Tarkastuslautakunnan vuoden 2019 arviointisuunnitelma ja arviointikertomus

HEL 2019-004956
2. / 812 §

V 9.12.2020, Selvitys vuoden 2019 arviointikertomuksen johdosta suoritetuista toimenpiteistä

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Anna Vuorjoen ehdotuksesta.

Kaupunginhallitus päättää antaa kaupunginvaltuustolle esityslistan liitteenä olevan selvityksen vuoden 2019 arviointikertomuksen johdosta suoritetuista toimenpiteistä.

Sulje

Kaupunginhallitus sekä asianomaiset lautakunnat antoivat toukokuussa lausunnot tarkastuslautakunnalle vuoden 2019 arviointikertomuksessa esitetyistä toimenpidesuosituksista ja -kehotuksista. Näissä lausunnoissa esitettiin, mihin toimenpiteisiin kaupunginkanslian ja toimialojen oli tarkoitus ryhtyä arviointikertomuksen johdosta.

Kaupunginvaltuusto päätti 17.6.2020 tarkastuslautakunnan ehdotuksen mukaisesti merkitä tiedoksi tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen vuodelta 2019 ja siitä saadut kaupunginhallituksen sekä asianomaisten lautakuntien lausunnot sekä kehotti kaupunginhallitusta antamaan joulukuun 2020 loppuun mennessä valtuustolle selvityksen siitä, mihin toimenpiteisiin toiminnasta vastaavat tahot ja tilivelvolliset ovat ryhtyneet arviointikertomuksen johdosta.

Toimenpiteet, joihin kaupunginkanslia ja toimialat ovat ryhtyneet arviointikertomuksen esitettyjen toimenpidesuositusten ja -kehotusten johdosta, on koottu liitteenä olevaan selvitykseen.

Sulje

Kaupunginvaltuusto 17.06.2020 § 169

02.06.2020 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

19.05.2020 Pöydälle

02.06.2020 Ehdotuksen mukaan

14.04.2020 Ehdotuksen mukaan

08.04.2020 Ehdotuksen mukaan

07.05.2019 Ehdotuksen mukaan

26.05.2020 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

19.05.2020 Pöydälle

26.05.2020 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

25.05.2020 Ehdotuksen mukaan

18.05.2020 Pöydälle

19.05.2020 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

14.05.2020 Ehdotuksen mukaan

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 27.11.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Mauno Rönkkö, erityissuunnittelija, puhelin: 09 310 36279

mauno.ronkko@hel.fi