Oikaisuvaatimus, rakennuslupa-asia

HEL 2019-005776
Asialla on uudempia käsittelyjä
16. / 412 §

Oikaisuvaatimus rakennuslupamaksuista, Mäntykukantie 4

Kaupunkiympäristölautakunta

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti hyväksyä ********** oikaisuvaatimuksen rakennustyön aikaisia muutoksia koskevasta maksusta (yht. 1014,00/1293,00 euroa), lupatunnus 47-0910-19-AM. Maksu poistetaan.

Oikaisuvaatimus hylätään jatkoaikaa rakennustöiden loppuunsaattamiseksi koskevan maksun (532 euroa) osalta (lupatunnus 47-0909-19-AJ).

Pöytäkirjanote saantitodistuksella oikaisuvaatimuksen tekijöille.

Muutoksenhaun kohteena oleva maksu ja asian tausta

********** ja ********** ovat hakeneet muutoslupaa osoitteessa ********** sijaitsevalle tontille ********** sijoittuvalle rakennushankkeelle. Lupaa on haettu rakennustyön aikaisille muutoksille seuraavasti: 1. Takapihan terassin kattaminen; 2. Takapihan parvekkeen katon jatkaminen terassin ulkoreunaan; (pääpiirustuksissa C ja D); 3. katoksen rakentaminen päätyyn (pääpiirustuksissa E); 4. Osa ryömintätilasta muutetaan kylmäksi kellaritilaksi (pääpiirustuksissa F).

Lisäksi hakijat ovat hakeneet kolmen vuoden jatkoaikaa rakennustöiden loppuunsaattamiselle.

Rakennusvalvontapalvelujen viranhaltija on päätöksellään 23.4.2019 § 135, lupatunnus 47-0910-19-AM hyväksynyt hakemuksen kohdan neljä osalta: ryömintätilan muuttaminen kylmäksi kellaritilaksi. Muilta osin hakemus on evätty. Jatkoaikaa rakennustöiden loppuunsaattamiselle on myönnetty haetusta kolmesta vuodesta poiketen 14 kuukautta (päätös 23.4.2019 § 18, lupatunnus 47-0909-19-AJ).

Rakennuslupapäätöksen ja jatkoaikaa koskevan päätöksen johdosta on määrätty kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaoston hyväksymän taksan mukainen lasku; muutosluvan osalta laskun määrä on ollut 1014 euroa ja jatkoaikaa koskevan päätöksen osalta 532 euroa.

Hakijat ovat vaatineet oikaisua mainittuihin päätöksiin. Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto on 13.12.2019 tekemällään päätöksellä hyväksynyt oikaisuvaatimuksen kohdan 3) -osalta: Katoksen rakentaminen rakennuksen päätyyn, ja tätä koskeva rakennuslupa on siten myönnetty. Myös oikaisuvaatimus koskien jatkoaikaa rakennushankkeelle on hyväksytty; jatkoaikaa rakennustöiden loppuun saattamiselle on myönnetty hakemuksen mukaisesti 3 vuotta. Muilta osin oikaisuvaatimus on hylätty. Päätös on lainvoimainen.

Oikaisuvaatimus maksusta

Oikaisuvaatimuskirjelmässä on vaadittu oikaisua myös rakennuslupaan ja jatkoajan myöntämiseen liittyvään maksuun. Oikaisuvaatimuksessa on todettu maksun osalta muun ohella seuraavaa.

"Saamamme lupamaksut ovat seuraavanlaiset: 1. luvan pidentäminen 532 euroa. 2. Muutoslupa 1014 euroa sisältäen uudisrakennuksen (543e), muutoksen (558e), hylkäyksen (-279 e) ja kellarin laajennoksen (192e).

Voidaan jo lähtökohtaisesti pitää kohtuuttomana, että RAM-hakemukseen merkityt toimenpiteet veloitetaan laskun mukaan täysin erillisinä toimenpiteinä. Nyt asia on käsitelty ikään kuin sama hakemus olisi luvan pidentämisen lisäksi sisältänyt sekä lupatunnuksen A/B että D (2 §g) -osiot. On lisäksi kyseenalaista, miksi valmiin ryömintätilan pelkän nimen muuttaminen kylmäksi kellaritilaksi ja tästä toimenpiteestä lupa-arkkitehdin itsensä kirjaaman 30 neliön (2§a) oikeuttaa 192 euron lisämaksuun.

Lupahakemuksen käsittelyn aikana Lehtinen kirjoitti ensin seuraavasti: "kellarin osuus voitaisiin sellaisenaan liittää nykyisenkin rakennusluvan loppukatselmukseen." Ja jälkeenpäin itse lupapäätökseen seuraavasti: "Rakennuksen laajuustietoihin on tehty seuraavat lisäykset kellarin osalta: kokonaisala kasvanut 30 m2 ja laajuus kasvanut 75m2"."

Päätöksen perustelut

Kuntalain 134 §:n mukaan kunnanhallituksen, lautakunnan ja valiokunnan, niiden jaoston sekä niiden alaisen viranomaisen päätökseen tyytymätön saa hakea siihen oikaisua. Oikaisuvaatimus tehdään 1 momentissa tarkoitetun toimielimen ja sen jaoston sekä sen alaisen viranomaisen päätöksestä asianomaiselle toimielimelle.

Lautakunta toteaa, että kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaoston hyväksymän rakennusvalvontataksan 2 §:n mukainen rakennuslupamaksu on pykälän a-kohdan mukaan kultakin rakennukselta 543 euroa ja lisäksi rakennuksen tai sen osan kokonaisalan mukaan 6,4 euroa/m2. Saman pykälän g-kohdan mukaan muiden toimenpiteiden osalta, joihin sovelletaan rakennuksen rakentamista koskevia säännöksiä, kuten mittavat rakenteelliset muutokset, rakennuslupamaksu on 558 euroa lupapäätökseltä. Lisäksi maksu rakennusluvan voimassaoloajan pidentämisestä töiden loppuunsaattamiseksi on rakennusvalvontataksan 6 §:n b-kohdan mukaan on 532 euroa. Mikäli hakemus tai sen osa hylätään, maksu on 50 % muutoin määräytyvästä maksusta (17 §).

Selvyyden vuoksi todetaan, että nyt liitteenä olevaan laskuerittelyyn (Liite 1) ei tulostu hakemuksen hylkäämisestä johtuvaa riviä (-279 euroa), jonka johdosta laskuerittelyn loppusumma on virheellisesti 1293 euroa. Oikea maksun määrä on hakemuksen hylkäämisestä johtuvan vähennyksen jälkeen ollut oikaisuvaatimuksen tekijöidenkin mainitsema 1014 euroa.

Lautakunta toteaa, että sinänsä muutoksien rakennusluvasta määrätyt maksut ovat olleet oikeita, oikean suuruisia ja perusteltuja ja perustuneet ympäristö- ja lupajaoston hyväksymään rakennusvalvontataksaan. Ottaen kuitenkin huomioon muutoslupaan 47-0910-19-AM liittyneet tulkinnanvaraisuudet erityisesti autokatoksen rakentamisen suhteen ja ympäristö- ja lupajaoston päätöksen lopputulos, on oikaisuvaatimuksen hyväksymistä ja siten rakennuslupamaksun poistamista tältä osin pidettävä tässä tapauksessa kohtuullisena. Oikaisuvaatimus hyväksytään muutoslupaan kohdistuvan maksun osalta ja maksu poistetaan (Liite 1: laskuerittely 47-0910-19-AM).

Rakennustöiden loppuunsaattamista koskevaan asiaan ei ole liittynyt oikeudellisesti epäselviä tai tulkinnanvaraisia seikkoja. Loppuunsaattamiselle varattua aikaa on ympäristö- ja lupajaostossa pidennetty hakemuksen mukaiseksi, kun lupa autokatoksen rakentamiselle on myönnetty. Maksu perustuu kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaoston hyväksymään rakennusvalvontataksaan 2019. Tätä koskevaa laskua voidaan siten pitää oikean suuruisena ja perusteltuna, ja tältä osin oikaisuvaatimus hylätään (Liite 2: laskuerittely 47-0909-19-AJ).

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto 13.12.2019 § 260

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 18.08.2020

VALITUSOSOITUS

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

Päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksella vain se, joka on tehnyt alkuperäistä päätöstä koskevan oikaisuvaatimuksen.

Mikäli alkuperäinen päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa tähän päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksella myös

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
 • kunnan jäsen.
Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 • päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
 • päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa
 • päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:    
helsinki.hao@oikeus.fi
Postiosoite:
Radanrakentajantie 5
 
00520 HELSINKI
Faksinumero:
029 56 42079
Käyntiosoite:
Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero:
029 56 42000

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

 1. päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
 2. miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);
 3. vaatimusten perustelut;
 4. mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Oikaisuvaatimuksen tekijä saa valittaessaan oikaisuvaatimuspäätöksestä esittää vaatimuksilleen uusia perusteluja. Hän saa esittää uuden vaatimuksen vain, jos se perustuu olosuhteiden muutokseen tai oikaisuvaatimuksen tekemisen määräajan päättymisen jälkeen valittajan tietoon tulleeseen seikkaan.

Valitukseen on liitettävä:

 1. valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
 2. selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
 3. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireillepanijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Sulje

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätietojen antaja

Kaisa Hongisto, rakennuslakimies, puhelin: 09 310 26404

kaisa.hongisto@hel.fi

Liitteet (pdf)

1. laskuerittely 47-0910-19-AM
2. laskuerittely 47-0909-19-AJ
3. Oikaisuvaatimus 6.5.2019
4. Päätös 47-0910-19-AM
5. Päätös 47-0909-19-AJ
6. rakennusvalvontataksa 2019
7. Ympäristö- ja lupajaoston päätös 13.12.2019 § 261
8. Ympäristö- ja lupajaoston päätös 13.12.2019 §260

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.