

Lautakunta on aiemmin tarkoituksen mukaisiksi katsomissaan hankkeissa puoltanut maksimissaan 40 prosentin lainaosuutta kokonaiskustannuksista.

Esittelijä
vs. liikuntajohtaja
Petteri Huurre
Lisätiedot

Petteri Huurre, vs. liikuntajohtaja, puhelin: 310 87791

petteri.huurre@hel.fi

Arja Eloranta, hallintosihteeri, puhelin: 310 87902

arja.eloranta@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 11.10.2019

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Keijo Härkönen, rahoitusasiantuntija, puhelin: 09 310 25656

keijo.harkonen@hel.fi