Tarkastuslautakunnan vuoden 2019 arviointisuunnitelma ja arviointikertomus

HEL 2019-004956
3. / 42 §

Tarkastuslautakunnan vuoden 2019 arviointisuunnitelma

Tarkastuslautakunta

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti hyväksyä arviointisuunnitelman vuodelle 2019.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Kuntalain (410/2015) 121 §:n mukaan tarkastuslautakunnan tehtävänä on arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla. Tehtäväänsä liittyen tarkastuslautakunnan tulee laatia arviointisuunnitelma.

Helsingin kaupungin hallintosäännön 4 luvun 4 §:n mukaan tarkastusvirasto valmistelee tarkastuslautakunnan hyväksyttäväksi lautakunnan toimikauden kattavan toimintasuunnitelman ja vuosittaisen arviointisuunnitelman yhteistyössä lautakunnan kanssa.

Tarkastuslautakunta hyväksyi 12.12.2017 § 122 toimikauttaan koskevan toimintasuunnitelman, jossa linjattiin arvioinnin painopisteet kullekin vuodelle siten, että kaupunkistrategian pääkohdat tulevat arvioiduksi strategiakauden 2018-2021 aikana. Tarkastusvirasto on valmistellut huhtikuussa 2019 yhteistyössä lautakunnan kahden toimikunnan kanssa luonnoksen vuoden 2019 arviointisuunnitelmaksi. Tarkastusjohtaja esittelee arviointisuunnitelman sisältöä.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 09.05.2019

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

tarkastusjohtaja
Timo Terävä

Lisätietojen antaja

Minna Tiili, arviointipäällikkö, puhelin: +310931036545

minna.tiili@hel.fi