Hallintomuotoselvitys ja ajankohtaiskatsaukset yhtiöittämisestä, Liikenneliikelaitos HKL

HEL 2019-005371
Asialla on uudempia käsittelyjä
2. / 118 §

Informaatio HKL:n mahdollisesta yhtiöittämisestä

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti merkitä tiedoksi saadun informaation.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Vuoden 2019 alussa käynnistettiin kansliapäällikön asettama selvitys, jossa kartoitettiin HKL:n toimintojen yhtiöittämistä. Työryhmän näkemyksen mukaan HKL ei liikelaitoksena pysty vastaamaan selvityksessä kuvattuihin muutospaineisiin, seudullisen raideliikenteen lisääntymisen myötä tuleviin haasteisiin/mahdollisuuksiin, joukkoliikenneomaisuuden tarkoituksenmukaiseen hallintaan eikä esimerkiksi osallistumaan raideliikenteen kilpailutuksiin tai myymään muita palveluja markkinaehtoisille liikennöitsijöille. Työryhmän ehdotuksena oli, että HKL yhtiöitetään kokonaisuutena HKL Oy:ksi, joka on lähtökohta jatkokehittämiselle kohti seudullisia ratkaisuja ja toimintamalleja.

Ennen mahdollista yhtiöittämistä tuli tehdä tarvittavat tarkastelut seudullisista ratkaisuvaihtoehdoista Espoon ja Vantaan kanssa. Seudullisen organisaatioratkaisun tärkein hyöty on sen kautta syntyvä teknisesti yhtenäinen järjestelmä, jota johdetaan kokonaisuutena. Näin on mahdollista mm. realisoida ratikka- ja metroliikenteen useiden miljoonien eurojen vuotuiset mittakaavaedut omaisuuden hallinnassa ja ylläpidossa sekä operatiivisessa toiminnassa. Lisäksi järkevällä seudullisella organisoinnilla voidaan tavoitella vuositasolla monien miljoonien eurojen säästöä rajapintakustannuksissa, mahdollistaa niukan raitiotie- ja metro-osaamisen keskittäminen pääkaupunkiseudun tarpeisiin ja edistää korkeaa tekemisen laatua sekä vähentää riskejä ja virheitä suurissa hankinnoissa ja hankkeissa.

Raitiotieverkkojen tulevan muutoksen mittaluokkaa havainnollistaa hyvin tieto, että jo 2020-luvulla toteutettavaksi suunnittelut hankkeet ovat noin kolminkertaistamassa raitiotieverkon pituuden seudulla. Raitioteiden, -varikoiden ja -kaluston mahdollisimman tehokkailla toteutus- ja hankintatavoilla on saavutettavissa huomattavia hyötyjä. Metrojärjestelmän hoitamisen ja kehittämisen organisointia koskien toimintaympäristö puolestaan muuttuu länsimetron toisen vaiheen valmistuessa ja Länsimetro Oy:n rakennuttajatehtävän tuolloin päättyessä.

Edellä kuvatun mukaisesti HKL:n toimintaympäristö on muuttunut ja muuttumassa nopeasti muun muassa tulevien seudullisten raideliikenneratkaisujen myötä. Raideliikenteen kasvu edellyttää mittavia investointeja liikenteeseen, infrastruktuuriin, kalustoon, osaamiseen sekä matkaketjujen sujuvuuden varmistamiseen. Nämä muutostrendit ja tarvittavat investoinnit sekä raideliikenteen avautuminen kilpailulle asettavat vaatimuksia myös HKL:n tulevalle organisaatiomallille.

Vuonna 2019 HKL:n hallintomuotoa selvittänyt työryhmä identifioi HKL:n kokonaisyhtiöittämisen vahvuuksia ja heikkouksia. Kokonaisuutena todettiin, että yhtiömuoto tukee nykyistä liikelaitosmallia paremmin muun muassa tavoitteena olevaa tehokkaamman joukkoliikenneinvestointeihin ja -omaisuuteen sitoutuneiden pääomien hallintaa sekä suurten joukkoliikennehankkeiden suunnitelmallista ja onnistunutta läpivientiä.

Mahdollisen yhtiöittämisen valmistelua on vuonna 2019 valmistuneen selvityksen jälkeen jatkettu kaupunginkanslian ja HKL:n yhteistyössä. Valmistelu on edelleen kesken liittyen mm. käynnissä oleviin seudullisiin keskusteluihin raideliikenteen organisoinnin yhteistyöstä. Kokouksessa selostetaan valmistelun ajankohtaista tilannetta.

Sulje

Liikenneliikelaitoksen johtokunta 07.11.2019 § 181

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti merkitä tiedoksi asiasta saamansa informaation.

10.10.2019 Ehdotuksen mukaan

16.05.2019 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
toimitusjohtaja
Ville Lehmuskoski
Lisätiedot

Ville Lehmuskoski, toimitusjohtaja , puhelin: 310 35091

ville.lehmuskoski@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 28.08.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

toimitusjohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätietojen antaja

Ville Lehmuskoski, toimitusjohtaja, puhelin: 09 310 35091

ville.lehmuskoski@hel.fi