Hankesuunnitelma, perusparannus, Etu-Töölön lukio

HEL 2019-005319
Asialla on uudempia käsittelyjä
8. / 528 §

V 11.9.2019, Etu-Töölön lukion perusparannuksen hankesuunnitelma

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy Etu-Töölön lukion perusparannuksen 13.6.2019 päivätyn hankesuunnitelman siten, että hankkeen enimmäislaajuus on 5 741 brm² ja rakentamisen enimmäishinta on arvonlisäverottomana 17 500 000 euroa maaliskuun 2019 kustannustasossa.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Etu-Töölön lukion rakennukseen osoitteessa Arkadiankatu 26 on suunniteltu laaja toiminnallinen ja tekninen perusparannus, jossa ajanmukaistetaan tiloja oppimisen vaatimusten mukaisiksi, uusitaan talotekniset asennukset ja parannetaan energiataloutta.

Rakennuksen ilmanvaihto koneellistetaan, välipohjarakenteiden vanhat täytöt poistetaan ja viemäri- ja vesijohtoverkosto uusitaan. Kellarikerroksen kosteusvaurioituneita rakenteita korjataan ja rakennetaan uusi salaojitusjärjestelmä. Vaurioitunut julkisivurappaus uusitaan ja ikkunat joko uusitaan vanhan mallin mukaisiksi tai kunnostetaan. Keittiö ja ruokala siirretään ensimmäisen kerroksen länsipäätyyn, johon muodostuu yhtenäinen avara tilakokonaisuus uusista ruokailutiloista ja sisäänkäyntiaulasta.

Hankkeen kustannusarvio on 17 500 000 euroa. Perusparannuksen on tarkoitus alkaa kesäkuussa 2020 ja valmistua joulukuussa 2021.

Hankesuunnitelma on liitteenä 1. Se on laadittu kaupunkiympäristön toimialan ja kasvatuksen ja koulutuksen toimialan yhteistyönä. Kasvatus- ja koulutuslautakunta on omalta osaltaan hyväksynyt hankesuunnitelman.

Sulje

Etu-Töölön lukion rakennus ja perusparannuksen tarpeellisuus

Osoitteessa Arkadiankatu 26 sijaitsevan Etu-Töölön lukion rakennus on valmistunut vuonna 1930. Rakennukseen on tehty vuosikymmenten kuluessa useita muutoksia ja parannuksia. Rakennus on laajan teknisen ja toiminnallisen perusparannuksen tarpeessa. Perusparannushankkeen toiminnallisena tavoitteena on oppimistilojen ajanmukaistaminen vastaamaan uuden opetussuunnitelman vaatimuksia.

Rakennukseen tulee toteuttaa nykyvaatimukset täyttävä koneellinen ilmanvaihto, koska nykyinen, pääosin painovoimainen ilmanvaihto on riittämätön. Rakennuksessa on tilakohtaisia sisäilmaongelmia, jotka liittyvät rakennuksen viemäreiden vuotamiseen rakenteisiin. Välipohjat tulee tyhjentää alkuperäisistä eristetäytteistä ja viemäri- ja vesijohtoverkosto uusia. Rakennuksen ikkunat ovat kauttaaltaan huonokuntoiset ja julkisivuissa on runsaasti pohjastaan irti olevaa rappausta. Kellarikerroksen rakenteissa on kosteusongelmia. Lisäksi sähkö- ja atk-järjestelmät vaativat uusimista.

Koulun keittiö on kooltaan ja varustukseltaan riittämätön eivätkä oppilaiden wc-tilat vastaa nykyisiä tavoitteita. Rakennuksen esteettömyydessä ja pihan toimivuudessa on puutteita.

Perusparannuksen hankesuunnitelma

Perusparannushankkeen laajuus on 5 741 brm² (4 778 htm²) ja se käsittää koko rakennuksen. Suunnitelmat on laadittu rakennuksen arkkitehtoninen ja historiallinen arvo huomioiden.

Rakennuksen ilmanvaihtojärjestelmä sekä lämpö-, vesi- ja viemärijärjestelmät uusitaan. Tämä edellyttää välipohjien avaamista ja puhdistamista orgaanisesta aineksesta. Sähköjärjestelmät uusitaan tämän päivän vaatimusten mukaisiksi. Kellarikerroksen kosteusvaurioituneita rakenteita korjataan ja tontille rakennetaan uusi salaojitusjärjestelmä.

Vaurioituneet julkisivurappaukset uusitaan ja alkuperäisen mukaisia rappauskoristeluja palautetaan. Luokkien, liikuntasalin ja porrashuoneiden ikkunat sekä valtaosa ensimmäisen kerroksen ikkunoista uusitaan. Sisäänkäyntiaulan, käytäväpäätyjen ja juhlasalin ikkunat kunnostetaan entisöimällä.

Aine- ja yleisopetustilojen järjestelyjä tehostetaan avaamalla oviaukkoja luokkien väliin ja ottamalla käytävien päätyjä opetuskäyttöön. Oppimistilojen kiintokalustusta ja varustusta ajanmukaistetaan. Rakennuksen akustiikkaa, esteettömyyttä ja paloturvallisuutta parannetaan. Puku- ja pesutiloja parannetaan ja wc-tilojen määrää lisätään.

Keittiö ja ruokala siirretään toisesta kerroksesta ensimmäisen kerroksen länsipäätyyn. Ensimmäiseen kerrokseen muodostuu yhtenäinen avara tilakokonaisuus uusista ruokailutiloista ja sisäänkäyntiaulasta. Järjestely helpottaa keittiön huoltoa ja parantaa esteettömyyttä. Vanhan keittiön ja ruokalan paikalle toiseen kerrokseen sijoitetaan uusi musiikkiluokka. Ensimmäisen kerroksen vanhan musiikkiluokan paikalle voidaan laajentaa oppilashuollon tiloja.

Hanke sisältää myös pihan perusparannuksen. Kunnostettavan piha-alueen laajuus on noin 3 300 m² ja sen toiminnallisuutta ja viihtyisyyttä parannetaan.

Hankkeen toteutusvastuu ja aikataulu

Hankkeen toteutusvastuu on kaupunkiympäristön toimialan rakennukset ja yleiset alueet -palvelukokonaisuudella. Rakennuksen ylläpidosta vastaa kaupunkiympäristön toimialan ylläpitopalvelut.

Perusparannuksen on tarkoitus alkaa kesäkuussa 2020 ja valmistua joulukuussa 2021.

Rakentamiskustannukset ja rahoitus

Hankkeen rakentamiskustannukset ovat arvonlisäverottomana yhteensä 17 500 000 euroa (2 981 euroa/brm²) maaliskuun 2019 kustannustasossa.

Vuoden 2019 talousarvion liitteenä olevassa talonrakennushankkeiden rakentamisohjelmassa vuosiksi 2019−2028 perusparannukselle on varattu 15 miljoonaa euroa vuosille 2020−2021. Muuttunut rahoitustarve otetaan huomioon uutta rakentamisohjelmaa valmisteltaessa.

Vuokrakustannus kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle

Perusparannuksen jälkeen arvioitu tilakustannus on noin 139 995 euroa kuukaudessa eli noin 1 679 945 euroa vuodessa. Kuukausivuokra on noin 29,30 euroa/htm², josta pääomavuokran osuus on 25,45 euroa/htm² ja ylläpitovuokran osuus 3,85 euroa/htm². Neliövuokran perusteena on 4 778 htm². Tuottovaade on kolme prosenttia ja poistoaika 30 vuotta.

Rakennuksen nykyinen vuokra on 70 164 euroa kuukaudessa eli 841 964 euroa vuodessa. Kuukausivuokra on 14,07 euroa/htm², josta pääomavuokran osuus on 10,72 euroa/htm² ja ylläpitovuokran osuus 3,35 euroa/htm². Vuokranmaksun perusteena on 4 986 htm². Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan vuosittaiset vuokramenot kasvavat perusparannuksen myötä noin 838 000 eurolla.

Tarvittavat väistötilat

Koulun koko toiminta liikuntatiloja lukuun ottamatta siirretään perusparannuksen ajaksi väistötiloihin entiseen Metropolian kiinteistöön osoitteessa Albertinkatu 40−42. Väistötilojen vuokrakustannus on 61 878 euroa kuukaudessa, yhteensä 1 856 340 euroa koko perusparannusajalta (30 kuukautta). Arvio väistötilojen investointimenoista on 340 000 euroa.

Väistötilojen osuus sisältyy sisäiseen vuokraan. Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala maksaa väistötiloista perusparannuksen ajan nykyisten tilojen vuokran suuruista vuokraa.

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta on 18.6.2019 § 216 hyväksynyt hankesuunnitelman ja todennut, että se vastaa hyvin kasvatuksen ja koulutuksen toiminnallisia tavoitteita. Lausunto on kokonaisuudessaan asian päätöshistoriassa.

Hankesuunnitelman valmistelu ja toimivalta

Hankesuunnitelma on valmisteltu kaupunkiympäristön toimialan ja kasvatuksen ja koulutuksen toimialan yhteistyönä. Perusparannuksen suunnittelun aikana on kuultu asiantuntijoina kaupunginmuseon, ympäristöpalveluiden, rakennusvalvontapalveluiden sekä pelastuslaitoksen edustajia sekä kasvatuksen ja koulutuksen toimialan työsuojelun yhteistoimintahenkilöstöä.

Hallintosäännön 7 luvun 1 §:n 3 kohdan mukaan kaupunginvaltuusto päättää hankesuunnitelmista, joiden kustannusarvio ylittää 10 miljoonaa euroa.

Sulje

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 18.06.2019 § 216

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta hyväksyi Etu-Töölön lukion perusparannushankkeen 13.6.2019 päivätyn hankesuunnitelman.

Lisäksi kasvatus- ja koulutuslautakunta lausuu hankesuunnitelmasta seuraavaa:

Hankesuunnitelma vastaa hyvin kasvatuksen ja koulutuksen toiminnallisia tavoitteita. Tilojen suunnittelussa ja toteutuksessa tulee kuitenkin edelleen työskennellä yhdessä käyttäjätoimialan kanssa. Erityisesti ääneneristyksen ja -vaimennuksen huolellinen toteutus tulee varmistaa. Myös valaistukseen tulee kiinnittää huomiota, sillä toimivalla valaistuksella tuetaan monipuolisia työskentelyasentoja ja edistetään turvallisuutta. Tilat ja pintarakenteet tulee suunnitella helposti siivottaviksi, huollettaviksi ja korjattaviksi.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta kiinnittää erityistä huomiota hankkeen kustannusseurannan ja laadunvalvonnan tärkeyteen koko prosessin ajalta. Niillä on suuri vaikutus terveelliseen ja turvalliseen oppimisympäristöön sekä toimialan käyttökustannuksiin. Myös aikataulun pitävyydestä on huolehdittava.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta korostaa, että hankkeen jatkosuunnittelussa ja toteuttamisessa pitää edelleen huomioida henkilöstön ja opiskelijoiden näkemykset tilojen kehittämisessä.

Hanke on esitelty kasvatuksen ja koulutuksen toimialan työsuojelun yhteistoimintahenkilöstölle 11.3.2019. Työsuojelun lausunto on otettu huomioon suunnittelussa.

Esittelijä
lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön johtaja
Arja Kukkonen
Lisätiedot

Viivi Snellman, projektiarkkitehti, puhelin: 310 22378

viivi.snellman@hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 13.06.2019 § 59

Esitys

A

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto esitti kaupunginhallitukselle Etu-Töölön lukion perusparannushankkeen 13.6.2019 päivätyn hankesuunnitelman hyväksymistä siten, että hankkeen enimmäislaajuus on 5 741 brm² ja rakentamisen enimmäishinta on arvonlisäverottomana 17 500 000 euroa 3/2019 kustannustasossa ehdolla, että kasvatus- ja koulutuslautakunta antaa hankesuunnitelmasta puoltavan lausunnon.

B

Rakennusten ja yleisten alueiden jaosto päätti oikeuttaa rakennukset ja yleiset alueet -palvelukokonaisuuden jatkamaan hankkeen suunnittelua odottamatta hankepäätöstä.

Esittelijä
tekninen johtaja
Jaakko Stauffer
Lisätiedot

Ari Hulkkonen, projektinjohtaja, puhelin: 310 27925

ari.hulkkonen@hel.fi

Päivi Etelämäki, projektinjohtaja, puhelin: 310 31871

paivi.etelamaki@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 10.09.2019

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 21731

maria.nyfors@hel.fi

Liitteet (pdf)

2. Etu-Töölön lukion hankesuunnitelman liitteet

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.