Toivomusponsi, määrärahojen lisäys liikunnan investointeihin, käyttötalouteen ja liikuntaseurojen avustuksiin

HEL 2019-005119
Asialla on uudempia käsittelyjä
10. / 225 §

Valtuutettu Johanna Sydänmaan toivomusponsi määrärahojen lisäämisestä liikunnan investointeihin, käyttötalouteen ja liikuntaseurojen avustuksiin

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 24.4.2019 hyväksymän toivomusponnen (Johanna Sydänmaa) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimitti selvityksen ponnen ehdottajalle ja tiedoksi muille valtuutetuille.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Käsitellessään 24.4.2019 nuorten aloitteita 1.7.-31.12.2018 väliseltä ajalta kaupunginvaltuusto hyväksyi samalla valtuutettu Johanna Sydänmaan toivomusponnen, jonka mukaan tulee selvittää mahdollisuus lisätä vuoden 2020 budjettiin määrärahoja liikunnan investointeihin, käyttötalouteen ja liikuntaseurojen avustuksiin.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta on esittänyt huolensa investointimäärärahojen riittämättömyydestä 18.6.2019 kaupunkiympäristön toimialalle antamassaan lausunnossa liikuntapaikkojen ja ulkoilualueiden rakentamisohjelmasta. Kaupunginvaltuuston hyväksymässä (27.11.2019 § 340) vuoden 2020 talousarviossa on varattu määrärahaa yhteensä 9,9 milj. euroa liikuntapaikkojen ja ulkoilualueiden investointeihin, mikä on lautakunnan alkuperäistä esitystä 1,9 milj. euroa enemmän.

Kaupunkistrategia nostaa liikkumisen lisäämisen terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen kärkihankkeeksi. Kaupunkiympäristöä sekä liikunta- ja kulttuuritarjontaa on kehitetty liikkumiseen ja arkiaktiivisuuteen kannustavaksi. Väestöryhmien erot on tunnistettu ja palveluja on kohdennettu erityistä tukea tarvitseville ja korkean riskin kohderyhmille. Liikkumisohjelman tavoitteiden mukaisesti resursseja keskitetään erityisesti pienten lasten, perheiden, lasten ja nuorten sekä ikääntyneiden ihmisten liikkumisen edistämiseen.

Liikuntapalvelukokonaisuuden avustusmuotoja ovat laitosavustukset, toiminta- ja tilankäyttöavustukset, muiden liikuntaa edistävien yhdistysten avustukset, tapahtuma-avustukset ja starttiavustukset. Liikuntajaosto on kokouksessaan 2.4.2019 tuonut esille huolen liikunnan avustusmäärärahojen riittämättömyydestä Helsingin väestömäärän kasvun myötä. Hyväksytyssä vuoden 2020 talousarviossa liikuntaseurojen avustuksia on korotettu 0,3 milj. euroa vuoden 2019 tasosta.

Asiasta on saatu sekä kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan että kaupunkiympäristölautakunnan lausunnot.

Hallintosäännön 30 luvun 14 §:n mukaan kaupunginhallituksen on toimitettava ponnen ehdottajalle kirjallinen selvitys tehdyistä toimenpiteistä viimeistään vuoden kuluttua ponnen hyväksymisestä. Selvitys on toimitettava myös muille valtuutetuille.

Sulje

Kaupunkiympäristölautakunta 17.09.2019 § 461

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan liikuntapalvelut esittää vuosittain omat verkostosuunnitelmansa mukaiset investointitarpeensa kaupunkiympäristön toimialalle, joka toteuttaa ne esityksen mukaisesti.

Liikunta-alueinvestoinnit ovat osa puistot ja liikunta-alueet -määrärahaa. Investointiraami vuodelle 2020 on projektialueiden ulkopuolisille puistoille ja liikunta-alueille 16 miljoonaa euroa, josta liikunta-alueiden osuus on 6,8 miljoonaa euroa. Nykyiset liikunta-aluemäärärahat on osoitettu lähinnä peruskorjaushankkeille, jotta turvataan liikuntapalveluiden turvallinen käyttö. Uudisrakentamishankkeiden toteutusta edellä mainittu määrärahataso ei juurikaan mahdollista, joita nuorten aloitteet pääsääntöisesti koskevat. Liikuntapalvelut on esittänyt, että liikuntainvestointien määrärahaa nostettaisiin tasoon 8 miljoonaa euroa. Uudisrakentamishankkeilla on myös vaikutusta ylläpitoon, joka rahoitetaan kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan käyttötaloudesta.

Kulttuuri- ja vapaa-ajan toimiala vastaa omasta käyttötaloudestaan ja liikuntaseurojen avustuksista. Lausunto on laadittu yhteistyössä kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan kanssa.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho
Lisätiedot

Tero Santaoja, yksikön päällikkö, puhelin: 310 37155

tero.santaoja@hel.fi

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 10.09.2019 § 156

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta sekä liikuntajaosto ovat esittäneet huolensa liikuntaan osoitettujen määrärahojen riittävyydestä aikaisemmissa kokouksissaan. Helsingin kaupunkistrategia nostaa liikkumisen lisäämisen terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen pilottihankkeeksi muun muassa kehittämällä kaupunkiympäristöä ja liikuntatarjontaa liikkumiseen kannustavaksi. Helsingin kaupungin strategian mukaisesti kaupunkilaisten hyvinvointia tuetaan ja terveyseroja kavennetaan entistä enemmän liikunnan keinoin.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta on antanut kokouksessaan 18.6.2019 lausunnon kaupunkiympäristön toimialalle liikuntapaikka ja ulkoilualueiden rakentamisohjelmaluonnoksesta vuosiksi 2020–2029. Samassa yhteydessä kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta esitti huolensa investointimäärärahojen riittävyydestä 18.6.2019 kaupunkiympäristön toimialalle antamassaan lausunnossa liikuntapaikkojen ja ulkoilualueiden rakentamisohjelmasta.

Liikuntainvestointeihin varatut määrärahat eivät tällä hetkellä riitä asukasluvun kasvun ja kasvavan palvelutarpeen edellyttämiin liikuntahankkeisiin. Samoin kunnossapidon määrärahat ovat tiukassa ja liikuntapaikkojen korjausvelka kasvaa edelleen. Tässä tilanteessa rakentamisen investointimäärärahat on jouduttu kohdistamaan ensisijaisesti nykyisten liikuntapaikkojen perusparantamiseen siten, että varsinaiset liikunnan suorituspaikat pystytään pitämään käyttökelpoisina ja asiakasturvallisuuden edellyttämällä tasolla.

Lisäksi kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta on kokouksessaan 27.8.2019 kiinnittänyt huomiota liikunnan osoitettujen määrärahojen riittämättömyyteen.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta totesi talousarvioesityksen 2020 yhteydessä, että ”raamin mukainen talousarvioehdotus ei tarjoa riittäviä resursseja palvelutason ylläpitämiseen ja strategiassa asetettujen tavoitteiden saavuttamiseen. Liikkumisohjelman tavoitteiden saavuttamiseksi tulisi suunnata lisäresursseja toimintoihin, jotka edistävät erityisesti ikääntyneiden sekä lasten ja nuorten liikkumisen lisäämistä. Liikuntaseurojen toiminta-avustukset eivät ole seuranneet harrastaja- ja asukasmäärän kasvua. Resursseja tulisi suunnata erityisesti matalan kynnyksen toimintaan ja kansalaistoiminnan tukeen. Liikuntapaikkojen ylläpitokuluihin tarvitaan lisäresursseja, jotta voidaan varmistaa houkuttelevat ja turvalliset liikkumisen ja liikunnan mahdollisuudet. Kasvava kaupunki tarvitsee riittävän resursoinnin uusiin liikuntainvestointeihin. Palvelut on suunniteltava ajoissa uusille asuinalueille.”

Myös liikuntaseurojen avustusmäärärahojen, erityisesti tilankäyttöavustusten korottamiselle on perusteltu tarve. Tilankäyttöavustuksilla tuetaan muiden kuin liikuntapalvelun omien tilojen käyttöä. Kaupungin asukasluku on kasvanut tasaisesti ja seurojen jäsenmäärät sen mukaisesti. Kaupunki ei kuitenkaan ole pystynyt lisäämään omien tilojensa määrää vastaamaan tarvetta, eikä tilankäyttöavustusta ole nostettu samassa suhteessa kasvaneen tarpeen kanssa. Monien liikuntaseurojen olosuhdekustannukset ovat kuitenkin nousseet viime vuosina ja nousevat myös tulevina vuosina merkittävästi, koska seurat joutuvat käyttämään ja vuokraamaan yhä enemmän yksityisiä tiloja tai rakentamaan itse tarvitsemiaan olosuhteita liikuntapalvelun omien tilojen riittämättömyyden vuoksi.

Liikuntajaosto on kokouksessaan 2.4.2019 ottanut kantaa liikunnan avustusmäärärahojen riittämättömyyteen seuraavasti:

”Liikuntajaosto haluaa tuoda esille huolen liikunnan avustusmäärärahojen riittämättömyydestä Helsingin väestömäärän kasvun myötä. Tilankäyttöavustusten summa vaikuttaa suoraan harrastusmaksuihin ja niiden vähäisyys lisää eriarvoisuutta eri liikuntalajien välillä. Jaosto pitää tärkeänä huomioida liikunnan positiiviset vaikutukset ennaltaehkäisevinä hyvinvointi- ja terveyshaittojen suhteen sekä merkittävänä syrjäytymisen ehkäisijänä. Nämä tavoitteet ovat kaupungin strategiatavoitteiden mukaisia.”

Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen
Lisätiedot

Tarja Loikkanen, liikuntajohtaja, puhelin: 310 87720

tarja.loikkanen@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 07.04.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Tero Niininen, erityissuunnittelija, puhelin: 09 310 25915

tero.niininen@hel.fi