Virkasuhteen täyttäminen, Stadin ammatti- ja aikuisopisto, kauneudenhoitoalan tuntiopettajan virka, työavain 5-939-19

HEL 2019-005546
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 2

Virkasuhteen täyttämättä jättäminen, Stadin ammatti- ja aikuisopisto, kauneudenhoitoalan tuntiopettajan virka, työavain 5-939-19

Koulutuspäällikkö, Oppimisyksikkö 4-3

Päätös

Koulutuspäällikkö päätti jättää täyttämättä Stadin ammatti- ja aikuisopiston kauneudenhoitoalan –tuntiopettajan virkasuhteisen tehtävän määräajaksi 1.8.2019 – 31.7.2019.

Päätöksen perustelut

Kauneudenhoitoalan määräaikaisen tuntiopettajan virkasuhde on ollut julkisesti haettavana ajalla 3.4.2019-15.4.2019 Helsingin kaupungin sähköisessä rekrytointijärjestelmässä sekä muissa Helsingin kaupungin rekrytointikanavissa. Virkasuhteen ensimmäinen sijoituspaikka on Vilppulantien toimipaikka.

Toimialajohtajan delegointipäätöksen (11.3.2019, § 23) mukaan opettajan ottamisesta toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen päättää koulutuspäällikkö.

Viranhaltijan tehtävänä on kauneudenhoitoalan tuntiopettajan tehtävä Stadin ammatti- ja aikuisopistossa.

Virkaa haki hakuajan kuluessa 3 henkilöä. Hakijoista 2 henkilöä täytti opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 1998/986 mukaisen kelpoisuusvaatimuksen. Lisäksi tehtävään valittavalta edellytettiin vahvaa kokemusta toisen asteen ammatillisesta ohjaus- ja opetustehtävistä kauneudenhoitoalalta, monipuolisia pedagogisia taitoja ja osaamisperusteisen pedagogiikan hallintaa, kokemusta työpaikalla tapahtuvan oppimisen ohjaamisesta, näyttöjen arvioinnista ja näyttöjen järjestämisestä, vahvaa ajantasaista kokemusta kauneudenhoitoalan hoitolatyöstä sekä hoitotyötaitojen käytännön osaamista, erinomaisia vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja sekä innovatiivista ja joustavaa työotetta.

Muodollisten kelpoisuusvaatimusten lisäksi hakuilmoituksessa ilmoitettiin katsottavan eduksi monimuotoisten opiskeluryhmien kanssa työskentelyn sekä ryhmänohjaajan tehtävät, laajan kauneudenhoitoalan työelämäyhteistyöverkoston pääkaupunkiseudulla, yrittäjämäisen ohjausotteen ja yritystuntemuksen sekä digiosaamisen, englannin kielen taidon ja CIDESCO-tutkinnon. Virkaa täytettäessä tulee ottaa huomioon perustuslain 125 §:ssä säädetyt yleiset nimitysperusteet julkisiin virkoihin eli taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 4 §:n 2 momentin perusteella virkasuhteeseen ottamisesta päättävä viranomainen voi perustellusta syystä päättää hakuajan jatkamisesta, uudesta hakumenettelystä tai virkasuhteen täyttämättä jättämisestä. Uutta hakumenettelyä koskevassa ilmoituksessa on mainittava, otetaanko aikaisemmat hakemukset huomioon.

Koska kysymyksessä olevaan kauneudenhoitoala tuntiopettajan määräaikaisen virkasuhteeseen oli vähän kelpoisuusvaatimukset täyttäviä hakijoita, tehtävä jätetään täyttämättä.

Pöytäkirjanote lähetetään hakijoille oikaisuvaatimusohjeineen Helsingin kaupungin sähköisessä rekrytointijärjestelmän kautta.

Päätös tullut nähtäväksi 22.05.2019

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Lisätietojen antaja

Mari Pohjanpelto, koulutuspäällikö, puhelin: 050 552 3053

mari.pohjanpelto@edu.hel.fi

Päättäjä

Mari Pohjanpelto
koulutuspäällikkö, Oppimisyksikkö 4-3