Valtuustoaloite, kuivan maan matonpesupiste Vuosaareen

HEL 2019-005022
Asialla on uudempia käsittelyjä
23. / 768 §

Valtuutettu Ville Jalovaaran aloite kuivan maan matonpesupisteestä Vuosaareen

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esitys on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Valtuutettu Ville Jalovaara esittää aloitteessaan, että kaupunki etsii Vuosaaresta sopivan paikan maalla sijaitsevalle matonpesupaikalle ja ryhtyy toimiin pesupaikan rakentamiseksi.

Kaupunginhallitus toteaa, että kaupunkiympäristön toimiala käynnistää matonpesupaikkojen verkostotarkastelun. Selvitys toteutetaan kuluvan valtuustokauden aikana viimeistään vuoteen 2021 mennessä.

Kuivanmaan matonpesupaikkojen perustaminen edellyttää verkostotarkastelua, jossa on esitetty verkoston laajuus ja rakentamisjärjestys. Lähtökohtana on yhden kuivanmaan matonpesupaikan perustaminen suurpiiriä kohden. Alueellisen tasapuolisuuden lisäksi on tärkeää huomioida olemassa oleva infrastruktuuri, kuten liikenneyhteydet, pysäköintimahdollisuudet sekä kunnallistekniikan läheisyys ja kapasiteetti. Itäisen suurpiirin alueella on kaksi mattolaituria, Vartiokylänlahdella ja Marjaniemessä. Kuivanmaan matonpesupaikan sijoittamista Vuosaareen on perusteltua tutkia erillistyönä Pukinmäen matonpesupaikan tapaan.

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus vastaa aloitteeseen, jonka on allekirjoittanut alle 15 valtuutettua.

Asiasta on saatu kaupunkiympäristölautakunnan lausunto. Vastaus on lautakunnan lausunnon mukainen.

Sulje

Kaupunkiympäristölautakunta 20.08.2019 § 392

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Helsingissä on 13 matonpesupaikkaa, joista valtaosa on merenrannoille sijoittuvia mattolaitureita. Pukinmäen rantapuistossa sijaitsee Helsingin toistaiseksi ainoa kuivanmaan matonpesupaikka.

Nykyiset matonpesupaikat ovat keskittyneet eteläisen suurpiirin rannoille. Vähiten matonpesupaikkoja on läntisessä, keskisessä ja koillisessa suurpiirissä. Pohjoisessa suurpiirissä ei ole matonpesupaikkaa.

Ympäristösyistä uusien mattolaiturien perustamisesta ollaan siirtymässä kuivanmaan matonpesupaikkoihin, joissa jätevedet voidaan puhdistaa asianmukaisesti tai johtaa jätevesiviemäriin. Uusien kuivanmaan matonpesupaikkojen perustaminen ja ylläpito edellyttävät kuitenkin päätöstä ja investointimäärärahoja.

Pukinmäen kuivanmaan matonpesupaikka perustettiin vuonna 2008. Vantaanjoen läheisyydessä olevan pesupaikan likavedet ohjataan HSY:n jäteviemäriverkostoon. Pesupaikan toteuttamiskustannukset olivat noin 280 000 euroa. Suurin osa kustannuksista muodostui viemäröinnistä, paikan asfaltoinnista sekä tien ja pysäköintialueen parannuksista.

Uusien kuivanmaan matonpesupaikkojen perustaminen edellyttää verkostotarkastelua, jossa on esitetty verkoston laajuus ja rakentamisjärjestys. Yleisenä periaatteena voidaan pitää yhden kuivanmaan matonpesupaikan perustamista suurpiiriä kohden. Alueellisen tasapuolisuuden lisäksi uusien matonpesupaikkojen sijoittamisessa on tärkeää huomioida olemassa oleva infrastruktuuri, kuten liikenneyhteydet, pysäköintimahdollisuudet sekä kunnallistekniikan läheisyys ja kapasiteetti.

Tarve matonpesupaikkojen verkostotarkastelulle on tunnistettu ja selvitys lisätään toimintasuunnitelmaan. Itäisen suurpiirin alueella on entuudestaan kaksi mattolaituria Vartiokylänlahdella ja Marjaniemessä. Kuivanmaan matonpesupaikan sijoittamista Vuosaareen on perusteltua tutkia erillistyönä Pukinmäen matonpesupaikan tapaan. Aikataulu matonpesupaikan perustamiseksi aloitteessa esitettyyn sijaintiin Vuosaaressa on näin ollen auki.

Matonpesupaikkojen verkostotarkastelu -selvitys toteutetaan käynnissä olevan valtuustokauden aikana viimeistään vuoteen 2021 mennessä.

Käsittely

Vastaehdotus:
Eveliina Heinäluoma: Matonpesupaikkojen verkostotarkastelu -selvitys toteutetaan käynnissä olevan valtuustokauden aikana viimeistään vuoteen 2021 mennessä.

Kannattaja: Anni Sinnemäki

Kaupunkiympäristölautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä Eveliina Heinäluoman vastaehdotuksen.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho
Lisätiedot

Laura Kakkola, maisema-arkkitehti: 040 578 179

laura.kakkonen@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 20.11.2019

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36550

timo.linden@hel.fi